اعضای هیات علمی

دکتر مولاناپور

-

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

-
-
-

دکتر منوچهر سوری

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: m.souri@razi.ac.ir

لیست طرح های پژوهشی

 •     ت ثیر مکمل سلنیوم و ویتامین ای بر خصوصیات کمی و کیفی لاشه در بزغاله های شیرخوار مرغوز ,محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, اسداله مرادی ,۱۳۹۰ ,
 •     بررسی ت ثیر تغذیه در آخر آبستنی بر میزان تولید آغوز و ترکیبات آن در میش های نژاد سنجابی ,منوچهر سوری ,۱۳۸۹ ,
 •     اثر مکمل سلینوم آلی و معدنی در اواخر آبستنی بر خصوصیات تولیدی و تولید مثل بزهای سانن ,محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۸۸ ,
 •     اثر تغذیه تکمیلی بر مبزان رشد بدن، الگوی توسعه و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف و خصوصیات کمی و ,منوچهر سوری ,۱۳۸۸ ,
 •     اثر فلئورژسترون استات و HCG بر روی شمار و کیفیت جنین های به دست آمده از بزهای سوپراووله با ECG ,حامد کرمی شبانکاره, منوچهر سوری ,۱۳۸۷ ,
 •     الگوی فصلی رویش و ریزش الیاف و مصرف اختیاری خوراک در بز مرخز ,علی اصغر مقدم, منوچهر سوری ,۱۳۸۶ ,
 •     الگوی فصلی فعالیت فولیکولهای مو (الیاف پوششی) در بز مرخز ,بحیرائی امین, منوچهر سوری ,۱۳۸۵ ,
 •     بررسی خصوصیات تولیدمثلی در جنس نرو ماده بز مرخز ,منوچهر سوری ,۱۳۸۵ ,
 •     تولید آزمایش مواد بیولوژیک با منشا دامی ,علی اصغر مقدم, منوچهر سوری ,۱۳۸۳ ,
 •     بررسی ارزش غذایی و امکان سنجی استفاده از پوست درخت صنوبر در تغذیه بز ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۸۲ ,
 •     ترکیب شیمیایی و قابلیت هضمی یونجه همدانی در مراحل مختلف رشد روی گوسفند سنجابی و بز مزغوز ,فردین هژبری, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,۱۳۸۰ ,
 •     تعیین ارزش غذایی یونجه (ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم در مراحل مختلف رشد -(حد نصاب) ,فردین هژبری, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۸۰ ,
 •     اثرات متقابل عناصر معدنی مس مولیبدن و سولفور روی بر قابلیت جذب مس و کم ,منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,۱۳۸۰ ,
 •     تاثیر سطوح پروتئین خوراک بر رشد و خصوصیات الیاف تولیدی بزهای نژاد مرغوز در ایران ,محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۷۸ ,
 • کتب

  • منوچهر سوری, محمد ابراهیم نوریان سرور ,راهنمای پرورش گوسفند ,دانشگاه رازی ,۱۳۸۰ ,
 • مقالات

  •     علیرضا طالبیان مسعودی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, هرمز منصوری, معصومه عبدلی سنجانی ، بررسی ترکیبات نیتروژن غیر پروتیینی آهسته رهش ایزوبوتیرآلدیید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه های شکمبه ای و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفند ، پژوهش در نشخوارکنندگان ، شماره ۴ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۲۳ تا ۴۴ ،
  •     نادر اسدزاده, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, حسن صادقی پناه ، مقایسه تاثیر افزودن اسید چرب امگا-۶ و پودر چربی پالم به جیره فلاشینگ بر بازده تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپیک میش های شال ، پژوهش و سازندگی ، شماره ۳ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۸۷ تا ۲۰۲ ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , Manochehr Souri , The Male Effect Onestrous Synchronization and Reproductive Characteristics of Female Markhoz Goat during the Breeding Season , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۸۷۳-۸۸۱ ,
  •     Manochehr Souri, , Mohammad Mehdi Moeini , Deactivation of tannins in raisin stalk by polyethylene glycol-۶۰۰۰ effect onfeed intake digestibility and nitrogen retention in sheep , TURKISH JOURNAL OF VETERINARY and ANIMAL SCIENCES , vol. ۳۹ , ۲۰۱۵ , pp. ۴۴۳-۴۴۹ ,
  •     نادر اسدزاده, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, حسن صادقی پناه ، ت ثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولید مثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی ، پژوهش در نشخوارکنندگان ، شماره ۳ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۵۹ تا ۸۴ ،
  •     Manochehr Souri, , Effect of Season on Dry Matter Intake and Reproductive Activity of Merghoz Buck Goats in West of Iran , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۴ , ۲۰۱۴ , ,
  •     , Zahra Salehyan, Manochehr Souri, Fardin Hozhabri, r m , Influence of nutrition supplementation on the seasonal change in fiber growth and skin follicle activity in both male and female Sanjabi lambs , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۲۳ , ۲۰۱۵ , ,
  •     Zahra Salehyan, Noshin Naderi, Manochehr Souri, r m, Fardin Hozhabri , Seasonal variation of fibre follicle activity and wool growth in fat-tailed Sanjabi sheep in west Iran , TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION , vol. ۴۷ , ۲۰۱۵ , ,
  •     Rasool Kachuee, Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri , Effects of organic and inorganic selenium supplementation during late pregnancy on colostrum and serum Se status performance and passive immunity in Merghoz goats , Animal Production Science , vol. ۵۴ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۰۱۶-۱۰۲۲ ,
  •     , Manochehr Souri, Mohammad Mehdi Moeini, R. Mirmahmoudi , Effect of nutritional state on semen characteristics testicular size and serum testosterone concentration in Sanjabi ram lambs during the natural breeding season , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , vol. ۱۵۳ , ۲۰۱۵ , pp. ۲۲-۲۸ ,
  •     Manochehr Souri, r m, b p , Endocrine changes timing of ovulation ovarian follicular growth and efficacy of a novel protocol (Estradoublesynch) for synchronization of ovulation and timed artificial insemination in Murrah buffaloes (Bubalus bubalis) , THERIOGENOLOGY , vol. ۸۱ , ۲۰۱۴ , ,
  •     محمد پناه, منوچهر سوری, سمیرا وره زردی ، اثرجیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار ، تولیدات دامی ، شماره ۱۴ ، ۱۳۹۱ ، ،
  •     Rasool Kachuee, Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri , The effect of dietary organic and inorganic selenium supplementation on serum Se Cu Fe and Zn status during the late pregnancy in erghoz goats and their kids , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۱۰ , ۲۰۱۳ , ,
  •     , Manochehr Souri, Mohammad Mehdi Moeini , deactivation of tannins in raisin stalk by polyethylene glycol-۶۰۰ Effect on dangradation and gas production in vitro , AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , vol. ۱۰ , ۲۰۱۱ , ,
  •     سمیرا وره زردی, منوچهر سوری, محمد پناه ، اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در بره های شیرخوار ، علوم دامی ایران ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     , Manochehr Souri, Aliasghar Moghaddam, a m , Seasonal Variation in hair follicle activity and fiber growth of both male and female Merghoz goats in Western iran , SMALL RUMINANT RESEARCH , , ۲۰۱۱ , ,
  •     JAVAD TALEBI BERSIANI, Aliasghar Moghaddam, Manochehr Souri, , Steroid hormone profile of Markhoz does (Iranian Angora) throughout estrous cycle and gestation period , TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION , vol. ۴۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     ذبیح الله عبدالملکی , منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ، اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز ، تولیدات دامی ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     , Manochehr Souri, Hamed Karami SHabankareh, , Repeated administration of hCG on follicular and luteal characteristics and serum progesterone concentrations in eCG-superovulated does , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۹۰ , ۲۰۱۰ , ,
  •     JAVAD TALEBI BERSIANI, Manochehr Souri, Aliasghar Moghaddam, Eshagh Karimi, , Characteristics and seasonal variation in semen of markhoz bucks in western Iran , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۸۵ , ۲۰۰۹ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri, Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor , Effect of molybdenum and sulphur on copper status and mohair quality in merghoze goat , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۱ , ۲۰۰۸ , ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ، بررسی ارزش غذایی، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضمی یونجه همدانی در مراحل مختلف رشد با استفاده از گوسفند سنجابی و بز مرغوز ، علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمد ابراهیم نوریان سرور ، اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی ، مجله کشاورزی ، ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     مجید درویشی, منوچهر سوری, حمیدرضا انصاری رنانی ، بررسی الگوی رشد وتکامل فولیکول های ثانویه بز مرغز پس از تولد ، مجله کشاورزی ، ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     Manochehr Souri, h g, j s , comparisons of the effect of genotype and protected methionine supplementation on growth digestive characteristics and fiber yield in cashmere-yielding and Angora goats , ANIMAL SCIENCE , vol. ۶۶ , ۱۹۹۸ , ,
  •     منوچهر سوری ، تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد(گوسفندان مهربان) ، علوم کشاورزی ایران ، ، ۱۳۷۱ ، ،
 • همایش ها

  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ,Nutrient digestibility of alfferent at different growth stages ۰n ,کنفرانس سالانه BASA انگلستان ,1382/01/01 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد دالوند, منوچهر سوری ,The effect of alkall tratment on the nutritive value and digestibility of fab a bean in ruminants nutrition ,ششمین کنگره پرورش حیوانات (دامها) EAAP ۲۹-۲۶ آگوست ۲۰۰۳ ,1382/06/01 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, محمدرضا سنجابی ,Copper molybdenum iron and sulphur interaction on clinical copper defiency in sheep and goat ,کانادا-کبک ۱۶-۱۱ ژولای ۲۰۰۴ برابر ۲۶-۲۱ تیر ,1383/05/21 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, صالح صالحی ,The effect of quantity and quality of dietary protein on growth and fiber production of Merghoz goat ,کانادا-کبک ********* ,1383/05/01 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, محمود خیرآبادی ,Nutritional value and effect of rapeseed meal on sanjabi lamb performance ,EAAP - ۵۶th Annual meeting uppsala - آپسالا-سوئد ,1384/03/15 ,نامشخص ,
  •     محمود خیرآبادی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,تعیین ارزش غذایی کنجاله کلزا وتاثیر آن بر عملکرد بره های در حال رشد نپاد سنجابی ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, حمید امانلو, مژگان آذری تربت, منوچهر سوری ,Nutritional value and effect of vicia ervilia seed on holstein dairy cow performance ,EAAP - ۵۶th Annual meeting uppsala - آپسالا-سوئد ,1384/03/15 ,نامشخص ,
  •     لاله انگجی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, عبدالمنصور طهماسبی ,ارزیابی تاثیرپلی اتیلن گلیکول PEG و اوره بر ارزش غذایی پوش کشمش حاوی تانن به صورت آزمایشگاهی (In vitro) ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     لاله انگجی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, عبدالمنصور طهماسبی ,تعیین ارزش غذایی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره در تغذیه گوسفند سنجابی ,دومین سمینار پژوهشی گوسفند وبز- کرج ,1384/09/30 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, مهتاب اکیا ,بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین در رشد کمیت وکیفیت موهر در بزهای مرغز ,دومین سمینار پژوهشی گوسفند وبز- کرج ,1384/09/30 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد دالوند, منوچهر سوری ,استفاده از پوسته باقلا در تغذیه نشخوارکنندگان ,دومین همایش بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس ,1384/09/23 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, ابراهیم حیدری ,The Effect of rapeseed meal treated with heat and formaldehyde on Sanjabi sheep performance ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, شهاب قاضی هرسینی, شهاب پاینده, محمود خیرآبادی ,تعیین ارزش غذایی پوست صنوبر به منظور استفاده در تغذیه دام ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     جواد طالبی برسیانی, منوچهر سوری, علی اصغر مقدم, روح اله میرمحمودی, محمدمهدی معینی ,اثر تغییرات فصلی در خصوصیات اسپرم و غلظت تستو سترون سرم خون بز مرغوز در استان کرمانشاه ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     منوچهر سوری, علی اصغر مقدم, جواد طالبی برسیانی, روح اله میرمحمودی ,Changes in estrogen and progestrone concentration in blood plasma of merghoz goats during natural breeding season ,xxv world buiatrics congress ,1387/04/11 ,نامشخص ,
  •     علی اصغر مقدم, منوچهر سوری, جواد طالبی برسیانی, روح اله میرمحمودی ,Seasonal changes in semen characteristics of merghoz bucks in west of iran ,۱۶th international congress on animal reproduction ,1387/04/23 ,ایران ,
  •     منوچهر سوری, ذبیح اله عبدالملکی, محمدمهدی معینی ,مقایسه دو روش تغذیه تکمیلی (برگ یونجه- کنسانتره) در تغذیه بزغاله های مرغز ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     لاله انگجی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, عبدالمنصور طهماسبی ,ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی) در تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, ابراهیم نوریان, منوچهر سوری, الهام میکائیلی ,The Efect of Molybdenum and sulphur on copper status and mohair quality in merghoze Qoat ,Budapest- Hungry-WBC ۲۰۰۸ ,1376/06/03 ,نامشخص ,
  •     محمد دالوند, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,استفاده از مواد قلیایی در عمل آوری مواد خشبی و تاثیر آن بر عملکرد نشخوارکنندگان ,نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان ,1387/10/05 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, ذبیح اله عبدالملکی ,Effect of Supplementary Feeding on Growth Performance and Carcass Traits in Male and Female Merghoze Suckling Kids ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, صوفی دارابی, علی اصغر مقدم, محمدمهدی معینی ,The anatomy of the sanjabi ewe s cervix at different stage of cycle and age ,کنگره بین المللی انجمن علوم دامی اروپا (EAAP) ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     مرضیه علیدادی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,استفاده از فضولات خشک شده طیور تخمگذار در مکمل سازی علوفه ذرت سیلو شده و اثر آن بر افزایش وزن و ابقای نیتروژن در گوسفند سنجابی ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     منوچهر سوری, محمد پناه, سمیرا وره زردی, محمدمهدی معینی ,Effect of Creep Mixture Diet on Growth Performance and Carcass Characteristics of Pre-Weaned Lambs ,Eaap-۶۱st Annual Meeting ,1389/06/03 ,نامشخص ,
  •     کاوه حسن پور, محمد زارعی, منوچهر سوری, رستم عبداللهی آرپناهی, محمدمهدی معینی ,بررسی اثر تغذیه تکمیلی در زمان جفتگیری بر عملکرد تولید مثلی گوسفندان نژاد سنجابی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     جواد طالبی برسیانی, علی اصغر مقدم, منوچهر سوری ,الگوی ماهانه تغییرات غلظت تستوسترون خون بزهای نر مرخز ,دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1390/09/22 ,ایران ,
  •     رسول کچویی سفیددشتی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,The Effects of Dietary Selenium Supplementations on Serum Se Cu and Zn Ststus During the Late Pregnancy in Merghoz Goats ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     امیر آزادبخت, مهری آزادبخت, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,اثر غلظت های مختلف کرومیوم کلرید بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های گاو ,دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران ,1391/02/20 ,ایران ,
  •     نوشین نادری, زهرا صالحیان, فاطمه قربانخانی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, فردین هژبری ,Effects of Feeding Level and Sex on Growth Performance in Sanjabi Lambs ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     روح الله میرمحمودی, زهرا نیک نفس, مسلم آلبا, امیدعلی اسماعیلی, یداله بدخشان, منوچهر سوری ,بررسی الگوی فصلی رویش و ریزش الیاف در گوسفندان نر و ماده نژاد کرمانی ,ششمین کنگره علوم دامی ایران ,1393/06/05 ,ایران ,
  •     اسداله مرادی حسن اباد, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,اثر مکمل سلنیوم در اواخر ابستنی بزها و در دوره شیرخوارگی بزغاله ها بر عملکرد و لاشه بزغاله های مرغوز ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,
  •     رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, احد قربانی, گل افشان مهکی ,اثر سلنیم بر پشم و خصوصیات فولیکولی در گوسفند نر سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, گل افشان مهکی, احد قربانی ,اثر مکمل روی بر پشم وخصوصیات فولیکولی گوسفند سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     گل افشان مهکی, رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, احد قربانی ,اثر فصل برپشم و خصوصیات فولیکولی پوست گوسفند نر سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     گل افشان مهکی, محمدمهدی معینی, رسول درویشی, منوچهر سوری, احد قربانی ,اثر استفاده از بادرنجوبه بر رشد پشم بره های سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
-

دکتر قاسمپور 

-

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

-
-
-

محمدمهدی معینی

دانشیار

گروه

تماس

دروس

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: mmoeini@razi.ac.ir
اصول تغذیه دام -علوم دامی
اصول تغذیه دام
دامپروری ایران
دفاع مقدس
تنش و عوامل محیطی
مواد معدنی
ویتامین ها
مواد ضد مغذی
جداول
 • کتب

  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, بحیرائی امین, محمدمهدی معینی ,اصول تجزیه خوراک دام وطیور ,کر ,۱۳۸۵ ,
  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, بحیرائی امین, محمدمهدی معینی ,اصول تجزیه خوراک دام و طیور ( چاپ دوم ) ,دانشگاه رازی ,۱۳۸۶ ,۰-۰۳-۹۹۹۲-۹۶۴ ,
  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی ,غربالگری آزمایشگاهی گیاهان از نظر ویژگی های فرا تغذیه ای در ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۱ ,۹۷۸-۶۰۰۵۴۵۸-۶۱- ,
 • مقالات

