مریم حافظ پرست مودت

change-logo

مریم حافظ پرست مودت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مبانی محیط زیست 1824150 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل سامانه‌های منابع آب 1 1824174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
هیدرولوژی مهندسی 1824116 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
روش‌های استوکاستیک در منابع آب 1824109 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
هیدرولوژی آب‌های سطحی تکمیلی 1824064 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 5 نتیجه