حمیدرضا پوریان

حمیدرضا پوریان

حمیدرضا پوریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ۱۶۰۲
پست الکترونیکی: 

Dr. Hamid-Reza Pourian

ORCID 0000-0003-1820-7731

Appointment:  80% Research, 20% Teaching

نیمسال دوم 98/99

 
ردیف درس -جلسه فایل
1 کنترل بیولوژیک- جلسه اول Download PDF File
2 کنترل بیولوژیک- جلسه دوم Download PDF File

سایر جلسات در سامانه LMS‌تدریس می شود.

  • مقالات و کتب

مقالاتهمایش ها