  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی ، ت ثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برونتنی ، علوم دامی ایران ، شماره ۴۷ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۱۳ تا ۱۲۲ ،
  •     علیرضا طالبیان مسعودی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, هرمز منصوری, معصومه عبدلی سنجانی ، بررسی ترکیبات نیتروژن غیر پروتیینی آهسته رهش ایزوبوتیرآلدیید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه های شکمبه ای و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفند ، پژوهش در نشخوارکنندگان ، شماره ۴ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۲۳ تا ۴۴ ،
  •     نادر اسدزاده, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, حسن صادقی پناه ، مقایسه تاثیر افزودن اسید چرب امگا-۶ و پودر چربی پالم به جیره فلاشینگ بر بازده تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپیک میش های شال ، پژوهش و سازندگی ، شماره ۳ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۸۷ تا ۲۰۲ ،
  •     علی خضریان, محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی ، تاثیر گیاه و اسانس پونه بر فراسنجه های تخمیر ، تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز به روش آزمایشگاهی ، تولیدات دامی ، شماره ۱۸ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۴۷۷ تا ۴۹۰ ،
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor , Effect of Essential Oils of Zataria multiflora Eucalyptus globolus and Their Combination on Fermentation Parameters Using Merghoz Goat Rumen Liquor , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۷ , ۲۰۱۷ , pp. ۵۳-۵۹ ,
  •     Tahere Amjadian, Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Sheida Varkoohi , Effect of Different Levels of Molasses Distillers Condensed Soluble on Broiler Chickens Performance Carcass Traits and Intestinal Morphology of Broilers , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۵۷-۱۶۲ ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , Manochehr Souri , The Male Effect Onestrous Synchronization and Reproductive Characteristics of Female Markhoz Goat during the Breeding Season , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۸۷۳-۸۸۱ ,
  •     بهروز ورمزیار, برهان شکراللهی, محمدمهدی معینی ، اثرات استفاده از سطوح مختلف پساب تقطیری حاصل ازکارخانه الکلسازی با بسترملاس بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی درگوساله های نر پرواری ، پژوهش و سازندگی ، ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۳ تا ۱۲ ،
  •     نگین جمالی امام قیس, علی سفید گچی مزکی, محمدمهدی معینی, رضا سلطانی فرد ، بررسی تغییرات فصلی بار میکروبی و سلول های سوماتیک شیر در گاوداری های استان همدان ، پژوهش های علوم دامی ایران ، شماره ۲۵ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۱۷۹ تا ۱۸۵ ،
  •     Manochehr Souri, , Mohammad Mehdi Moeini , Deactivation of tannins in raisin stalk by polyethylene glycol-۶۰۰۰ effect onfeed intake digestibility and nitrogen retention in sheep , TURKISH JOURNAL OF VETERINARY and ANIMAL SCIENCES , vol. ۳۹ , ۲۰۱۵ , pp. ۴۴۳-۴۴۹ ,
  •     Mokhtar Fathi, Mohammad Heidari, Ali Asghar Ahmadisefat, Mahmood Habibian, Mohammad Mehdi Moeini , Influence of dietary glutamine supplementation on performance biochemical indices and enzyme activities in broilers with cold-induced ascites , Animal Production Science , , ۲۰۱۵ , pp. A-G ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Effects of Dietary Selenium and Vitamin E on Growth Performance Meat Yield and Selenium Content and Lipid Oxidation of Breast Meat of Broilers Reared Under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۶۹ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۴۲-۱۵۲ ,
  •     Mahmood Habibian, Ghorbanali Sadeghi, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Selenium as a Feed Supplement for Heat-Stressed Poultry a Review , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۶۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۱۸۳-۱۹۳ ,
  •     نادر اسدزاده, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, حسن صادقی پناه ، ت ثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولید مثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی ، پژوهش در نشخوارکنندگان ، شماره ۳ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۵۹ تا ۸۴ ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, m j , Effect of Selenium and Vitamin E Injection during Late Pregnancy on Immune System and Productive Performances of Sanjabi Ewes and Their Lambs , Global Journal of Animal Scientific Research , vol. ۲ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor, Mohammad Mehdi Moeini , The Influence of Ginger (Zingiber Officinale) on In vitro Rumen Fermentation Patterns , Annual Research Review in Biology , vol. ۱ , ۲۰۱۵ , pp. ۵۴-۶۳ ,
  •     Rasool Kachuee, Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri , Effects of organic and inorganic selenium supplementation during late pregnancy on colostrum and serum Se status performance and passive immunity in Merghoz goats , Animal Production Science , vol. ۵۴ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۰۱۶-۱۰۲۲ ,
  •     , Manochehr Souri, Mohammad Mehdi Moeini, R. Mirmahmoudi , Effect of nutritional state on semen characteristics testicular size and serum testosterone concentration in Sanjabi ram lambs during the natural breeding season , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , vol. ۱۵۳ , ۲۰۱۵ , pp. ۲۲-۲۸ ,
  •     , Mohammad Mehdi Moeini , DETERMINATION OF MINERALS AND THREE TOXIC ELEMENTS IN RAW COW S MILK , Advance Journal of Food Science and Technology , vol. ۱ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۱-۱۷ ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Rasool Kachuee, , The Effect of Body Condition Score and Body Weight of Merghoz Goats on Production and Reproductive Performance , Journal of Animal and Poultry Sciences , vol. ۳ , ۲۰۱۴ , pp. ۸۶-۹۴ ,
  •     m j, Mohammad Mehdi Moeini , The effect of body condition score and body weight of Sanjabi ewes on immune system productive and reproductive performance , ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA , vol. ۱۰۲ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Lack of Effect of Dietary Chromium Supplementation on Growth Performance and Serum Insulin Glucose and Lipoprotein Levels in Broilers Reared Under Heat Stress Condition , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۵۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, , , THE EFFECT OF RED PEPPER (CAPSICUM ANNUUM) AND MARIGOLD FLOWER (TAGETESERECTUS) POWDER ON EGG PRODUCTION EGG YOLK COLOR AND SOME BLOOD METABOLITES OF LAYING HENS , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , m s , EFFICACY OF CIDR OR FGA SPONGES WITH HCG TREATMENTS ON THE CONCEPTION RATE AND PROLIFICACY IN LORI EWES OUT OF THE BREEDING SEASON , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Omid Mozafari , THE EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF EDIBLE POTATO (SOLANUM TUBRESUM) REPLACING MAIZE ON PERFORMANCE SERUM METABOLITE AND IMMUNE SYSTEM OF BROILER CHICKS , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, , Effect of Molasses Distillers Condensed Soluble on Nutrients Digestibility Performance and Some Blood Biological Parameters in Lambs , ANNUAL REVIEW and RESEARCH IN BIOLOGY , vol. ۱۸۵ , ۲۰۱۴ , ,
  •     نگین جمالی امام قیس, علی صادقی سفید مزکی, محمدمهدی معینی ، بررسی تعداد سلو لهای سوماتیک شیر در گاودار یهای صنعتی و سنتی استان تهران ، تولیدات دامی ، شماره ۱۵ ، ۱۳۹۲ ، صفحات ۲۱ تا ۲۹ ،
  •     Shahab Ghazi Harsini, Mahmood Habibian, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of Different Levels of Organic and Inorganic Chromium on Growth Performance and Immunocompetence of Broilers under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۶ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini, Mahmood Habibian, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of Dietary Selenium Vitamin E and Their Combination on Growth Serum Metabolites and Antioxidant Defense System in Skeletal Muscle of Broilers Under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۸ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of dietary selenium and vitamin E on immune response and biological blood parameters of broilers reared under thermoneutral or heat stress conditions , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY , vol. ۵۷ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Davoud Aliyari, Mohammad Mehdi Moeini, Mohammad Hossein Shahir, Mohammad Ali Sirjani , Effect of Body Condition Score Live Weight and Age on Reproductive Performance of Afshari Ewes , ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES , vol. ۷ , ۲۰۱۲ , pp. ۹۰۴-۹۰۸ ,
  •     M.T. Jalilian , Mohammad Mehdi Moeini, K. Karkodi , Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se Cu Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs , ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA , vol. ۱۰۰ , ۲۰۱۲ , pp. ۱۲۳-۱۲۹ ,
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Mohamad reza Targhibi , The effect of different levels of organic and inorganic chromium supplementation on immune function of broiler chicken under heat-stress conditions , JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH , vol. ۲۱ , ۲۰۱۲ , pp. ۲۰۹-۲۱۵ ,
  •     Rasool Kachuee, Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri , The effect of dietary organic and inorganic selenium supplementation on serum Se Cu Fe and Zn status during the late pregnancy in erghoz goats and their kids , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۱۰ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Soheilla Kaki somar, Mohammad Mehdi Moeini, j ch , Effects of Zeolite and Mycosorb on Serum Biochemical and Hematological Parameters of Broilers Chicken Aflatoxicosis , Journal of Blood Lymph , vol. ۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Vahid Alamehsadr, Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, m s , The effects of dietary inclusion rate of molasses distillers soluble on nutrients digestibility performance and some blood biological parameters of fattening lambs , Agricultural Technology an International Journal , vol. ۹ , ۲۰۱۳ , ,
  •     a s, s m, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini, r n, m h, Reza Mahdavi , Effect of various level of treated barley on small intestinal content viscosity litter moisture uric acid and broiler chickens performance , Agricultural Technology an International Journal , vol. ۸ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mohammad Headari, Mohammad Mehdi Moeini, S.H. Nanekarani , Effect of vitaminC acetylsalicylic Nahco۳ and KCL supplementation on the performance of broiler chickens under heat stress condition , Agricultural Technology an International Journal , vol. ۹ , ۲۰۱۳ , pp. ۲۵۵-۲۶۳ ,
  •     , Manochehr Souri, Mohammad Mehdi Moeini , deactivation of tannins in raisin stalk by polyethylene glycol-۶۰۰ Effect on dangradation and gas production in vitro , AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , vol. ۱۰ , ۲۰۱۱ , ,
  •     محمدمهدی معینی, محمدرضا سنجابی, امیرحسین علی بیگی ، تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بیمه و ضرایب خطر در گاوداری های سنتی استان اصفهان ، علوم دامی ایران ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     علی اصغر ساکی, سارا میرزایی گودرزی, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, فاطمه صاحبی اعلاء ، اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی ، علوم دامی ایران ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, داود علیاری, محمدحسین شهیر ، ت ثیر امتیاز وضعیت بدنی بر برخی پارامترهای بیولوژیکی خون و عملکرد تولید مثلی میش های افشاری ، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج ، شماره ۵ ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , Shahab Ghazi Harsini, Mohamad reza Targhibi , The Effect of Different Levels of Organic and Inorganic Chromium Supplementation on Production Performance Carcass Traits and Some Blood Parameters of Broiler Chicken Under Heat Stress Condition , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۴ , ۲۰۱۱ , ,
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini , The Effects of Different Levels of Ginger (Zingiber officinale Rosc) and Turmeric (Curcuma longa Linn) Rhizomes Powder on Some Blood Metabolites and Production Performance Characteristics of Laying Hens , Journal of Agricultural Science and Technology , vol. ۱۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, a k, , Hamed Karami SHabankareh , Effect of Prepartum Supplementation of Selenium and Vitamin E on Serum Se IgG Concentrations and Colostrum of Heifers and on Hematology Passive Immunity and Se Status of Their Offspring , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۴ , ۲۰۱۱ , ,
  •     ذبیح الله عبدالملکی , منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ، اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز ، تولیدات دامی ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, سهیلا کاکی سومار, جواد چراغی ، اثر جاذب آلی مایکوزرب بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی طیور گوشتی مبتلا به آفلاتوکسیکوزیس ، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، شماره ۵ ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, a k, Hamed Karami SHabankareh, , the Effect of Selenium Administration on the Selenium Copper Iron and Zinc Status of Pregnant Heifers and Their Newborn Calves , Journal of Agricultural Science and Technology , vol. ۱۳ , ۲۰۱۱ , ,
  •     a.a s, , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, r n , Amino Acids and Protein Digestibility and Metabolizable Energy Availability of Barley Ration in Response to Grind Enzyme in Broiler Chickens , ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES , vol. ۲۳ , ۲۰۱۰ , ,
  •     مریم بداغی, محمدمهدی معینی, هرمز منصوری ، تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضمی و تجزیه پذیری ارقام کاه کلزای کشت شده در استان کردستان ، علوم دامی ، ، ۱۳۸۹ ، ،
  •     نگین جمالی امام قیس, محمدمهدی معینی ، مطالعه وضعیت آلودگی آفلاتوکسین در شیر و خوراک دام گاوداری های استان کرمانشاه با استفاده از روش الایزا ، دامپزشکی پژوهش و سازندگی ، ، ۱۳۸۹ ، ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , Aliasghar Moghaddam , The effct of Human chorionic gonadotropin on reproduction performance in Lory sheep synchronized with different doses of pregnant mare serum gonadotropin outside the breeding season , ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES , vol. ۴ , ۲۰۰۹ , ,
  •     Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor, Mohammad Mehdi Moeini, Mehrdad Pooyanmehr, , The effects of docking on growth traits carcass characteristics and blood biochemical parameters of sanjabi fat-tailed lambs , ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES , vol. ۲۲ , ۲۰۰۹ , ,
  •     محمدمهدی معینی, مژگان آذری تربت, حمید امانلو ، بررسی ارزش غذایی، خصوصیات تجزیه پذیری و تعیین سطح مطلوب گاودانه در جیره گاوهای هلشتاین شیرده ، تولیدات دامی ، شماره ۱۱ ، ۱۳۸۸ ، ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Manochehr Souri, Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor , Effect of molybdenum and sulphur on copper status and mohair quality in merghoze goat , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۱ , ۲۰۰۸ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Hamed Karami SHabankareh, , Effect of selenium and vitamin E supplementation during the late pregnancy on reproductive indices and milk production in heifers , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , , ۲۰۰۹ , ,
  •     a t, r m, Mohammad Mehdi Moeini, h s, h m , The Relationship between plasma leptin and FSH concentrations with ovulation rate in Iranian native sheep , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
  •     AMIR KARIMI, Hamed Karami SHabankareh, Mohammad Mehdi Moeini , ۱-The Effect of Administration of Different Levels of GnRH on the Day ۰ ۵ and ۱۲ Post-Insemination on Progesterone Concentration in Dairy Heifers , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
  •     AMIR KARIMI, Hamed Karami SHabankareh, Mohammad Mehdi Moeini, , ELHAM HAGHVIRDILOU , Comparison Between Different Protocols of Synchronization and Their Efficiency on Pregnancy Rate of Dairy Cattle , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Aliasghar Moghaddam, , Hadi Hajarian , Effects of Breed and Progestin Source on Estrus Synchronization and Rates of Fertility and Fecundity in Iranian Sanjabi and Lori Ewes , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ، بررسی ارزش غذایی، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضمی یونجه همدانی در مراحل مختلف رشد با استفاده از گوسفند سنجابی و بز مرغوز ، علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمد ابراهیم نوریان سرور ، اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی ، مجله کشاورزی ، ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, محمود خیرآبادی ، استفاده از کنجاله کلزای فرایند شده در تغذیه گاوهای شیری ، مجله انجمن هلشتاین ایران(ماها) ، ، ۱۳۸۳ ، ،
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی ، استرس گرما و روش های کنترل آن در گاوهای شیرش ، مجله انجمن هلشتاین ایران(ماها) ، ، ۱۳۸۳ ، ،
  •     a m, Mohammad Mehdi Moeini, s t , The effect of a copper cobalt and selenium bolus on fertility and trace element status of dairy cattle , Fertility in the high-producing dairy cow , , ۲۰۰۱ , ,
 • همایش ها

