مدیریت

دکتر محمد ابراهیم نوریان سرور

استادیار

گروه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

گروه  آموزشی: علوم دامی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل :  enooriyan@razi.ac.ir

.