کیانوش چقامیرزا

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
به‌نژادی گیاهی مولکولی 1820192 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژنتیک پیشرفته 1820204 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح آزمایش‌های کشاورزی تکمیلی 1820031 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح‌های آزمایشی پیشرفته 1820231 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
به‌نژادی گیاهی مولکولی 1820192 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک ملکولی پیشرفته 1820225 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژنتیک مولکولی 1820185 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
به‌نژادی گیاهی مولکولی 1820192 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژنتیک ملکولی پیشرفته 1820225 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژنتیک مولکولی 1820185 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق 1820046 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی 1820056 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
ژنتیک تکمیلی 1820063 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
طرح آزمایش‌های کشاورزی پیشرفته 1820085 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
طرح آزمایش‌های کشاورزی تکمیلی 1820031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1