  •     محمدمهدی معینی, محمدرضا سنجابی, ا احدی ,High bacteria count in milk and its economeic Lost ۲۲ World Butric ,Germany Hannover ۲۰۰۲ ,1380/10/11 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی ,Effect of culling system on health productive and reproductiv ,Germany Hannover ۲۰۰۲ ,1380/10/11 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, m g, محمدمهدی معینی ,Relationships among udder type traits and milk yield of iranian Holstein-Friesian cattle ,کنفرانس سالانه BASA انگلستان ,1382/01/01 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ,Nutrient digestibility of alfferent at different growth stages ۰n ,کنفرانس سالانه BASA انگلستان ,1382/01/01 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, ا احدی ,Health production Ferbility probltms and culling reasons in some ,۲۲nd(xxii) World Buiatrics Congress ۲۰۰۲ ,1381/06/01 ,ایران ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, ا صالحی ,The Role of cattle Show on promotion of iranian Holstein farms ,یازدهمین کنفرانس جهانی گاو هلشتاین ۱۳-۸ اسفند ۱۳۸۲ پاریس -فرانسه ,1382/12/09 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی ,A Review of the history of holstein industry in Iran ,یاردهمین کنفرانس جهانی گاو هلشتاین ۱۳-۹ اسفند ۱۳۸۲ پاریس-فرانسه ,1382/12/09 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, شعبانعلی قمی ,نقش بیمه در افزایش سرمایه گذاری و تداوم تولید گاوداری های سنتی ,سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ,1382/12/01 ,ایران ,
  •     محمدرضا سنجابی, س غیبی, محمدمهدی معینی, ا احدی ,The effect of treatment and use of pre soaked wood pulp in sheep feeding ,ششمین کنگره پرورش حیوانات (دامها) EAAP ۲۹-۲۶ آگوست ۲۰۰۳ ,1382/06/01 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد دالوند, منوچهر سوری ,The effect of alkall tratment on the nutritive value and digestibility of fab a bean in ruminants nutrition ,ششمین کنگره پرورش حیوانات (دامها) EAAP ۲۹-۲۶ آگوست ۲۰۰۳ ,1382/06/01 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, علی بهشتی آل آقا ,استخرهای دو منظوره پرورش ماهی قزل آلا و اثر آن بر حاصلخیزی خاک و عملکرد محصولات زراعی کرمانشاه ,اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور ,1383/06/11 ,نامشخص ,
  •     حجت سلگی, ا توحیدی, محمدمهدی معینی ,ارتباط بین غلظت های پلاسمایی هورمونهای لپتین و آ با درصد بره زایی در گوسفندان ایرانی ,اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور ,1383/06/11 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, محمدرضا سنجابی ,Copper molybdenum iron and sulphur interaction on clinical copper defiency in sheep and goat ,کانادا-کبک ۱۶-۱۱ ژولای ۲۰۰۴ برابر ۲۶-۲۱ تیر ,1383/05/21 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, صالح صالحی ,The effect of quantity and quality of dietary protein on growth and fiber production of Merghoz goat ,کانادا-کبک ********* ,1383/05/01 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, ا احدی ,Effect of different environmental factors on clinical mastitis control ,کانادا-کبک ********* ,1383/05/01 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, محمدمهدی معینی, علی اصغر مقدم ,Fertility improvement of dairy cows with estrus synchronization protocols using PGF۲ alpah GnRH and estrogen conjunction with progesterone or HCG ,۵۵th Annual Meeting of the Eropean Association for Animal Production-Slovenia ,1383/06/15 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, حمیدرضا صحرائی ,وضعیت عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین در کرمانشاه ,اولین همایش سالیانه انجمن هلتاین ایران ,1383/07/23 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, امیرحسین احدی ,تهیه و ساخت وزن -متر مخصوص گاوهای هلشتاین ایران ,اولین همایش سالیانه انجمن هلشتاین ایران ,1383/07/23 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, حسین شعبانعلی فمی ,تعیین مهمترین عوامل ریسک پذیر در گاوداریهای سنتی و عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران ,دومین همایش علمی بیمه کشاورزی توسعه و امنیت سرمایه گذاری ,1383/10/26 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, محمود خیرآبادی ,Nutritional value and effect of rapeseed meal on sanjabi lamb performance ,EAAP - ۵۶th Annual meeting uppsala - آپسالا-سوئد ,1384/03/15 ,نامشخص ,
  •     محمود خیرآبادی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,تعیین ارزش غذایی کنجاله کلزا وتاثیر آن بر عملکرد بره های در حال رشد نپاد سنجابی ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, حمید امانلو, مژگان آذری تربت, منوچهر سوری ,Nutritional value and effect of vicia ervilia seed on holstein dairy cow performance ,EAAP - ۵۶th Annual meeting uppsala - آپسالا-سوئد ,1384/03/15 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, ارمین توحیدی, حجت سلگی, محمدرضا سنجابی ,The relationship between plasma leptin and FSH concentrations in sheep with different lambing rate ,۵۶th Annual meeting Uppsala - EAAP - آپسالا- سوئد ,1384/03/15 ,ایران ,
  •     امیرحسین احدی, محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, ا قهرمانی ,The effect of herbal medicine (RHAM) on animal dermatic and claw infection treatment ,EAAP - ۵۶th Annual meeting uppsala - آپسالا-سوئد ,1384/03/15 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمدرضا سنجابی ,عوامل مخاطره آمیز در بیمه گاوداریهای سنتی و ضرایب خطر در استانهای مختلف کشور ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     شادمان صفری منجق تپه, محمدمهدی معینی, فرخ کفیل زاده ,بررسی استفاده ازمخمردرتغذیه نشخوارکنندگان ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     لاله انگجی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, عبدالمنصور طهماسبی ,ارزیابی تاثیرپلی اتیلن گلیکول PEG و اوره بر ارزش غذایی پوش کشمش حاوی تانن به صورت آزمایشگاهی (In vitro) ,همایش ملی دانشجویی دام وطیور - کرمانشاه ,1384/06/22 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, محمدرضا سنجابی, بهاالدین نجفی, شعبان علی فمی ,نقش واهمیت بیمه دامداریهای سنتی در افزایش سرمایه گذاری و استمرار تولید ,پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران - دانشگاه سیستان وبلوچستان ,1384/06/07 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی ,The effects of interactions among dietary mineral elements on the metabolism and fertility of dairy cattle ,نیوکاسل - انگلستان ,1374/04/08 ,نامشخص ,
  •     لاله انگجی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, عبدالمنصور طهماسبی ,تعیین ارزش غذایی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره در تغذیه گوسفند سنجابی ,دومین سمینار پژوهشی گوسفند وبز- کرج ,1384/09/30 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, مهتاب اکیا ,بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین در رشد کمیت وکیفیت موهر در بزهای مرغز ,دومین سمینار پژوهشی گوسفند وبز- کرج ,1384/09/30 ,نامشخص ,
  •     مهدی طلایی, محمدمهدی معینی, محمدفاضل حریقی ,بررسی وضعیت تولید وبهداشت شیر در استان کرمانشاه ,جشنواره شیر منطقه شمال کشور - ساری ,1384/09/30 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, الهام میکائیلی, مهدی طلائی ,خسارات اقتصادی ناشی از بار میکربی شیر در کرمانشاه ,سمینار کشوری شیر ، فرآوری و سلامت مصرف کنندگان ,1384/12/10 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد دالوند, منوچهر سوری ,استفاده از پوسته باقلا در تغذیه نشخوارکنندگان ,دومین همایش بررسی ضایعات محصولات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس ,1384/09/23 ,نامشخص ,
  •     هادی حجاریان, محمدمهدی معینی, علی اصغر مقدم, ح بهرامی پور ,Synchronization of estrus in Sanjabi sheep using CIDR or FGA sponges during out breeding season ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, ابراهیم حیدری ,The Effect of rapeseed meal treated with heat and formaldehyde on Sanjabi sheep performance ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     شادمان صفری منجق تپه, فرخ کفیل زاده, محمدمهدی معینی ,The Effect of yeast(Saccharomyces cerevisiae) on nutritive value and digestibility of sunflower heads ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی, امیرحسین احدی ,Reducing Total Bacterial count by practicing prorer fram managment ,xxiv World buiatrics congress-france ,1385/07/24 ,نامشخص ,
  •     شادمان صفری منجق تپه, فرخ کفیل زاده, محمدمهدی معینی ,استفاده از مخمر در تغذیه دام ,اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی -دانشگاه رازی ,1385/05/01 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, شهاب پاینده ,ارزیابی درونی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و کاربرد آن در ارتقای کیفی آموزش عالی ,تهران-دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی ,1385/02/25 ,نامشخص ,
  •     فردین هژبری, محمدمهدی معینی, ه وحید, هادی حجاریان ,oestrus synchronisation in ewes with different intravaginal devices and various levels of pmsg treatments ,۲۸th Malaysian society of animal production annual conference ,1386/01/11 ,ایران ,
  •     سارا میرزائی گودرزی, علی اصغر ساکی, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, محمدمهدی طباطبایی, طاهره رنجبری, نرگس آشوری ,اثر سطوح مختلف جو بر ویسکوزیته محتویات روده باریک، درصد رطوبت و اسید اوریک بستر در جوجه های گوشتی ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     شادمان صفری منجق تپه, محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,The effect of crossbreeding on reproduction parameters and milk production of Iranian native cattle ,international conference fertility in Dairy cows ,1386/06/08 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, شهاب قاضی هرسینی, شهاب پاینده, محمود خیرآبادی ,تعیین ارزش غذایی پوست صنوبر به منظور استفاده در تغذیه دام ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     سارا میرزائی گودرزی, علی اصغر ساکی, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, محمد ربانی, فریدون افلاکی, طاهره رنجبری ,تاثیر گریند آنزیم بر قابلیت هضم ایلئومی و مدفوع اسیدهای آمینه در جیره های بر پایه جو با استفاده از مارکر در جوجه های گوشتی ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     محمد حیدری, محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی, حسن خمیس آبادی ,مقایسه عملکرد شش سویه تجاری جوجه گوشتی موجود در ایران ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی ,بررسی تاثیر قطع دنبه بر صفات رشد اولیه و پارامترهای بیوشیمیایی خون بره های سنجابی ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     جواد طالبی برسیانی, منوچهر سوری, علی اصغر مقدم, روح اله میرمحمودی, محمدمهدی معینی ,اثر تغییرات فصلی در خصوصیات اسپرم و غلظت تستو سترون سرم خون بز مرغوز در استان کرمانشاه ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     منوچهر سوری, ذبیح اله عبدالملکی, محمدمهدی معینی ,مقایسه دو روش تغذیه تکمیلی (برگ یونجه- کنسانتره) در تغذیه بزغاله های مرغز ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     لاله انگجی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, عبدالمنصور طهماسبی ,ارزیابی همبستگی دو روش (درون تنی و برون تنی) در تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پوش کشمش فرایند شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     نگین جمالی امام قیس, محمدمهدی معینی ,بررسی آلودگی آفلاتوکسین در شیر و خوراک دام در گاوداری های کرمانشاه ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, فرهاد عالی پور ,تاثیر استفاده از هورمون گونادوتروپین مادیان آبستن (PMSG) به همراه هورمون کوریونیک انسانی HCG بر باروری میشهای لری در خارج از فصل تولید مثل ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     مریم بداغی, محمدمهدی معینی, هرمز منصوری ,ترکیب شیمیایی، قابلیت هضمی و تجزیه پذیری ارقام کاه کلزا ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     ویس کرمی سعید, محمدمهدی معینی, فردین هژبری, محمد ابراهیم نوریان سرور ,بررسی ترکیبات شیمیایی و استفاده از پساب تقطیری در تغذیه بره های لری ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     الهام میکائیلی, محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره, امیر کیانی ,اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم و ویتامین E برغلظت Se و ایمونوگلوبولین G در سرم و آغوز تلیسه ها و سرم گوساله های آنها ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, ابراهیم نوریان, منوچهر سوری, الهام میکائیلی ,The Efect of Molybdenum and sulphur on copper status and mohair quality in merghoze Qoat ,Budapest- Hungry-WBC ۲۰۰۸ ,1376/06/03 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, الهام میکائیلی, حامد کرمی شبانکاره, علی مصطفایی ,Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on serum IgG concentration in heifers a serum IgG concentration and passive immunity in their calves ,xxv world buiatrics congress(WBC) xxv world buiatrics congress(WBC) ,1387/04/23 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره, الهام میکائیلی, علی مصطفایی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,The effect of different levels of Se supplement on milk production and reproduction in heifers at the late of gestation ,۱۶th international congress on animal reproduction ,1387/04/23 ,ایران ,
  •     امیرحسین احدی, محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی ,The effect of herbal midicene on cow dramatic and vagina infection treatment ,xxv world buiatrics congress(WBC) xxv world buiatrics congress(WBC) ,1387/04/23 ,نامشخص ,
  •     نگین جمالی امام قیس, محمدمهدی معینی, م قاسم پور ,Afflatoxin contamination in milk and feed in kermanshah- iran ,xxv world buiatrics congress(WBC) xxv world buiatrics congress(WBC) ,1387/04/23 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, الهام میکائیلی, امیر کیانی ,The effect of selenium and vitamin E administration to heiferes during the late stage of pregnancy on copper iron zinc status ,xxv world buiatrics congress(WBC) xxv world buiatrics congress(WBC) ,1387/04/23 ,نامشخص ,
  •     محمد دالوند, محمدمهدی معینی, امیرحسین بیرانوند ,استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد گاوهای شیری ,نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان ,1387/10/05 ,نامشخص ,
  •     محمد دالوند, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,استفاده از مواد قلیایی در عمل آوری مواد خشبی و تاثیر آن بر عملکرد نشخوارکنندگان ,نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان ,1387/10/05 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, ذبیح اله عبدالملکی ,Effect of Supplementary Feeding on Growth Performance and Carcass Traits in Male and Female Merghoze Suckling Kids ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     منوچهر سوری, صوفی دارابی, علی اصغر مقدم, محمدمهدی معینی ,The anatomy of the sanjabi ewe s cervix at different stage of cycle and age ,کنگره بین المللی انجمن علوم دامی اروپا (EAAP) ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد حیدری, محمدرضا سنجابی ,The comparison of different treatment of chicken pea in broiler chicken ,کنگره بین المللی انجمن علوم دامی اروپا (EAAP) ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,The effects of docking on growth and blood biochemical parameters of sanjabi fat-tailed lambs ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     محمدرضا سنجابی, ر نادرفرد, محمدمهدی معینی, ا لواف, ا احدی ,Potential of milk production of Iranian Water buffaloes ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     امیرحسین احدی, محمدرضا سنجابی, محمدمهدی معینی ,Efficacy of herbal medicine on dermatic wounds in dairy cows ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, فرهاد عالی پور, محمدرضا سنجابی ,The effect of hCG on the reproduction performance in Lory ewes outside the breeding stason ,EAAP_ ۶۰th Annual Meeting Barcelona ,1388/06/02 ,نامشخص ,
  •     محمد دالوند, محمدمهدی معینی, کریم قربانی ,پارامترهای موثر در افزایش راندمان تلقیح مصنوعی دام های اهلی ,سومین همایش یافته های گروه های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور) ,1387/12/14 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی ,Thiomoloybdate the major factor on clinical copper deficiency ,۱۱ ICPD ,1379/10/12 ,
  •     محمدمهدی معینی, s telfer, محمدرضا سنجابی ,The effect of cosecure supplementation on the copper status and fertility of grazing holshtein- friesian dairy cattle ,۱۱ ICPD ,1379/10/12 ,
  •     محمدمهدی معینی ,Bacteria- milk quality concern and effects of different preparation methods ,۱۱ ICPD ,1379/10/12 ,
  •     s.b telfer, محمدمهدی معینی, a.m mackenzie ,The effect of molybdenum sulphur and iron on the oestrus cycle and copper status of holstein friesian heifers ,AACY ,1377/01/26 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی ,Effect of Cosecure on the fertility and trace element status of dairy cattle ,ACC ,1377/03/04 ,ایران ,
  •     am mackenzia, محمدمهدی معینی, sb telfer ,The effect of cosecure on the conception rate and trace element status of dairy cattle ,AACY ,1377/01/26 ,ایران ,
  •     م.ر سنجابی, محمدمهدی معینی, m.g govindaiah, m.r jayashankar ,Holstein breed development in india and middle east ,۱۰ world holstein friesians conf ,1378/10/11 ,
  •     محمدمهدی معینی ,Calving interval as a management goal to improve profitability of holstein dairy herds ,۱۰ world holstein friesians conf ,1378/10/11 ,
  •     مرضیه علیدادی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,استفاده از فضولات خشک شده طیور تخمگذار در مکمل سازی علوفه ذرت سیلو شده و اثر آن بر افزایش وزن و ابقای نیتروژن در گوسفند سنجابی ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     نگین جمالی امام قیس, محمدمهدی معینی, منوچهر قرین ,اثر اندازه گله فصل مدیریت و بهداشت بر شمارش سلول های سوماتیکی شیر گاوداری های استان تهران ,دومین همایش ملی انجمن هلشتاین در ایران ,1389/03/05 ,ایران ,
  •     سامان صادقی دهبنه, محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی, مهدی ملکی زاده ,The Effect of Marigold and Red Papper Powder on Egg Quality and Blood Biological Parameters in Laying Hens ,۸۹th Canadian Conference And Exhibition کانادا ,1385/03/07 ,نامشخص ,
  •     علی ایزدی چالشتری, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی ,The Effect of Garlic and Onion on Immune System in Laying Hens ,۲nd International Veterinary Poultry Congress ,1388/11/02 ,ایران ,
  •     سهیلا کاکی سومار, محمدمهدی معینی, ج چراغی ,Evaluation of the Efficacy of Mycosorb to Ameliorate the toxin Effects of Aflatoxin in Broilers ,۸۹th Canadian Conference And Exhibition کانادا ,1385/03/07 ,نامشخص ,
  •     علی ایزدی چالشتری, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی ,The Effect of Garlic as a Natural Feed Additive on Egg Quality and Blood Biological Parameters in Laying Hens ,۸۹th Canadian Conference And Exhibition کانادا ,1385/03/07 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, مژگان آذری تربت, حمید امانلو, محمد ابراهیم نوریان سرور ,رفتار ها و پاسخهای تغذیه ای گاو های هلشتاین شیرده ,دومین همایش ملی انجمن هلشتاین در ایران ,1389/03/05 ,ایران ,
  •     اکرم بهرامی, محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,اثر سطوح مختلف کروم الی و معدنی بر عملکرد ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمائی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     منوچهر سوری, محمد پناه, سمیرا وره زردی, محمدمهدی معینی ,Effect of Creep Mixture Diet on Growth Performance and Carcass Characteristics of Pre-Weaned Lambs ,Eaap-۶۱st Annual Meeting ,1389/06/03 ,نامشخص ,
  •     کاوه حسن پور, محمد زارعی, منوچهر سوری, رستم عبداللهی آرپناهی, محمدمهدی معینی ,بررسی اثر تغذیه تکمیلی در زمان جفتگیری بر عملکرد تولید مثلی گوسفندان نژاد سنجابی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     صوفی دارابی, محمدمهدی معینی, علی اصغر مقدم ,مطالعه ویژگیهای تشریحی کردن رحم میش های نژاد سنجابی در خارج فصل تولید مثل ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     شادمان صفری منجق تپه, محمدمهدی معینی, علیرضا عبدالمحمدی ,پارامتر های تولید مثل تولید شیر و چربی شیر در گاوهای دو رگ بومی -هلشتاین ,دومین همایش ملی انجمن هلشتاین در ایران ,1389/03/05 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, داود علیاری, س شهیر, علیرضا عبدالمحمدی ,The Effect of BCS on Reproduction Parameters of Fat Tail Afshari Sheep ,انجمن علوم تولیدات دامی اروپا ,1389/06/01 ,نامشخص ,
  •     محمد دالوند, محمدمهدی معینی, میرحسن بیرانوند ,بررسی عوامل موثر بر شدت فحلی و تاثیر ان بر عملکرد تولید مثل در گاو های شیری ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     مهدی ملکی زاده, محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,The Effect of Varying Levels of Ginger Rhizome Powder on Egg Production and Some Blood Biological Parameters in Laying Hens ,۲nd International Veterinary Poultry Congress ,1388/11/02 ,ایران ,
  •     نگین جمالی امام قیس, سکینه بابایی, محمدمهدی معینی ,بررسی نوع عوامل میکروبی موثر بر آلودگی پستان و افزایش سلول های سوماتیک در شیر پس از زایمان ,سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1390/06/29 ,ایران ,
  •     داود علیاری, محمدمهدی معینی, محمدحسین شهیر, مرادپاشا اسکندری نسب ,تاثیر امتیاز وضعیت بدنی (BCS) وزن زنده و سن میش بر صفات تولید مثلی میش های افشاری ,اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ,1390/06/19 ,ایران ,
  •     نگین جمالی امام قیس, سکینه بابایی, محمدمهدی معینی, رضا سلطانی ,اثر فصل بر تعداد سلول های سوماتیک و بار میکروبی در شیر برخی گاوداری های استان تهران و همدان ,سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1390/06/29 ,ایران ,
  •     ابوالفضل عبداله زاده, نصراله مرادی کر, محمدمهدی معینی, غلامعلی مقدم ,بررسی اثرات مکمل ویتامین AD۳E و پروپلین گلیکول قبل از زایمان در دوره انتقال گاوهای هلشتاین ,سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1390/06/29 ,ایران ,
  •     نصراله مرادی کر, محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره ,بررسی اثر استفاده از مکمل موادمعدنی و روش های همزمانی مجدد بر شاخص های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین ,سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1390/06/29 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, سامان صادقی دهبنه, شهاب قاضی هرسینی ,The Effect of Red Pepper Powderand Marigold Flower as a Natural Pigmentation on egg Yolk Color in Laying Hens ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, رسول کچویی سفیددشتی, ح فرجیان زاده ,The Effects Different Levels of Bitter Vetch on Fattening Performance of Lori Lambs ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     نا خمیس آبادی حسن, ابوالفضل ملکیان, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی ,بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر عملکرد و صفات کیفی لاشه جوجه های گوشتی ,اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ,1390/06/19 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,The Effects of Different Levels of Ginger and Turmeric Rhizomes Powder on Production Performance Characteristics of Laying Hens ,First International Conference on Agricultur ,1390/07/13 ,نامشخص ,
  •     ابوالفضل عبداله زاده, محمدمهدی معینی, غلامعلی مقدم, صادق علیجانی ,بررسی اثرات مصرف ویتامین AD۳E قبل از زایمان روی شیوع ورم پستان و غلظت سرمی کلسیم و فسفر در دوره انتقال گاوهای شیری ,کنگره علوم دامی ,1390/06/19 ,نامشخص ,
  •     نصراله مرادی کر, ن ضیایی, محمدمهدی معینی ,The Effects of Different Resychronization Methods on Reproductive Parameters in Holestein Cows ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     رسول کچویی سفیددشتی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,The Effects of Dietary Selenium Supplementations on Serum Se Cu and Zn Ststus During the Late Pregnancy in Merghoz Goats ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     امیر آزادبخت, مهری آزادبخت, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,اثر غلظت های مختلف کرومیوم کلرید بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های گاو ,دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران ,1391/02/20 ,ایران ,
  •     شیدا ورکوهی, محمدمهدی معینی ,براورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین ژاپنی ,دومین همایش علمی تخصصی صنعت طیور ایران ,1391/11/27 ,ایران ,
  •     شیدا ورکوهی, کیومرث کاویانی, سودابه مرادی, محمدمهدی معینی, مهران ترکی, هادی حجاریان, علی امیرخانی ,بررسی پاسخ به انتخاب ژنتیکی وزن بدن ۴ هفتگی در بلدرچین ژاپنی ,همایش علمی سالانه ,1391/06/19 ,نامشخص ,
  •     نوشین نادری, زهرا صالحیان, فاطمه قربانخانی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, فردین هژبری ,Effects of Feeding Level and Sex on Growth Performance in Sanjabi Lambs ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور, فاطمه وثوقی ,Effect of Eucalyptus essential oils on rumen protozoa population in vitro ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی ,مطالعه تاثیر گیاه زنجبیل بر فراسنجه های تخمیر شکمبه گوسفند به روش برون تنی ,همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور ,1392/10/05 ,ایران ,
  •     فاطمه وثوقی, محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,تاثیر اسانس گلپر بر تغییر جمعیت پروتوزوآتی شکمبه به روش برون تنی ,همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور ,1392/10/05 ,ایران ,
  •     فاطمه وثوقی, محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,مطالعه تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیر شکمبه گوسفند به روش برون تنی ,همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور ,1392/10/05 ,ایران ,
  •     محمد ابراهیم نوریان سرور, محمدمهدی معینی, رضا لطفی ,تاثیر گیاه عناب بر جمعیت پروتوزوآیی شکمبه و رابطه آن با گاز متان به روش برون تنی ,همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور ,1392/10/05 ,ایران ,
  •     اسداله مرادی حسن اباد, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی ,اثر مکمل سلنیوم در اواخر ابستنی بزها و در دوره شیرخوارگی بزغاله ها بر عملکرد و لاشه بزغاله های مرغوز ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,
  •     شکوفه برون, محمدمهدی معینی ,The levels of macro elements in raw cow s milk in Kermanshah province ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     ماشالله علیایی, محمدمهدی معینی ,اثر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس تغلیظ شده بر فراسنجه های شیمیایی خون بلدرچین ژاپنی در تابستان های گرمسیری ,همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان ,1395/02/22 ,ایران ,
  •     شکوفه برون, محمدمهدی معینی ,سطوح عناصر معدنی کم نیاز آهن، روی، مس و منگنز موجود در شیر خام گاوداریهای کرمانشاه ,چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1392/09/27 ,ایران ,
  •     رسول درویشی, بهاره صوفی, محمدمهدی معینی, سیروس فراستی ,دامپروری ارگانیک ,چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1392/09/27 ,ایران ,
  •     بهاره صوفی, محمدمهدی معینی, رسول درویشی, سیروس فراستی ,بررسی تغییرات فصلی بار میکربی وسلول ها ی سوماتیکی شیر در گاوداری های کرمانشاه ,چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1392/09/27 ,ایران ,
  •     رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, احد قربانی, گل افشان مهکی ,اثر سلنیم بر پشم و خصوصیات فولیکولی در گوسفند نر سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, گل افشان مهکی, احد قربانی ,اثر مکمل روی بر پشم وخصوصیات فولیکولی گوسفند سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     گل افشان مهکی, رسول درویشی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, احد قربانی ,اثر فصل برپشم و خصوصیات فولیکولی پوست گوسفند نر سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     گل افشان مهکی, محمدمهدی معینی, رسول درویشی, منوچهر سوری, احد قربانی ,اثر استفاده از بادرنجوبه بر رشد پشم بره های سنجابی ,دومین سمینار ملی الیاف دامی ,1394/02/09 ,ایران ,
  •     وفا محمدی چپدره, امید کلوندی, امیر رشیدی, محمدمهدی معینی ,بررسی تغییرات وضعیت نمره بدنی و فعالیت شیردهی در زمان تلقیح مصنوعی بر شاخص های تولیدمثلی گوسفند کردی ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,
-

