مدیریت

دکترمختار قبادی

دانشیار

گروه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

گروه  آموزشی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل :  ghobadi.m [at] razi.ac.ir

.