اعضای هیات علمی

قدرت احمدیان

قدرت احمدیان

قدرت احمدیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
تحلیل سیاسی مسائل روز 1614206 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
تئوریهای روابط بین الملل 1614115 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم 1614089 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارورزی 1614208 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی روانشناختی سیاست 1614252 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی روانشناختی سیاست 1614252 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت بحرانهای بین المللی 1614141 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول ومبانی روابط بین الملل (2) 1614023 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تحلیل سیاسی مسائل روز 1614206 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تئوریهای روابط بین الملل 1614115 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی توسعه 1614162 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم 1614089 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 1614093 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آشنایی با متون انگلیسی (1) 1614209 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
آشنایی با متون انگلیسی (1) 1614209 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2