دکتر حسین آگهی

دانشیار

گروه

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

مهندسی ترویج
-
-

دکتر سعید جلالی هنرمند

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: sjhonarman@yahoo.com
 •     توانایی دو گیاه دارویی علف چشمه و پونه در جذب زیستی سرب در شرایط هایدروپونیک ,محمود خرمی وفا, سعید جلالی هنرمند ,۱۳۸۹ ,
 •     نقش فتوسنتز جاری سنبله و برگ ها و انتقال مجدد قندهای محلول در شکل گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان ,سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,۱۳۸۹ ,
 •     روش های غلبه بر خواب بذر در گیاه بادرنجبویه ,محمود خرمی وفا, سعید جلالی هنرمند ,۱۳۸۸ ,
 •     بررسی تنوع ژنتیکی در جو با استفاده از نشانگر DNA ,کیانوش چقامیرزا, سعید جلالی هنرمند, علیرضا زبرجدی, مختار قبادی ,۱۳۸۸ ,
 •     بررسی اثر نمک های مختلف بر جوانه زنی و رشد رویشی ارقام نخود ,سعید جلالی هنرمند ,۱۳۸۸ ,
 •     بررسی اثرات هالوپرایمینگ بر جوانه زنی و خصوصیات رشد نخود ,سعید جلالی هنرمند ,۱۳۸۷ ,
 •     مطالعه اثر ترکیبات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی هاپلودیپلوئیداسیون آندروژنی گیاه جو (Hordeum vul ,حمیدرضا قاسمپور, دانیال کهریزی, سعید جلالی هنرمند ,۱۳۸۷ ,
 •     مقایسه عملکرد محصولات زراعی و استفاده از آب خروجی استخرهای دو منظوره پرورش ماهیان سرد آبی ,سعید جلالی هنرمند, فردین هژبری, محمدمهدی معینی, فیروز شیروانی ,۱۳۷۹ ,
 •     بررسی ت ثیر برداشت علوفه سبز بر روی روند رشد و عملکرد سه رقم گندم آبی ,دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند ,۱۳۷۶ ,
 •     مقایسه عملکرد و بررسی روند رشد در ارقام مختلف گلرنگ پاییزه ,سعید جلالی هنرمند, صحبت بهرامی نژاد, دکتر سیروس منصوری فر ,۱۳۷۳ ,
 • کتب

  •     قدیر محمدی, سعید جلالی هنرمند, ابراهیم محمدخواه, غلامحسین احمدی ,جوانه زنی بذر ,آموزش و ترویج کشاورزی ,۱۳۹۰ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۸-۹۸ ,
  •     سعید جلالی هنرمند ,ساختار بذر ,آموزش و ترویج کشاورزی ,۱۳۹۰ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۸-۹۷ ,
  •     محمود خرمی وفا, سعید جلالی هنرمند, کیومرث صیادیان, اباسلط رستمی اجیرلو ,زراعت ارگانیک پنبه ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۳ ,۹۷۸۶۰۰۵۴۵۸۹۳۰ ,ایران ,
  •     محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, علی رسایی ,اصلاح نباتات از طریق صفات فیزیولوژیک راهنمای بررسی های فنوتیپی گندم در مزرعه ,انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ,۱۳۹۵ ,ایران ,
 • مقالات

