کارکنان

Responsive Image

آنیتا یاقوتی پور

 امور عمومی

کارشناس آموزشی گروه زراعت

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات
شماره تماس: 08338324820
ایمیل: 

انجام وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده

  تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

  تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

 سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

Responsive Image

صوفی دارابی
کارشناس آموزشی علوم دامی

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: علوم دامی
شماره تماس: 
ایمیل: sofidarabi@yahoo
وظایف: 
مسئول آزمایشگاه و تدریس دروس عملی 

Responsive Image

شهاب پاینده
کارشناس آموزشی علوم دامی

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: علوم دامی
شماره تماس: 08338324820
ایمیل: Shahab_payandeh@yahoo
مسول آزمایشگاه  تدریس وهمکاری با آموزش
Responsive Image

شیوا قنبری
کارشناس آموزشی گیاه پزشکی

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: گیاه پزشکی
شماره تماس: 
ایمیل: 
وظایف: 
مسئول آزمایشگاه و تدریس دروس عملی 

Responsive Image

نریمان رشیدی
کارشناس آموزشی باغبانی

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: علوم باغبانی
شماره تماس: 08338324820
ایمیل: Rashidi_nariman@yahoo.com
مسول آزمایشگاه  تدریس و
همکاری با آموزش
Responsive Image

نشمیه فتحی
کارشناس آموزشی زراعت

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: سیستماتیک اکولوژی
شماره تماس: 
ایمیل: Nashmie_1354@yahoo.com
وظایف: 
مسئول هرباریوم و تدریس دروس گیاه شناسی

Responsive Image

مژگان ملصقی
کارشناس آموزشی کشت بافت

تحصیلات

تماس

وظایف

تحصیلات: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی
شماره تماس: 08338324820
ایمیل: m.molsaghi@yahoo.com
مسول آزمایشگاه کشت بافت تدریس
وهمکاری با آموزش