اعضای هیات علمی

اسداله آژیر

اسداله آژیر

اسداله آژیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حکمت اشراق 2 2424069 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه اشراق (2 ) 2424073 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کلام جدید 2 2424068 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
منطق 3 2424013 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
منطق ریاضی 2424019 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حکمت اشراق 1 2424063 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فلسفه اسلامی 1 2424011 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلام جدید 1 2424059 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
منطق جدید 2424378 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حکمت اشراق 2 2424069 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فلسفه اشراق (2 ) 2424073 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلام جدید 2 2424068 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
منطق ریاضی 2424019 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حکمت اشراق 1 2424063 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کلام جدید 1 2424059 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
منطق جدید 2424378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1