  •     طیبه شهبازی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, ایرج نصرتی ، بررسی اثر ریزگردها بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام مختلف گندم ( Triticum sp.) ، فرآیند و کارکرد گیاهی ، شماره ۵ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۹۵ تا ۲۰۳ ،
  •     ماندانا آژند, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی, مختار قبادی, کیانوش چقامیرزا, مجید عبدلی ، بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل ، اکو فیزیولوژی گیاهی ، شماره ۷ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱ تا ۱۶ ،
  •     سعید جلالی هنرمند, علی رسایی, محسن سعیدی, محمد اقبال قبادی, شاهرخ خانی زاده ، اثر محلول پاشی هورمون های رشد در مراحل شکل گیری اجزای عملکرد دو رقم گندم تحت شرایط دیم ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، شماره ۸ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۴۳ تا ۵۷ ،
  •     Fardin Momeni, Mokhtar Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand, Parviz SHekari , Application of Zinc and Potassium under Drought and Irrigated Condition and its Effect on Grain Yield and its Components in Chickpea , PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST , vol. ۹۹ , ۲۰۱۶ , pp. ۲۶۰-۲۶۶ ,
  •     Saeid Jalali Honarmand, Iraj Nosratti, , Hassan Heidari , Factors affecting the seed germination and seedling emergence of muskweed (Myagrum perfoliatum) , WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT , vol. ۱۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۸۶-۱۹۳ ,
  •     شهلا الله یاری صادق ابادی, سعید جلالی هنرمند, فرزاد مندنی, محمود خرمی وفا ، ارزیابی تغییرات تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه طی سالهای ۱۳۸۱تا ۱۳۹۰ ، پژوهش های زراعی ایران ، شماره ۱۳ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۳۴۰ تا ۳۴۸ ،
  •     زهرا احمدپور, محمود خرمی وفا, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا, معصومه خان احمدی ، توانایی علف چشمه (Nastutiumofficinale) و پونه (Menthapulegium) درجذب نیترات و فسفات مازاد آب ، آب و خاک ، شماره ۲۹ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۷۶۵ تا ۷۷۵ ،
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ، ت ثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، شماره ۸ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۱۳۱ تا ۱۴۷ ،
  •     شیوا اردلانی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی, مجید عبدلی ، اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک مرتبط با قدرت منبع در چهار ژنوتیپ گندم نان ، تحقیقات غلات ، شماره ۵ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۴۵ تا ۶۵ ،
  •     شیوا اردلانی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی ، اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپ های مختلف گندم ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، شماره ۷ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۵ تا ۱۹ ،
  •     طیبه شهبازی, محسن سعیدی, ایرج نصرتی, سعید جلالی هنرمند ، بررسی اثر ریزگردها بر کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز گندم (Triticum aestivum ) ، پژوهش در اکوسیستم های زراعی ، شماره ۲ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۶۳ تا ۷۲ ،
  •     Hoda Barbastegan, Mohsen Saeidi, Iraj Nosratti, Saeid Jalali Honarmand, Mokhtar Ghobadi , Dust Particles on Corn (Zea mays) Photosynthesis Transpiration and Yield in Kermanshah Iran , PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST , vol. ۹۸ , ۲۰۱۵ , pp. ۳۳۳-۳۳۸ ,
  •     Gholamreza Mohammadi, Sahar Chatrenor, Saeid Jalali Honarmand, Danial Kahrizi , The effects of planting arrangement and phosphate biofertilizer on soybean under different weed interference periods , ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA , vol. ۱۰۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۳۱۳-۳۲۲ ,
  •     Reza Amiri, Sohbat Bahraminejad, , Saeid Jalali Honarmand, , Bread wheat genetic variation for grain s protein iron and zincconcentrations as uptake by their genetic ability , EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY , , ۲۰۱۵ , pp. ۲۰-۲۶ ,
  •     فردین مومنی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, پرویز شکاری ، واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی ، فرآیند و کارکرد گیاهی ، شماره ۳ ، ۱۳۹۳ ، ،
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی ، تا ثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم ، اکو فیزیولوژی گیاهی ، شماره ۶ ، ۱۳۹۳ ، ،
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی, محسن سعیدی ، اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر شاخص های رشدی دو رقم گندم دیم در شرایط کرمانشاه ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، شماره ۶ ، ۱۳۹۳ ، ،
  •     Hamze Felekari, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Mokhtar Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand, Mohsen Saeidi , The effect of post anthesis source and sink limitation in wheat cultivars under moderate condition , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSCIENCES , vol. ۵ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Shahla Allahyari, Saeid Jalali Honarmand, Farzad Mondani, Mahmud Khoramivafa , Evaluation of agricultural crops biodiversity in Iran a case study in Kermanshah province during ۲۰۰۳-۲۰۱۲ , JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES , vol. ۴ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Shahla Allahyari, Mahmud Khoramivafa, Saeid Jalali Honarmand, Farzad Mondani , Assessment of horticultural crops biodiversity in kermanshah province , JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES , vol. ۴ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Shahla Allahyari, Saeid Jalali Honarmand, Mahmud Khoramivafa, , Effect of vermicompost extracts (compost tea and vermiwash) on the vegetative growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) under hydroponic conditions , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOSCIENCES , vol. ۴ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۷۱-۱۸۱ ,
  •     Taybe Shahbazi, Mohsen Saeidi, Iraj Nosratti, Saeid Jalali Honarmand, MOHAMMADREZA SARMAST , Adjuvant and airborne dust effects on foramsulfuron lodosulfuron and furamsulfuron activity on jhonson grass (Sorghum halepense) , Philippine Journal of Crop Science , vol. ۳ , ۲۰۱۴ , pp. ۱۲-۲۱ ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ، ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، شماره ۷ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۱۳۷ تا ۱۵۴ ،
  •     شیوا اردلانی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی, مجید عبدلی ، ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم آبی پس از گرده افشانی ، زراعت دیم ایران ، شماره ۲ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۱۷۲ تا ۲۰۳ ،
  •     محسن سعیدی, مجید عبدلی, ماندانا آژند, سعید جلالی هنرمند ، اثر تنش کم آبی و محلول پاشی ایندول استیک اسید در مراحل مختلف رشد دانه بر عملکرد و خصوصیات جوانه زنی بذور تولید شده ارقام گندم نان ، علوم و فناوری بذر ایران ، شماره ۳ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۱۷۳ تا ۱۸۷ ،
  •     شیوا اردلانی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی, مجید عبدلی ، پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ژنوتیپ های گندم نان تحت تنش خشکی پس از گرده افشانی ، فیزیولوژی گیاهان زراعی ، شماره ۶ ، ۱۳۹۳ ، صفحات ۴۵ تا ۵۹ ،
  •     Pezhman Allahmoradi, s m, Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand , Water deficiency and its effects on grain yield and some physiological traits during different growth stages in lentil (Lens culinaris L ) cultivars , ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH , vol. ۴ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Shayeste Taherabadi, Mokhtar Ghobadi, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi, Saeid Jalali Honarmand , Using Stress Resistance Indices in Sunflower Cultivars under Mild and Severe Drought Stress Conditions , AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL and ENVIRONMENTAL SCIENCES , vol. ۱۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, Shayeste Taherabadi, Saeid Jalali Honarmand, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi , Some Morphologic Traits and Oil variations in sunflower (Helianthus annuus L ) Affected by , BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES , vol. ۲ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Shayeste Taherabadi, Mokhtar Ghobadi, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi, Saeid Jalali Honarmand , Effects of Irrigation Regimes on Grain Yield and Its Components in Sunflower (Helianthus annuus L ) as Second Crop , BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES , vol. ۲ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, , Mohammad-Eghbal Ghobadi, MAJID ABDOLI , Effect of Source Restriction and Drought Stress during Grain Growth on Grain Yield and its Components of Winter Bread Wheat Cultivars , international journal of agronomy and plant production , vol. ۴ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, MAJID ABDOLI, Mandana Azhand , The effect of foliar application of Indole-۳-Acetic Acid (IAA) and roles of ear photosynthesis on grain yield production of two wheat cultivars (Triticum aestivum L ) under post anthesis water deficit , international research journal of applied and basic sciences , vol. ۴ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, MAJID ABDOLI, h k, a h, Hadi Hashemzadeh , The role of current photosynthesis on grain yield formation some agronomic characteristics and germination traits in two bread wheat cultivars under terminal drought stress condition , international journal of agriculture and crop sciences , vol. ۵ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Sohbat Bahraminejad, Saeid Jalali Honarmand, Reza Amiri , Effect of terminal drought stress on grain yield and some morphological traits in ۸۰ bread wheat genotypes , international journal of agriculture and crop sciences , vol. ۵ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand, Parviz SHekari, Fardin Momeni , Effect of Supplementary Irrigation on growth analysis of Chickpea(Cicer arietinum L ) , interational jornal of agriculture and crop sciences , vol. ۱۴ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, Shayeste Taherabadi, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi, Saeid Jalali Honarmand , Antioxidant capacity photosynthetic characteristics and water relations of sunflower (Helianthus annuus L ) cultivars in response to drought stress , INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS , vol. ۵۰ , ۲۰۱۳ , ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ، بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی و ارتباط آنها با عملکرد و اجزای آن در ارقام پیشرفته گندم نان در شرایط تنش کم آبی پس از گرده افشانی ، تنش های محیطی در علوم زراعی ، شماره ۶ ، ۱۳۹۲ ، ،
  •     Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, m a, , e e, f sh , The Effects of Different Levels of Salinity and Indole-۳-Acetic Acid (IAA) on Early Growth and Germination of Wheat Seedling , , vol. ۹ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohsen Saeidi, m a, Saeid Jalali Honarmand , Evaluation Of Water Deficiency At The Post-Anthesis Stage On Grain Yield Formation Dry Matter Accumulation And Some Morphological Traits In Three Bread Wheat Cultivars , ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY , vol. ۷ , ۲۰۱۳ , ,
  •     m a, Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, , Mohammad-Eghbal Ghobadi, Kianoosh Cheghamirza , Effect of source and sink limitation on yield and some agronomic characteristics in modern bread wheat cultivars under post anthesis water deficiency , ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA , vol. ۱۰۱ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand, Mohammad-Eghbal Ghobadi, MAJID ABDOLI, , Effect of post-anthesis water deficiency on storage capacity and contribution of stem reserves to the growing grains of wheat cultivars , Plant Knowledge Journal , vol. ۲ , ۲۰۱۳ , ,
  •     محمود خرمی وفا, زهرا احمدپور, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا, معصومه خان احمدی ، جذب زیستی سرب و کادمیوم توسط گیاهان آبزی علف چشمه و پونه در شرایط هیدروپونیک ، علوم محیطی ، شماره ۱۱ ، ۱۳۹۲ ، صفحات ۶۹ تا ۷۸ ،
  •     Saeid Jalali Honarmand, , Kianoosh Cheghamirza, Sirous Mansoorifar , Changes of Seedling Growth and Ion Uptake of Chickpea Genotypes under Salt Stress Condition , JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۴ , ۲۰۱۴ , pp. ۲۶۶-۲۷۲ ,
  •     Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi, Saeid Jalali Honarmand, Hamze Felekari , The effects of supplemental irrigation and N-applications on yield and yield component in two wheat cultivars in Kermanshah condition , ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH , vol. ۳ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mohsen Saeidi, f m, Saeid Jalali Honarmand , The effect of post anthesis source limitation treatments on wheat cultivars under water deficit , Australian Journal of Crop Science , vol. ۶ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Ali Rasaei, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand, Mokhtar Ghobadi, Mohsen Saeidi , Impacts of waterlogging on shoot apex development and recovery effects of nitrogen on grain yield of wheat , EUROPEAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY , vol. ۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Ezzatollah Farshadfar, Saeid Jalali Honarmand, Mohsen Saeidi , Introduction of a new selection index for improvement of drought tolerance in common wheat (Triticum aestivum L ) , EUROPEAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY , vol. ۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, , Saeid Jalali Honarmand, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi , Effect of hormonal priming (GA۳) and osmopriming on behavior of seed germination in wheat (triticum aestivum L) , JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE , vol. ۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Ezzatollah Farshadfar, Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand , Evaluation of drought tolerance screening techniques among some landraces of bread wheat genotypes , EUROPEAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY , vol. ۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, , Saeid Jalali Honarmand, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Gholamreza Mohammadi , Does KNO۳ and hydropriming improve wheat (triticum aestivum L ) seeds germination and seedlings growth , ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH , vol. ۳ , ۲۰۱۲ , ,
  •     gh m, e.m kh, Saeid Jalali Honarmand, a sh, gh sh , Improvement of okra (abelmoscjus esculentus L ) seedhardness by the effect of macro and micro fertilizer , ARCHIVES DES SCIENCES , vol. ۶۵ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mokhtar Ghobadi, , Saeid Jalali Honarmand, Gholamreza Mohammadi, Mohammad-Eghbal Ghobadi , effect of seed priming with some plant growth regulators (cytokinin and salicylic acid) on germination parameters in wheat (triticum aestivum L) , journal of agricultural technology , vol. ۸ , ۲۰۱۲ , ,
  •     , Sohbat Bahraminejad, f s, Saeid Jalali Honarmand, , Path analysis and multivariate factorial analyses for determining interrelationships between grain yield and related characters in maize hybrids , African Journal of Agricultural Research , vol. ۷ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Pezhman Allahmoradi, , Mohsen Saeidi, Saeid Jalali Honarmand , Effect of Different Water Deficiency Levels on Some Antioxidants at Different Growth Stages of Lentil (lens culinaris L ) , ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY , vol. ۴ , ۲۰۱۳ , ,
  •     محسن سعیدی, فواد مرادی, سعید جلالی هنرمند ، سهم فتوسنتز جاری سنبله و برگ ها و انتقال مجدد قندهای محلول ساقه در شکل گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده افشانی ، به زراعی نهال و بذر ، شماره ۲۷ ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     , Mohammad-Eghbal Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand , The effect of water deficit and sowing date on yield components and seed sugar contents of sweet corn (Zea mays L ) , African Journal of Agricultural Research , vol. ۶ , ۲۰۱۱ , ,
  •     Ali Rasaei, Mohammad-Eghbal Ghobadi, Saeid Jalali Honarmand, Mokhtar Ghobadi, Mohsen Saeidi , Waterlogging and its effects on nitrogen of soil and plant , ANNALS OF BIOLOGICAL RESEARCH , vol. ۳ , ۲۰۱۲ , ,
  •     gh m, m kh, Saeid Jalali Honarmand, a sh, gh sh , Effects of seedhardness breaking techiques on okra (abelmoschus esculentus L ) germination , international journal of agriculture and crop sciences , vol. ۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     , Pezhman Allahmoradi, Saeid Jalali Honarmand, Mohsen Saeidi , Some Physiological Characteristics Of Lentil (Lens culinaris L.) Cultivars In Response to Drought Stress , Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology , , ۲۰۱۲ , pp. ۱۵۶۷-۱۵۷۱ ,
  •     n m, i y, Saeid Jalali Honarmand, y n , ION-exchange properties of cell walls in chickpea cultivars with different sensitivities to salinity , RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY , vol. ۵۷ , ۲۰۱۰ , ,
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند ، تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر انتقال مجدد مواد در دو رقم گندم دیم ، اکو فیزیولوژی گیاهی ، شماره ۲ ، ۱۳۸۹ ، ،
  •     Danial Kahrizi, Alireza Zebarjadi, Saeid Jalali Honarmand, a a, MOHAMMAD JAVAD MOTAMEDI , Study of Spontaneous chromosome doubling in wheat (Triticum aestivum L) genotypes using androgenesis , WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL , , ۲۰۰۹ , ,
  •     n r, Saeid Jalali Honarmand, y i, i p , Ion exchange properties of Cicer arietinum L root cell Walls under different environmental salt condition , BIOLOGIJA , vol. ۵۳ , ۲۰۰۷ , ,
  •     دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند ، ت ثیر بهره برداری دومنظوره از سه رقم گندم پاییزه (Triticum aestivum) بر روی صفات مرفولوژیک عملکرد و اجزا عملکرد در کرمانشاه ، نهال و بذر ، ، ۱۳۷۹ ، ،
 • همایش ها

