ناصر معینی نقده

change-logo

ناصر معینی نقده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ارزیابی خسارت آفات 1830039 2 01 1399/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت تلفیقی آفات 1830114 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقاومت گیاهان به آفات 1830072 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830089 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830089 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830088 1 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصول مدیریت آفات گیاهی 1830018 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
پویایی جمعیت حشرات 1830117 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصول مدیریت آفات گیاهی 1830018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
پویایی جمعیت حشرات 1830117 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی 1830036 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
ارزیابی خسارت آفات 1830039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت تلفیقی آفات 1830114 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مقاومت گیاهان به آفات 1830072 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
اصول مدیریت آفات گیاهی 1830018 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
پویایی جمعیت حشرات 1830117 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی 1830036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
رفتارشناسی حشرات 1830033 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدیریت آفات 1830029 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مقاومت گیاهان به آفات 1830072 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1