  •     صحبت بهرامی نژاد, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا ,مطالعه واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم در تنش شوری ,سومین کنفرانس ایران و روسیه در مسکو ,1379/11/14 ,نامشخص ,
  •     سعید جلالی هنرمند ,بررسی ت ثیر کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا ,هفتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران ,1381/06/01 ,ایران ,
  •     سعید جلالی هنرمند, n m, i y ,Salinity effects on the germination and seedling growth of chickpea varieties (I Dry matter accumulation in different parts of plant) ,۱۳th multi-disciplinary iranian researchers conference in europe-۲nd ,1384/04/09 ,ایران ,
  •     i y, سعید جلالی هنرمند, n m ,Diffusion of the organic cation in root cell walls ,Plant nutrition for food security human health and environmental protection ,1384/07/08 ,نامشخص ,
  •     قدیر محمدی کنارمرگی , صحبت بهرامی نژاد, سعید جلالی هنرمند, حسین ونایی ,اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی ,دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1387/05/28 ,ایران ,
  •     قدیر محمدی کنارمرگی , سعید جلالی هنرمند, صحبت بهرامی نژاد, حسین ونایی ,اثر گیاه پوششی لگوم و گراس بر مقدار ماده خشک و ذخیره نیتروژن خاک ,دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1387/05/28 ,ایران ,
  •     مهستی عباسی تکیه, کیانوش چقامیرزا, سعید جلالی هنرمند ,A Study on response of durum wheat genotypes to mature embryo culture and in vitro salt stress ,The ۹th International congress on cell biology ,1387/07/17 ,نامشخص ,
  •     سعید جلالی هنرمند, عزت اله فرشادفر, کیانوش چقامیرزا, صحبت بهرامی نژاد ,بررسی مقاومت به شوری ژنوتیپ های مختلف گندم در مرحله جوانه زنی ,پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1377/06/08 ,نامشخص ,
  •     سعید جلالی هنرمند, صحبت بهرامی نژاد, صحبت آینه, رویا مرادی مجد, فیروز شیروانی ,بررسی مقاومت به خشکی گندم براساس سنجش مقاومت روزانه ای و کلروفیل فلورسنس در شرایط آزمایشگاهی ,ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1381/01/01 ,ایران ,
  •     دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند ,تاثیر برداشت علوفه سبز بر روی روند رشد و اجزای عملکرد سه رقم گندم آبی در شرایط کرمانشاه ,پنجمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران ,1377/06/09 ,نامشخص ,
  •     سعید جلالی هنرمند, نحله آذری ,رابطه بین ذخیره بذر و مقاومت به شوری و خشکی فیزیولوژیک در ژنوتیپ های تریتیکاله ,دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ,1388/04/24 ,ایران ,
  •     نسرین افتخاری نسب, سعید جلالی هنرمند, محمود خرمی وفا ,بررسی روابط رگرسیونی تنش شوری با جوانه زنی جنسهای کدو ,دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ,1388/04/24 ,ایران ,
  •     آرش فارسیانی, محمد اقبال قبادی, سعید جلالی هنرمند ,اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر میزان تجمع پرولین در ذرت شیرین SC۴۰۳ ,اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1388/05/21 ,ایران ,
  •     نسرین افتخاری نسب, محمود خرمی وفا, سعید جلالی هنرمند ,مطالعه تنش شوری بر جوانه زنی و سایر خصوصیات جنس های کدو ,اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1388/05/21 ,ایران ,
  •     مجید امینی دهقی, داود زاویه, کیوان بابایی, رضا طباطبایی, علیرضا دادخواه, سعید جلالی هنرمند ,بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری،اسانس و ماده موثره آویشن ,اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1388/05/21 ,ایران ,
  •     نحله آذری, سعید جلالی هنرمند ,اثر تنش شوری بر جوانه زنی و سایر خصوصیات رشدی ژنوتیپ های تریتیکاله ,اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1388/05/21 ,ایران ,
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند ,اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر کارایی مصرف آب (WUE) گندم دیم ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند ,اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژنه بر میزان آب نسبی (RWC) و پرولین دو رقم گندم دیم ,اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند بهمن ۱۳۸۸ ,1388/11/13 ,ایران ,
  •     سعید جلالی هنرمند, نحله آذری, کیانوش چقامیرزا, پرویز شکاری, دکتر سیروس منصوری فر ,Effect of salinity on geremination and sidling growth of Chickpea ,۵ th international scientific conferenceof Iran and Russia ,1388/06/17 ,ایران ,
  •     n m, سعید جلالی هنرمند, y n, i y ,Function and properties of root cell walls under salinity conditions ,۴th conference of Polish society of experimental piant Biology ,1388/06/30 ,ایران ,
  •     آرش فارسیانی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی ,اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در ذرت شیرین SC۴۰۳ ,یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1389/05/02 ,ایران ,
  •     آرش فارسیانی, محمد اقبال قبادی, سعید جلالی هنرمند ,بررسی کیفیت علوفه ذرت شیرین SC۴۰۳ تحت تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت ,یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1389/05/02 ,ایران ,
  •     مانی معرفت زاده خامنه, صحبت بهرامی نژاد, فرهاد صادقی, سعید جلالی هنرمند, مهدی منیعی ,بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در هیبریدهای ذرت به کمک تجزیه به عامل ها ,یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1389/05/02 ,ایران ,
  •     مانی معرفت زاده خامنه, صحبت بهرامی نژاد, فرهاد صادقی, سعید جلالی هنرمند, مهدی منیعی ,تجزیه همبستگی و ضرایب علیت عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت(Zea mays L ) ,یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1389/05/02 ,ایران ,
  •     نحله آذری, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا, دکتر سیروس منصوری فر, پرویز شکاری ,The Effect of Salinity on Nutrient Uptake in Chickpea ,۱۶th Asian Agriculture symposium and ۱st International Symposium on Agricultur Tchnology Sufficienc ,1389/06/03 ,ایران ,
  •     محمود خرمی وفا, کامران شکری, سعید جلالی هنرمند ,Improving seed Germination of Lemon Balm(Melissa Officinalis) Native to Zagros (West of Iran) By Pertreatment Methods ,۱۶th Asian Agricultural Symposium and ۱st International Symposium on Agricultural Technology ,1389/06/03 ,ایران ,
  •     نحله آذری, سعید جلالی هنرمند, کیانوش چقامیرزا, پرویز شکاری, دکتر سیروس منصوری فر ,بررسی اثرات تو م ژنوتیپ و تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانه زنی و رشد رویشی در نخود زراعی ,یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1389/05/02 ,ایران ,
  •     محمد اقبال قبادی, حمزه فعله کری, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی ,The Effects of Nitrogen and Irrigation on Yield of Wheat Under Rainfed Conditions ,۵th International Nitrogen Conference ,1389/09/12 ,ایران ,
  •     علی رسایی, محمد اقبال قبادی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی, محسن سعیدی ,اثر ماندابی و کود جبرانی نیتروژن بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک برگ پرچم گندم پاییزه ,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1390/02/08 ,ایران ,
  •     ماندانا آژند, رویا عظیمی, فاطمه رشتیانی, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,نقش تنظیم کنندگی ایندول استیک اسید در شکل گیری عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تنش کم آبی در مرحله پرشدن دانه ها ,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1390/02/08 ,ایران ,
  •     محسن سعیدی, فواد مرادی, سعید جلالی هنرمند ,تغییرات غلظت قندهای محلول ساقه در شرایط محدودیت فتوسنتز جاری در مرحله پرشدن دانه های دو رقم گندم نان ,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1390/02/08 ,ایران ,
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند ,توزیع تعداد و وزن دانه در سنبله گندم تحت آبیاری تکمیلی و مقادیر نیتروژن ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,اثر تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر روی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف گندم نان استان کرمانشاه ,دومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1390/09/22 ,ایران ,
  •     فردین مومنی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, پرویز شکاری ,اثر آبیاری تکمیلی ، روی و پتاسیم بر عملکرد دانه و اجزای آن در نخود (Cicer arietinum L) ,سومین همایش ملی حبوبات ,1389/02/29 ,ایران ,
  •     فاطمه رحیمی, دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند ,بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی در برگ ژنوتیپ های سویا ,اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم ,1390/02/28 ,ایران ,
  •     فاطمه رحیمی, دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند ,بررسی اثر تنش خشکی بر میزانقندهای محلول و محتوای یونی برگ در مراحل رشد رویشی و زایشی ژنوتیپ های سویا ,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ,1390/02/08 ,ایران ,
  •     محمود خرمی وفا, کامران شکری, سعید جلالی هنرمند ,Ability of Watercress (Nasturtium Officinale) Pennyroyal (Mentha Pulegium) in Lead Biosorption Under Hydroponic Culture ,Commission International de l Organization ,1390/04/10 ,نامشخص ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,انتقال مجدد کربوهیدرات از ساقه گندم نان در پاسخ به تنش خشکی طی پر شدن دانه ,اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ,1391/02/20 ,نامشخص ,
  •     مریم حسن آبادی, سعید جلالی هنرمند, محمد اقبال قبادی, صحبت بهرامی نژاد, دکتر سیروس منصوری فر ,The Effect of Diffrent Seed Priming Techniques on Germination Yield and Essential Oil of Milk Thistle ,دومین همایش ملی گیاهان دارویی ,1391/02/27 ,ایران ,
  •     پژمان اله مرادی, دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,تاثیرپذیری فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل از تنش خشکی و ارتباط آن با عملکرد دانه در ارقام عدس ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,ارزیابی مقاومت به تنش خشکی پس از گرده افشانی در ارقام گندم نان رایج در غرب کشور ایران ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     محسن سعیدی, مجید عبدلی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد دانه ارقام پیشرفته گندم نان غرب ایران در شرایط تنش کم آبی پس از گرده افشانی ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     دکتر سیروس منصوری فر, پژمان اله مرادی, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,Some Physiological Characteristics of Lentil (Lens Culinaris L) Cultivars in Response to Drought Stress ,International Conference on Agricultural Biotechnology Biological and Biosystems Engineering ,1391/06/07 ,نامشخص ,
  •     پژمان اله مرادی, دکتر سیروس منصوری فر, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,ت ثیر تنش خشکی در مراحل مختلف بر برخی شاخص های رشدی ، عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) ,چهارمین همایش ملی حبوبات ایران ,1390/11/20 ,ایران ,
  •     ماندانا آژند, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی, مختار قبادی, کیانوش چقامیرزا ,روند تغییرات غلظت قندهای محلول میانگره های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی در مرحله پرشدن دانه ها ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,عکس العمل سرعت فتوسنتز و برخی خصوصیات فیزیزلوژیکی مرتبط با آن در ارقام مختلف گندم به تنش خشکی و محدودیت منابع فتوسنتزی ,هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     ماندانا آژند, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی, کیانوش چقامیرزا ,روند تغییرات ماده خشک و انتقال مجدد میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تنش رطوبتی ,هفدهمین کنگره سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     ماندانا آژند, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی, مختار قبادی, کیانوش چقامیرزا ,روند تغییرات برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با برگ پرچم و مقاومت به تنش رطوبتی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان ,پنجمین کنفرانس بین المللی زیست ایران ,1391/06/14 ,نامشخص ,
  •     شایسته طاهرابادی, مختار قبادی, پژمان مرادی, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند, شهربانو طاهرابادی ,مطالعه تاثیر خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه آفتابگردان ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     مهدی شفیعی ابنوی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, غلامرضا محمدی, محمد اقبال قبادی ,ارزیابی و تعیین بهترین تیمار نیترات پتاسیم، اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر برخی ویژگی های جوانه زنی گندم نان رقم کراس البرز ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     مهین قادری, صحبت بهرامی نژاد, سعید جلالی هنرمند, هدا بشیری ,بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی علف هرز قیاق (Sorghom halopense) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,
  •     هدا بشیری, صحبت بهرامی نژاد, سعید جلالی هنرمند ,بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی عروسک پشت پرده (Physalis alkekenji L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت ,سومین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1391/08/20 ,ایران ,
  •     شایسته طاهرابادی, مختار قبادی, پژمان مرادی, محمد اقبال قبادی, غلامرضا محمدی, سعید جلالی هنرمند, شهربانو طاهرابادی ,مطالعه تاثیر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه آفتابگردان ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     مهدی شفیعی ابنوی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, غلامرضا محمدی, محمد اقبال قبادی ,ارزیابی و تعیین بهترین تیمار نیترات پتاسیم ، اسموپرایمینگ بر برخی ویژگی های جوانه زنی گندم نان رقم کراس البرز ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     رضا امیری, صحبت بهرامی نژاد, شهریار ساسانی, سعید جلالی هنرمند ,Response of Eighty Bread Wheat Genotypes to Terminal Drought Stress Based on Morpho-Physiological Traits ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     طیبه شهبازی, محسن سعیدی, ایرج نصرتی, سعید جلالی هنرمند, محمدرضا سرمست ,بررسی تاثیر ریزگردها بر کنترل شیمیایی علف هرز قیاق( Sorghum halepense L ) ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     طیبه شهبازی, محسن سعیدی, ایرج نصرتی, سعید جلالی هنرمند, محمدرضا سرمست ,بررسی تاثیر ریزگردها در کنترل شیمیایی علف های هرز گندم(Triticum aestivum L ) ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     هدی بربستگان, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, مختار قبادی, ایرج نصرتی ,اثر ریزگردها بر کارایی علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز سوروف و تاج خروس در مزرعه ذرت (Zea maysL )در منطقه کرمانشاه ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     هدی بربستگان, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, ایرج نصرتی, مختار قبادی ,اثر ریزگردها وعلف کش های مختلف بر عملکرد دانه و همچنین فلورسانس کلروفیل در مزرعه ذرت (Zea mays L )در منطقه کرمانشاه ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     الهه پیک, شهریار ساسانی, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی, مهران رجبی ,نقش آبیاری تکمیلی و تیمار محدودیت منبع بر بهبود روند انتقال مجدد ماده خشک از ساقه به دانههای در حال رشد در ژنوتیپ های جدید گندم نان ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     سعید جلالی هنرمند, علی رسایی, محسن سعیدی, بهنوش رسائی ,Does post-anthesis water feficit change traits related to baking quality in bread wheat genotypes ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     مجید عبدلی, محسن سعیدی, سعید جلالی هنرمند, دکتر سیروس منصوری فر, محمد اقبال قبادی ,نقش منابع جاری فتوشنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر شکل گیری عملکرد و اجزا آن در ارقام گندم نان ,کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی ,1391/11/05 ,نامشخص ,
  •     مهدی شفیعی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, غلامرضا محمدی ,ارزیابی و تعیین بهترین تیمار جیرلیک اسید بر برخی ویژگیهای جوانه زنی گندم نان رقم کراس البرز ,دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ,1391/06/14 ,ایران ,
  •     فردین مومنی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, پرویز شکاری ,اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     لیدا یاری کامرانی, محمد اقبال قبادی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند ,بررسی اثر سایه اندازی بر وضعیت کلروفیل در مراحل مختلف رشد نخود ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی ,1393/06/04 ,ایران ,
  •     شهلا الله یاری صادق ابادی, سعید جلالی هنرمند, محمود خرمی وفا, فرزاد مندنی ,بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی استان کرمانشاه برای سال زراعی ۹۰-۸۹ ,دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست ,1392/05/03 ,ایران ,
  •     خدیجه نظری, سعید جلالی هنرمند, ایرج نصرتی, حسن حیدری ,بررسی تاثیر اسید سولفوریک و عمق دفن بر جوانه زنی و سبز شدن بذر علف هرز میاگروم ( Myagrum perfoliatum) ,ششمین همایش عاوم علف های هرز ,1394/06/10 ,ایران ,
  •     صادق محمدی, حکمت ربانی, سعید جلالی هنرمند, محمد شادرام, سبا درویشی ,تاثیر بیواتانول بر آلاینده های خروجی و مصرف سوخت موتور ,اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ,1394/02/31 ,ایران ,
  •     حکمت ربانی, صادق محمدی, سعید جلالی هنرمند ,تاثیر هوای ورودی غنی شده با اکسیژن بر مصرف سوخت، ذرات معلق و آلاینده های موتور ,اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ,1394/02/31 ,ایران ,
  •     الهه پیک, شهریار ساسانی, رحمان رجبی, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,response of new bead wheat genotypes to source restriction uner rainfed an supplementary irrigation ,۹th International Wheat Conference ,1394/07/03 ,ایران ,
  •     حمزه فعله کری, محمد اقبال قبادی, مختار قبادی, سعید جلالی هنرمند, محسن سعیدی ,تاثیر رسوب ریزگردها بر دمای برگ نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه ,اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار ,1394/12/12 ,ایران ,
  •     صادق محمدی, حکمت ربانی, سعید جلالی هنرمند ,Influence of oxygen-enrichment air intake and bioethanol gasoline blends on particles matter of gasoline engine ,کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ,1394/03/31 ,ایران ,
  •     شیوا ایزدی, لیلا زارعی, کیانوش چقامیرزا, دانیال کهریزی, سعید جلالی هنرمند ,ت ثیر میدان مغناطیسی بر پارامترهای جوانه زنی و مقاومت به تنش اسمزی گشنیز در شرایط آزمایشگاه ,پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ,1395/02/28 ,ایران ,
-

حامد کرمی شبانکاره

استاد

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: hkaramishabankaeh@yahoo.com
 •     بررسی توسعه و تکامل تخمک های نابالغ گاوی تفکیک شده بر اساس اندازه ی فولیکولی و محل تخمدان ,هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره, شیدا ورکوهی, مرتضی دلیری ,۱۳۹۰ ,
 •     اثرات استفاده از مکمل کروم بر تغییرات پروژسترون سرم گاوهای شیری پس از زایش ,حامد کرمی شبانکاره ,۱۳۸۸ ,
 •     اثر فلئورژسترون استات و HCG بر روی شمار و کیفیت جنین های به دست آمده از بزهای سوپراووله با ECG ,حامد کرمی شبانکاره, منوچهر سوری ,۱۳۸۷ ,
 •     اثر استفاده از مکمل ویتامین E خوراکی علاوه بر وینامین E Se تزریقی بر عملکرد تولید مثل، تولید شیر و س ,فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره ,۱۳۸۶ ,
 •     اثر سطوح مختلف se vite روی ورم پستان و شمارش سلولهای سوماتیکی شیر (SCC) ,حامد کرمی شبانکاره, محمدمهدی معینی ,۱۳۸۵ ,
 •     بررسی امکان انتقال جنین های اخذشده از گوسفندان دهنده تولید شده به روش I V F به روش های لاپاراسکوپی ,حامد کرمی شبانکاره ,۱۳۸۴ ,
 •     (۱۰۲)بررسی امکان انتقال جنین به روش Transcervical Laparoscapic درگوسفندان ,حامد کرمی شبانکاره ,۱۳۸۲ ,
 • کتب

  •     حامد کرمی شبانکاره, محمد حامد شهسواری ,فناور های تولید مثلی در نشخوارکنندگان مزرعه ای ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۲ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۸-۸۳-۱ ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, مریم زنگنه, شهسواری محمدحامد ,پیشرفت های نوین در هورمون شناسی تولید مثل ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۴ ,ایران ,
 • مقالات

  •     Hadi Hajarian, Farranak Aghaz, Hamed Karami SHabankareh , Replacement of serum with sericin in in vitro maturation and culture media Effects on embryonic developmental competence of Sanjabi sheep embryo during breeding season , THERIOGENOLOGY , vol. ۹۲ , ۲۰۱۷ , pp. ۱۴۴-۱۴۸ ,
  •     مصطفی طاهریان احمدآبادی, مجتبی گلی تربه بر, حامد کرمی شبانکاره ، javascript void(۰) ، ، شماره ۲۰ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۷۲۸ تا ۷۳۷ ،
  •     Abdol Rostami, Mojtaba Goli Torbehbar, Hamed Karami SHabankareh , Effect of vitamin E and selenium with oxytocin and/or PGF۲ on incidence of retained fetal membranes in Holstein cows , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۱ , ۲۰۱۷ , pp. ۳۳-۳۹ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Hadi Hajarian, MOHAMMAD HAMED SHAHSAVARI, Rohollah Moradi nejad , In vivo and in vitro study of the function of the left and right bovine ovaries , THERIOGENOLOGY , vol. ۸۴ , ۲۰۱۵ , pp. ۷۲۴-۷۳۱ ,
  •     Farranak Aghaz, Hadi Hajarian, Hamed Karami SHabankareh, Alireza Abdolmohammadi , Effect of sericin supplementation in maturation medium on cumulus cell expansion oocyte nuclear maturation and subsequent embryo development in Sanjabi ewes during the breeding season , THERIOGENOLOGY , vol. ۸۴ , ۲۰۱۵ , pp. ۱۶۳۱-۱۶۳۵ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Maryam Seydi ghosheh, , Hadi Hajarian , The effect of ovine bovine and human umbilical cord blood sera on in vitro maturation of sheep oocytes , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۳۰ , ۲۰۱۵ , pp. ۱۹۷-۱۹۹ ,
  •     Farokh Kafilzadeh, , Hamed Karami SHabankareh , Effects of feeding dry glycerol on milk production nutrients digestibility and blood components in primiparous Holstein dairy cows during the early postpartum period , SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH , vol. ۴ , ۲۰۱۵ , pp. ۱-۹ ,
  •     Farranak Aghaz, Hadi Hajarian, Hamed Karami SHabankareh , Enhanced in vitro developmental competence of sheep embryos following sericin supplementation of the in vitro maturation and in vitro culture media , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۳۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۲۵۷-۲۶۰ ,
  •     Farranak Aghaz, Hadi Hajarian, Hamed Karami SHabankareh , In vitro culture medium (IVC) supplementation with sericin improves developmental competence of ovine zygotes , Reproductive Biology , vol. ۱۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۸۷-۹۰ ,
  •     Hadi Hajarian, MOHAMMAD HAMED SHAHSAVARI, Hamed Karami SHabankareh, Mojtaba Dashtizad , The presence of corpus luteum may have a negative impact on in vitro developmental competency of bovine oocytes , Reproductive Biology , vol. ۱۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۴۷-۵۲ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, MOHAMMAD HAMED SHAHSAVARI, Hadi Hajarian, Gholamali Moghaddam , In vitro developmental competence of bovine oocytes Effect of corpus luteum and follicle size , IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE , vol. ۱۳ , ۲۰۱۵ , pp. ۶۱۵-۶۲۲ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Alireza Abdolmohammadi, , MOHAMMAD HAMED SHAHSAVARI , Effect of PGF۲ and GnRH on the reproductive performance of postpartum dairy cows subjected to synchronization of ovulation and timed artificial insemination during the warm or cold periods of the year , THERIOGENOLOGY , vol. ۸۲ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Farokh Kafilzadeh, , Hamed Karami SHabankareh, Mohamad reza Targhibi, ELAHE MALEKI CHAGHAZARDI, Mahdi Ebrahimi, Goh Yong Meng , Comparing the Effect of Oral Supplementation of Vitamin E Injective Vitamin E and Selenium or Both during Late Pregnancy on Production and Reproductive Performance and Immune Function of Dairy Cows and Calves , SCIENTIFIC WORLD JOURNAL , vol. ۲۰۱۴ , ۲۰۱۴ , pp. ۱-۵ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Nasroallah Moradi kor, Hadi Hajarian , The influence of the corpus luteum on metabolites composition of follicular fluid from different sized follicles and their relationship to serum concentrations in dairy cows , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , vol. ۰ , ۲۰۱۳ , pp. ۰-۰ ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Farokh Kafilzadeh, , Treatment of ovine oocytes with certain water-soluble vitamins during in vitro maturation (IVM) , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۰۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     , Farokh Kafilzadeh, Hamed Karami SHabankareh , The effect of various concentrations of myo-inositol in culture medium on development of bovine embryos , IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE , vol. ۱۰ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mohamad reza Targhibi, Hamed Karami SHabankareh, Farokh Kafilzadeh , Effects of Supplemental Chromium on Lactation and Some Parameters of Dairy Cowes in Late Gestation and Early Lactation , ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES , vol. ۷ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Farokh Kafilzadeh, Hamed Karami SHabankareh, Mohamad reza Targhibi , Effect of Chromium Supplementation on Productive and Reproductive Performances and Some Metabolic Parameters in Late Gestation and Early Lactation of Dairy Cows , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۹ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh , Selection of developmentally competent sheep oocytes using the brilliant cresyl blue test and the relationship to follicle size and oocyte diameter , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۰۵ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, s m , Selection of developmentally competent sheep zygotes using the Brilliant Cresyl Blue (BCB) test after IVF , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۰۵ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, m a , Effect of glucose levels and MEM vitamins during the first step of IVC in synthetic oviduct fluid medium on in vitro development of ovine zygotes , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۰۶ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Mehran Torki, Alireza Abdolmohammadi , Effects of repeated administration of hCG on follicular and luteal characteristics and serum progesterone concentrations in eCG-superovulated Sanjabi ewes , TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION , vol. ۴۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     , Hamed Karami SHabankareh, m a, l s, Hadi Hajarian, Alireza Abdolmohammadi , Combination of oocyte and zygote selection by brilliant cresyl blue (BCB) test enhanced prediction of developmental potential to the blastocyst in cattle , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , vol. ۱۳۶ , ۲۰۱۳ , ,
  •     , gh m, h d, Hamed Karami SHabankareh , Effects of prostaglandin F۲a treatment on semen characteristics of crossbred rams in the non-breeding season , JOURNAL OF CELL AND ANIMAL BIOLOGY , vol. ۷ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, Farokh Kafilzadeh, Vahid Piri hossein abadi, h m , Effects of Feeding Dry Glycerol to Primiparous Holstein Dairy Cows on Follicular Development Reproductive Performance and Metabolic Parameters Related to Fertility during the Early Post-partum Period , REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS , vol. ۴۸ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, a k, , Hamed Karami SHabankareh , Effect of Prepartum Supplementation of Selenium and Vitamin E on Serum Se IgG Concentrations and Colostrum of Heifers and on Hematology Passive Immunity and Se Status of Their Offspring , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۴ , ۲۰۱۱ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, k s, t m , In vitro maturation of ovine oocytes using different maturation media effect of human menopausal serum , JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS , vol. ۲۸ , ۲۰۱۱ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, , m k, s m , The Comparison of Treating Holstein Dairy Cows with Progesterone CIDR and GnRH After Insemination on Serum Progesterone and Pregnancy Rates , REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS , vol. ۴۷ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Farokh Kafilzadeh, Hamed Karami SHabankareh, , Effect of various concentrations of Minimal Essential Medium vitamins (MEM Vitamins) on development of sheep oocytes during in - vitro maturation , IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE , vol. ۱۰ , ۲۰۱۲ , ,
  •     , Manochehr Souri, Hamed Karami SHabankareh, , Repeated administration of hCG on follicular and luteal characteristics and serum progesterone concentrations in eCG-superovulated does , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۹۰ , ۲۰۱۰ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, a k, Hamed Karami SHabankareh, , the Effect of Selenium Administration on the Selenium Copper Iron and Zinc Status of Pregnant Heifers and Their Newborn Calves , Journal of Agricultural Science and Technology , vol. ۱۳ , ۲۰۱۱ , ,
  •     Hadi Hajarian, h w, y r, M D, M D, Hamed Karami SHabankareh, A F, M I, O M , Selection of Immature Bovine Oocytes using Brilliant Cresyl Blue Enhances Nuclear Maturity after Vitrification , JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES , vol. ۹ , ۲۰۱۰ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, , m g , First Service Pregnancy Rates Following Post-AI Use of hCG in Ovsynch and Heatsynch Programmes in Lactating Dairy Cows , REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS , , ۲۰۱۰ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, m z , Developmental potential of Sheep Oocytes Cultured in Different Maturation Media effects of Epidermal Growth Factor Insulin-like Growwth Factor I and Cysteamine , FERTILITY AND STERILITY , vol. ۹۴ , ۲۰۱۰ , ,
  •     فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره, لیلا سلطانی, ویدا کاظمین جاسمی ، مقایسه اثر میو-انوزیتول با MEM ویتامین حاوی میو-اینوزیتول بر نمو رویان گوسفند نژاد سنجابی در محیط کشت ، ، ، ۱۳۸۹ ، ،
  •     Hadi Hajarian, h w, y r, m g, m d, m a, Hamed Karami SHabankareh , Cryotop and development of vitrified immature bovine oocytes , ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA , vol. ۶۳ , ۲۰۱۱ , ,
  •     Hamed Karami SHabankareh, , Mehran Torki , Corpus luteum function following single and double ovulation during estrous cycle in Ssnjabi ewes , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , , ۲۰۰۹ , ,
  •     مرتضی ممویی, سیدجواد یعقوبی, حامد کرمی شبانکاره, هدایت الله روشنفکر ، بررسی اثر سیدر در القا همزمان سازی فحلی و میزان باروری میش های نژاد سنجابی در فصل غیر تولید مثلی ، دامپزشکی ایران ، شماره ۵ ، ۱۳۸۸ ، ،
  •     Hamed Karami SHabankareh, j h, , Kianoosh Cheghamirza, , The effect of the Absence or Presence of a Corpus Luteum on the Ovarian Follicular Population and serum Oestradiol Concentrations During the Estrous Cycle in Sanjabi Ewes , SMALL RUMINANT RESEARCH , , ۲۰۱۰ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Hamed Karami SHabankareh, , Effect of selenium and vitamin E supplementation during the late pregnancy on reproductive indices and milk production in heifers , ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , , ۲۰۰۹ , ,
  •     AMIR KARIMI, Hamed Karami SHabankareh, Mohammad Mehdi Moeini , ۱-The Effect of Administration of Different Levels of GnRH on the Day ۰ ۵ and ۱۲ Post-Insemination on Progesterone Concentration in Dairy Heifers , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
  •     AMIR KARIMI, Hamed Karami SHabankareh, Mohammad Mehdi Moeini, , ELHAM HAGHVIRDILOU , Comparison Between Different Protocols of Synchronization and Their Efficiency on Pregnancy Rate of Dairy Cattle , PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱۰ , ۲۰۰۷ , ,
 • همایش ها

  •     حامد کرمی شبانکاره, علی اصغر مقدم, حسین کنعانی کتمجانی ,تسریع و بهبودی باروری گاو های شیری در مرحله پس از زایش از طریق به کارگیری برنامه های همزمانی فحلی با استفاده از GnRH،PGF۲aو استروژن ,سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ,1382/12/01 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, محمدمهدی معینی, علی اصغر مقدم ,Fertility improvement of dairy cows with estrus synchronization protocols using PGF۲ alpah GnRH and estrogen conjunction with progesterone or HCG ,۵۵th Annual Meeting of the Eropean Association for Animal Production-Slovenia ,1383/06/15 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, علی اصغر مقدم, علی اصغر احمدی صفت, م ممویی, ا مقدم ,Fertility improvment of dairy coes with estrus synchronization protocols using ,Bled Slovenia ۵-۹ September ۲۰۰۴ ,1382/06/05 ,نامشخص ,
  •     مراد رحیمی, حامد کرمی شبانکاره, حمید میرزایی ,The effects of post - insemination supplemental progestrone on pregnancy rate in dairy cattle ,۵۷th Annual meeting of the europian association for animal production - ترکیه - آنتالیا ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, ح میرزایی ,The Effects of gondorelin (GnRH analogue)Adminstration ۵ and ۱۰ days after insemination on serum progesterone and pregnancy rate of dairy cattle exposed to heat stress ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, علی سروری, ح حدجاریان ,Oestradiol benzoate-oxytocin don t alter peogesterone concentration in sheep Application to transcervical embroy transfer ,EAAP-۵۷th Annual Meeting Antalya ,1385/06/26 ,نامشخص ,
  •     هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره, کیانوش چقامیرزا ,مقایسه کارایی استفاده از PMSG وhMG در ایجاد سوپراوولاسیون میش های نژاد سنجابی خارج از فصل تولید مثلی ,اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی -دانشگاه رازی ,1385/05/01 ,ایران ,
  •     کژال سرسیفی, حامد کرمی شبانکاره ,لقاح آزمایشگاهی (IVF) در میشهای نژاد سنجابی ,اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی -دانشگاه رازی ,1385/05/01 ,ایران ,
  •     الهام میکائیلی, محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره, امیر کیانی ,اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم و ویتامین E برغلظت Se و ایمونوگلوبولین G در سرم و آغوز تلیسه ها و سرم گوساله های آنها ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     محمدمهدی معینی, الهام میکائیلی, حامد کرمی شبانکاره, علی مصطفایی ,Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on serum IgG concentration in heifers a serum IgG concentration and passive immunity in their calves ,xxv world buiatrics congress(WBC) xxv world buiatrics congress(WBC) ,1387/04/23 ,نامشخص ,
  •     محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره, الهام میکائیلی, علی مصطفایی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,The effect of different levels of Se supplement on milk production and reproduction in heifers at the late of gestation ,۱۶th international congress on animal reproduction ,1387/04/23 ,ایران ,
  •     حبیب اله خیرمنش, فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره ,اثرات شکل استفاده از مکمل ویتامین E بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاو های شیری نژاد هلشتاین ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, محمد زندی ,The effects of defined semi defined and undefined maturation media on clevage and subsequent embryo development of sheep oocytes effects of EGF IGF-۱ and cysteamine ,Biotechnology for the sustainability of human society ,1387/07/21 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, کژال سرسیفی ,Development potential of ovine oocytes cultured in different maturation media effect of human monoposal serum ,Biotechnology for the sustainability of human society ,1387/07/21 ,نامشخص ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, کیانوش چقامیرزا ,بررسی میزان وقوع تخمک گذاری انجام شده بصورت منفرد و مضاعف در تخمدانهای راست و چپ میش های نژاد سنجابی ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, کیانوش چقامیرزا ,مطالعه عملکرد جسم زرد در تخمک ریزی منفرد و مضاعف در میش های همزمان شده سنجابی ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, کیانوش چقامیرزا ,بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت پروژسترون طی سیکل فحلی در میشهای نژاد سنجابی ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     میثم افسری اکبر آبادی, حامد کرمی شبانکاره, مهران ترکی, حسین محمدی ,تاثیر تزریق پروستاگلاندین F۲a ( PGF۲a) پس از زایش بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     مهدیه آخوندی, حامد کرمی شبانکاره, سیدمهدی میرشمسی ,اثر افزودن غلظت های مختلف گلوکز همراه با غلظت ثابت MEM ویتامین ها بر نمو رویانی اووسیت های گوسفند ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, ویدا کاظمین جاسمی, ا امینی, جواد حبیبی زاد ,The Effect of Women and Mares Serum Gonadotrophin and Steroid Hormone Levels on in Vitro Maturation of Ovine Oocytes ,۱۴th International conference on clouds and precipitetion ,1383/04/01 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, جواد حبیبی زاد, موسی زرین, مصطفی محقق دولت آبادی, امیر احمدپور ,تاثیر سن بر ساختار آناتومی، ریخت شناسی و عمق نفوذ سرویکس در گوسفندان نژاد سنجابی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     سیدمهدی میرشمسی, حامد کرمی شبانکاره, مهدیه اخوندی ,انتخاب اووسیت های گوسفندی با قابلیت تکاملی بالا با استفاده از تست بریلیانت کرزیل بلو (BCB) قبل از مرحله بلوغ آزمایشگاهی (IVM) ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, موسی زرین, مصطفی محقق دولت آبادی, مرتضی نیکبخت ,بررسی میزان وقوع تخمک گذاری منفرد و مضاعف در تخمدانهای راست و چپ میش ها و بزهای بومی استان کهکیلویه و بویراحمد ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     محمدرضا ترغیبی, فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره ,اثرات استفاده از مکمل کروم بر عملکرد تولیدی و برخی متابولیت های خونی مرتبط با متابولیسم انرژی در اواخر آبستنی و اوایل شیردهی گاوهای شیری ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, موسی زرین ,تاثیر نوع سرویکس بر ساختار آناتومی ریخت شناسی و عمق نفوذ سرویکس در گوسفندان نژاد سنجابی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, فرخ کفیل زاده, لیلا سلطانی ,The Effect ofVarious Concentrations of MEM Vitamins on Furtherdevelopment of Sheep Oocytes During in Vitro Maturation ,۱۴thIntrenational Biotechnology Symposium and Exhibition ,1389/06/23 ,ایران ,
  •     میثم افسری اکبرآبادی, حامد کرمی شبانکاره, علیرضا عبدالمحمدی, حسین محمدی ,عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری با سابقه متریت در برنامه همزمان سازی ,هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ,1389/11/10 ,ایران ,
  •     نصراله مرادی کر, محمدمهدی معینی, حامد کرمی شبانکاره ,بررسی اثر استفاده از مکمل موادمعدنی و روش های همزمانی مجدد بر شاخص های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین ,سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران ,1390/06/29 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, فرخ کفیل زاده, لیلا سلطانی, ویدا کاظمین جاسمی ,اثر افزودن تیامین ، ریبوفلاوین و پنتئوتنات بر نمو رویان گوسفند نژاد سنجابی در محیط کشت ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, فرخ کفیل زاده, ویدا کاظمین جاسمی, لیلا سلطانی ,اثر MEM ویتامین بر نمو رویانی تخمکهای گوسفند طی بلوغ آزمایشگاهی در محیط بلوغ همراه با منابع مختلف آلبومین ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, گلشن عظیمی, لیلا سلطانی, محمد حامد شهسواری ,Comparision the Effect of Pantothenate with the Same Concentrations of MEM Vitamins and Ham s F۱۰ on Further Development of Sheep Oocytes During in the vitro Maturation ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, گلشن عظیمی, لیلا سلطانی ,Selection of Developmentally Competent Bovine Oocyte by Brilliant Cresyl Blue (BCB) Test befor IVM ,SAADC ۲۰۱۱ ,1390/05/04 ,نامشخص ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, فرخ کفیل زاده ,Developmental Potential in Vitro of Ovine Oocytes Cultured in Defined Maturation Media Containing Different Concentration of MEN Vitamins ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,In vitro Maturation of Sheep Oocytes Influences of Sera and Hormones ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,Pattern of Oocyte Developent in Cyclic and Acyclic Ovaries ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, لیلا سلطانی, مهدی میرشمس ,Pattern of Antral Follicular Development in Left and Right Ovaries ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,Pattern of Oocyte Development in Left and Rigth Ovaries ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,Brilliant Cresyl Blue (BCB) Scoring System as a Efficient Tool for Zygotes Selection ,۱۷th congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,1389/11/20 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,تاثیر استفاده از پروستاگلاندین ها (PGF۲a) به همراه هورمون گونادوتروپین سرم مادیان آبستن (eCG) بر عملکرد تولیدمثلی گوسفند کرمانی در فصل تولیدمثلی ,پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور ,1390/02/10 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,انتخاب زایگوت های گوسفندی با قابلیت تکاملی بالا با استفاده از تست بریلیانت کرزیل بلو (BCB) بعد از مرحله لقاح آزمایشگاهی (IVF) ,هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ,1389/11/10 ,ایران ,
  •     جواد حبیبی زاد, حامد کرمی شبانکاره, مهری آزادبخت, سیدمهدی میرشمسی ,مطالعه بافت شناسی اندام های تولیدمثلی میش های نژاد سنجابی در فازهای مختلف سیکل فحلی ,هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ,1389/11/10 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,مطالعه الگوی رشد اووسیت های گوسفندی در خارج از فصل تولیدمثلی ,هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ,1389/11/10 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره ,اثر غلظت های مختلف MEM ویتامین ها بر روند نمو رویانی تخمک های گوسفند در طول بلوغ آزمایشگاهی ,هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ,1389/11/10 ,ایران ,
  •     وحید پیری حسین ابادی, فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره ,اثر تغذیه گلیسرول خشک به گاوهای شکم اول نژاد هلشتاین در دوره پس از زایش بر ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ظاهری موادمغذی ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     وحید پیری حسین ابادی, حامد کرمی شبانکاره, فرخ کفیل زاده ,اثر تغذیه گلیسرول خشک به گاوهای شکم اول نژاد هلشتاین در دوره پس از زایش بر روند توسعه فولیکول ها و برخی از فاکتورهای تولیدمثلی ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, گلشن عظیمی, محمد حامد شهسواری, لیلا سلطانی ,بررسی شایستگی توسعه ای تخمک های گاو بر اساس اندازه فولیکول ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, مهران ترکی, روح اله مرادی نژاد, وحید پیری حسین ابادی ,بررسی ارتباط بین فعالیت تخمدان های چپ و راست و الگوی تخمک گذاری در گاوهای هلشتاین ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     حامد کرمی شبانکاره, نصراله مرادی کر ,اثر حضور جسم زرد بر غلظت کلسترول و هورمون های استروئیدی سرم خون و مایع فولیکولی در گاوهای شیری ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     محمد حامد شهسواری, حامد کرمی شبانکاره, هادی حجاریان, گلشن عظیمی, صاحب فروتنی فر ,مقایسه آزمایشگاهی شایستگی تکاملی تخمک های گاوی بر اساس سمت تخمدان و اندازه های مختلف فولیکول های تخمدانی ,اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی ,1392/01/01 ,نامشخص ,
  •     محمد حامد شهسواری, حامد کرمی شبانکاره, هادی حجاریان, گلشن عظیمی, صاحب فروتنی فر ,شایستگی تکاملی تخمک های گاوی در ارتباط با حضور یا عدم حضور جسم زرد و اندازه فولیکول تخمدانی ,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ,1392/06/01 ,ایران ,
  •     میثم افسری اکبر آبادی, حامد کرمی شبانکاره, علیرضا عبدالمحمدی, حسین محمدی ,میزان آبستنی حاصله از اولین تلقیح (FSCR) در پی درمان با پروتکل های مختلف همزمان سازی فحلی و تخمک گذاری در گاوهای شیری ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     وحید پیری حسین ابادی, فرخ کفیل زاده, حامد کرمی شبانکاره ,Lactation Performance of Primiparous Holstein Dairy Cows in Early Postartum Period an Affected by Feeding Dry Glycerol ,In The International Conference on Agriculture and Natural Resources Held in Agriculture College-Uni ,1390/07/12 ,نامشخص ,
  •     غلامرضا حمیدیان, حامد کرمی شبانکاره ,مطالعه مورفومتریک و هیستومتریک تخمدان در طی سیکل جنسی در میش سنجابی ,اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ,1390/06/19 ,ایران ,
  •     غلامرضا حمیدیان, حامد کرمی شبانکاره ,مطالعه مورفومتریک تخمدان در طی دوره سیکل جنسی در میش سنجابی ,اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ,1390/06/19 ,ایران ,
  •     محمد حامد شهسواری, حامد کرمی شبانکاره ,تاثیر بکارگیری تکنولوژی های نوین تولید مثلی در افزایش بازده و پایداری بخش کشاورزی ,اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ,1391/12/28 ,نامشخص ,
  •     محمد حامد شهسواری, حامد کرمی شبانکاره, هادی حجاریان, گلشن عظیمی ,مقایسه شایستگی تکاملی تخمک های گاوی استحصال شده از تخمدان های راست و چپ ,اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی ,1392/01/01 ,نامشخص ,
  •     علی اکبر محمدی, هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره ,اثر سریسین بر میزان بلوغ و لقاح آزمایشگاهی پس از انجماد شیشهای اووسیتهای بدون کومولوس موش سوری ,کنگره بین المللی تولید مثل ,1394/03/02 ,ایران ,
  •     فرانک آغاز, هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره ,effect of sericin supplementation in maturation medium on cumulus cell expansion in Sanjabi ewes during the breeding season ,اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ,1394/03/03 ,نامشخص ,
  •     علی اکبر محمدی, هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره, صاحب فروتنی فر, ایمان مقیمی نوه ,تاثیر افزودن سریسین در مرحله IVC بر میزان شایستگی نموی رویان های حاصله ار انجماد شیشه ای اووسیت های بدون کومولوس موش سوری ,هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی ,1394/02/23 ,ایران ,
-

دکتر عبدالحمید پاپ زن

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

 مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: 
 • -
 • کتب

  • -
 • مقالات

  • -
 • همایش ها

  • -
-

دکتر شهاب قاضی هرسینی

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: 
 •     بررسی قطع دنبه بر روی پارامترهای بیوشیمیایی خون در بره های نر نژاد سنجابی- (حد نصاب) ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,۱۳۸۷ ,
 •     تاثیر تعدادی از گیاهان دارویی بر روی افزایش سیستم ایمنی طیور تخمگذار ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۶ ,
 •     اثر استفاده از سطوح متفاوت روغنهای مختلف بر میزان امگا۳ تخم مرغ ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۶ ,
 •     تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز بر روی کاهش سطح فسفر دفعی طیور تخمگذار ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۵ ,
 •     بررسی میزان تلفات در واحدهای صنعتی گله های مرغ گوشتی و عمده ترین علل آن ,محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۴ ,
 •     تعیین ارزش غذایی پس مانده کارخانجات کشاورزی صنعتی و استفاده از آن در تغذیه دام و طیور (مشترک - جهاد ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, فردین هژبری ,۱۳۸۴ ,
 •     فرآیندسازی دانه نخود در تغذیه طیور ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۳ ,
 •     تاثیر آنزیم بر انرژی متابولیسمی حقیقی جیره های غذایی برپایه گندم با چربیه ,شهاب قاضی هرسینی, مهران ترکی ,۱۳۸۲ ,
 •     بررسی ارزش غذایی و امکان سنجی استفاده از پوست درخت صنوبر در تغذیه بز ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۸۲ ,
 •     ت ثیر آنزیم بر انرژی متابولیسمی حقیقی جیره های غذایی بر پایه جو با ترک ,مهران ترکی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۱ ,
 •     اثر فرآیند آنزیمی دانه گندم به تنهایی در جیره کل غذایی بر روی بازده خوراکی جوجه های ,محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۰ ,
 • کتب

  • -
 • مقالات

  •     بررسی قطع دنبه بر روی پارامترهای بیوشیمیایی خون در بره های نر نژاد سنجابی- (حد نصاب) ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, محمد ابراهیم نوریان سرور ,۱۳۸۷ ,
  •     تاثیر تعدادی از گیاهان دارویی بر روی افزایش سیستم ایمنی طیور تخمگذار ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۶ ,
  •     اثر استفاده از سطوح متفاوت روغنهای مختلف بر میزان امگا۳ تخم مرغ ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۶ ,
  •     تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز بر روی کاهش سطح فسفر دفعی طیور تخمگذار ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۵ ,
  •     بررسی میزان تلفات در واحدهای صنعتی گله های مرغ گوشتی و عمده ترین علل آن ,محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۴ ,
  •     تعیین ارزش غذایی پس مانده کارخانجات کشاورزی صنعتی و استفاده از آن در تغذیه دام و طیور (مشترک - جهاد ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, فردین هژبری ,۱۳۸۴ ,
  •     فرآیندسازی دانه نخود در تغذیه طیور ,شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۳ ,
  •     تاثیر آنزیم بر انرژی متابولیسمی حقیقی جیره های غذایی برپایه گندم با چربیه ,شهاب قاضی هرسینی, مهران ترکی ,۱۳۸۲ ,
  •     بررسی ارزش غذایی و امکان سنجی استفاده از پوست درخت صنوبر در تغذیه بز ,شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, منوچهر سوری ,۱۳۸۲ ,
  •     ت ثیر آنزیم بر انرژی متابولیسمی حقیقی جیره های غذایی بر پایه جو با ترک ,مهران ترکی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۱ ,
  •     اثر فرآیند آنزیمی دانه گندم به تنهایی در جیره کل غذایی بر روی بازده خوراکی جوجه های ,محمدمهدی معینی, شهاب قاضی هرسینی ,۱۳۸۰ ,
 • همایش ها

  •     Shahab Ghazi Harsini , The Potential for the improvement of the nutritive value of soya-bean meal by different proteases in broiler chicks and broiler cockerels , BRITISH POULTRY SCIENCE , vol. ۰ , ۲۰۰۳ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini , Improvement of the nutritive vale of soybean meal by protease and a-galactosidase treatment in broiler cockerels and broiler chicks , BRITISH POULTRY SCIENCE , vol. ۰ , ۲۰۰۳ , ,
  •     b m, Shahab Ghazi Harsini , Influence of polyethylene glycol on the excretion and digestibility of amino acids in casein and tannic acid-fed broilers , JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE , , ۲۰۰۷ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini , Effect of feeding growing chicks semi- purified diets contaning soya- bean meal and different amounts of protease and alpha-galactosidase enzymes , BRITISH POULTRY SCIENCE , , ۱۹۹۷ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini , Effect of adding protease and alpha-galactosidase enzymes to soya-bean meal on nitrogen retention and true metabolisable energy in broilers , BRITISH POULTRY SCIENCE , , ۱۹۹۷ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini , The effect on nitrogen digestibility in growing chicks and broilers of treating soya-bean meal with different proteolytic enzymes , BRITISH POULTRY SCIENCE , vol. ۰ , ۱۹۹۶ , ,
  •     a.a s, , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, r n , Amino Acids and Protein Digestibility and Metabolizable Energy Availability of Barley Ration in Response to Grind Enzyme in Broiler Chickens , ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES , vol. ۲۳ , ۲۰۱۰ , ,
  •     قاسم پورحسابی, شهاب قاضی هرسینی, حسن خمیس آبادی ، تعیین ارزش غذایی و اثرات سطوح مختلف ضایعات دانه ماش بر عملکرد جوجه های گوشتی ، علوم دامی ، ، ۱۳۸۸ ، ،
  •     m m, Shahab Ghazi Harsini, a t , The Effect of Different Treatments of Rapeseed Meal on Nitrogen Digestibility and Metabolizable Energy in Broilers and Chicks Performance , JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES , vol. ۹ , ۲۰۱۰ , ,
  •     a.a s, m a, Shahab Ghazi Harsini, m.m t, m g, a a, k z, o k, z z, h m , Protein Pattern and Urease Activity of Two Types of Soybean Meal on Protein Digestibility and Chicken Performance , JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH , , ۲۰۰۹ , ,
  •     حسن خمیس آبادی, شهاب قاضی هرسینی, قاسم پورحسابی, اکبر یعقوبفر ، تعیین ارزش غذایی ضایعات دانه لوبیای سفید و استفاده از آن در جیره جوجه های گوشتی ، علوم دامی ، شماره ۸۳ ، ۱۳۸۸ ، ،
  •     سیدعلی حسینی سیر, علی اصغر ساکی, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی طباطبایی ، اثر غذا دهی یک یا چندجیره ای بر عملکرد محصول لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی ، پژوهش کشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب ، شماره ۷ ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     قاسم پورحسابی, شهاب قاضی هرسینی, حسن خمیس آبادی ، تعیین ارزش غذایی ضایعات دانه نخود و استفاده از آن در تغذیه جوجه های گوشتی ، پژوهش و سازندگی ، ، ۱۳۸۷ ، ،
  •     ا حسنی مقدم, حسن درمانی کوهی, شهاب قاضی هرسینی, کامران طاهرپور, فرشید فتاح نیا ، تاثیر مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، اینولین و مانان اولیگوساکارید روی عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی ، علوم دامی ، ، ۱۳۸۹ ، ،
  •     منصور احمدی, علی اصغر صادقی, شهاب قاضی هرسینی, محمود شیرازاد, محمد چمنی ، اثر زمان جایگزینی چربی های اشباع با چربی های غیر اشباع بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی ، علوم دامی ، ، ۱۳۸۸ ، ،
  •     Shahab Ghazi Harsini, Mahmood Habibian, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of Different Levels of Organic and Inorganic Chromium on Growth Performance and Immunocompetence of Broilers under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۶ , ۲۰۱۲ , ,
  •     علی اصغر ساکی, سارا میرزایی گودرزی, شهاب قاضی هرسینی, محمدمهدی معینی, فاطمه صاحبی اعلاء ، اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی ، علوم دامی ایران ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     Mohammad Mehdi Moeini, , Shahab Ghazi Harsini, Mohamad reza Targhibi , The Effect of Different Levels of Organic and Inorganic Chromium Supplementation on Production Performance Carcass Traits and Some Blood Parameters of Broiler Chicken Under Heat Stress Condition , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۴ , ۲۰۱۱ , ,
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini , The Effects of Different Levels of Ginger (Zingiber officinale Rosc) and Turmeric (Curcuma longa Linn) Rhizomes Powder on Some Blood Metabolites and Production Performance Characteristics of Laying Hens , Journal of Agricultural Science and Technology , vol. ۱۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     a s, m a, Shahab Ghazi Harsini, m t, a a, kh z , Intestinal Characteristics Alkaline Phosphatase and Broilers Performance in Response to Extracted and Mechanical Soybean Meal Replaced by Fish Meal , Journal of Agricultural Science and Technology , vol. ۱۴ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Shahab Ghazi Harsini, Mahmood Habibian, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of Dietary Selenium Vitamin E and Their Combination on Growth Serum Metabolites and Antioxidant Defense System in Skeletal Muscle of Broilers Under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۴۸ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini, Alireza Abdolmohammadi , Effects of dietary selenium and vitamin E on immune response and biological blood parameters of broilers reared under thermoneutral or heat stress conditions , INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY , vol. ۵۷ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Lack of Effect of Dietary Chromium Supplementation on Growth Performance and Serum Insulin Glucose and Lipoprotein Levels in Broilers Reared Under Heat Stress Condition , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۵۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Mohamad reza Targhibi , The effect of different levels of organic and inorganic chromium supplementation on immune function of broiler chicken under heat-stress conditions , JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH , vol. ۲۱ , ۲۰۱۲ , pp. ۲۰۹-۲۱۵ ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, , , THE EFFECT OF RED PEPPER (CAPSICUM ANNUUM) AND MARIGOLD FLOWER (TAGETESERECTUS) POWDER ON EGG PRODUCTION EGG YOLK COLOR AND SOME BLOOD METABOLITES OF LAYING HENS , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Omid Mozafari , THE EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF EDIBLE POTATO (SOLANUM TUBRESUM) REPLACING MAIZE ON PERFORMANCE SERUM METABOLITE AND IMMUNE SYSTEM OF BROILER CHICKS , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۳ , ۲۰۱۳ , ,
  •     a s, s m, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini, r n, m h, Reza Mahdavi , Effect of various level of treated barley on small intestinal content viscosity litter moisture uric acid and broiler chickens performance , Agricultural Technology an International Journal , vol. ۸ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Tahere Amjadian, Mohammad Mehdi Moeini, Shahab Ghazi Harsini, Sheida Varkoohi , Effect of Different Levels of Molasses Distillers Condensed Soluble on Broiler Chickens Performance Carcass Traits and Intestinal Morphology of Broilers , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۶ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۵۷-۱۶۲ ,
  •     Mahmood Habibian, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Effects of Dietary Selenium and Vitamin E on Growth Performance Meat Yield and Selenium Content and Lipid Oxidation of Breast Meat of Broilers Reared Under Heat Stress , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۶۹ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۴۲-۱۵۲ ,
  •     Mahmood Habibian, Ghorbanali Sadeghi, Shahab Ghazi Harsini, Mohammad Mehdi Moeini , Selenium as a Feed Supplement for Heat-Stressed Poultry a Review , BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH , vol. ۱۶۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۱۸۳-۱۹۳ ,
  •     احمد بابازاده اقدم, شهاب قاضی هرسینی, محسن دانشیار ، تاثیر سطوح مختلف ال کارنیتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای چربی در شرایط تنش گرمایی ، ، شماره ۷۰ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۳۴۱ تا ۳۴۸ ،
  •     محمدحسین شهیر, مینا محمدی, شهاب قاضی هرسینی, امید افسریان, سعید مرادی ، تاثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید، کیفیت تخم مرغ، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار ، ، شماره ۶۷ ، ۱۳۹۱ ، صفحات ۳۱۳ تا ۳۲۳ ،
-

دکتر حسین آگهی

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

 مهندسی ترویج
شماره تماس: -
اتاق: -i
پست الکترونیکی: 
 • -
 • کتب

  • -
 • مقالات

  • -
 • همایش ها

  • -
-

دکتر فردین هژبری

دانشیار

گروه

تماس

دروس

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

 طرح درس بیوشیمی عمومی (برای دانشجویان کشاورزی) 

طرح درس روش تحقیق (برای دانشجویان علوم دامی)

طرح درس کربوهیدراتها و چربی ها در تغذیه دام (دانشجویان دکتری تغذیه دام)

شماره تماس: -
اتاق: ۱۱۲۵ 
پست الکترونیکی: 
رزومه
گوگل اسکولار

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

 ساختمان قندها

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

ساختمان چربی ها 

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

آنزیمها

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

کوآنزیمها

بیوشیمی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی

اسیدهای نوکلئیک

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

روشهای فرآوری خوراک

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

تهیه سیلاژ

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

تولید پروتئین محافظت شده، آنتی اکسیدان و طعم دهنده

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

 مواد دافزودنی در تغذیه دام

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک در تغذیه دام

روشهای تولید و فرآوری خوراک - کارشناسی ارشد تغذیه دام

آنتی بیوتیک ها - یونوفرها

تغذیه نشخوارکنندگان - کارشناسی ارشد تغذیه دام

اکوسیستم شکمبه

تغذیه نشخوارکنندگان - کارشناسی ارشد تغذیه دام

مصرف ماده خشک در نشخوارکنندگان

تغذیه نشخوارکنندگان - کارشناسی ارشد تغذیه دام

سیستمهای بیان انرژی در نشخوارکنندگان

تغذیه نشخوارکنندگان - کارشناسی ارشد تغذیه دام

سیستمهای بیان پروتئین در نشخوارکنندگان

تغذیه نشخوارکنندگان - کارشناسی ارشد تغذیه دام

اختلالات متابولیکی

گوارش و سوخت و ساز در دام -کارشناسی ارشد تغذیه دام

چربی ها

گوارش و سوخت و ساز در دام -کارشناسی ارشد تغذیه دام

کربوهیدراتها

گوارش و سوخت و ساز در دام -کارشناسی ارشد تغذیه دام

پروتئین ها

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

آزمایشات تولید گاز

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

روش کیسه های نایلونی

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

روش شبیه سازی  

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

روشهای تعیین قابلیت هضم

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

کانولای دوازده

فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام- دانشجویان دکتری تغذیه دام

روش استاندارد برای اندازه گیری فراکسیونهای مختلف نیتروژن

 • کتب

  •     فردین هژبری, شهاب پاینده ,اصول طراحی ساختمان های پرورش دام ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۳ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۸-۸۸ ,
  •     فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ,زیست شناسی رشد دام های اهلی ,دانشگاه رازی ,۱۳۹۰ ,۹۷۸-۶۰۰-۵۴۵۸-۱۳ ,
  •     کیانوش چقامیرزا, دانیال کهریزی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ,مجموعه مقالات اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ,دانشگاه رازی ,۱۳۸۵ ,ایران ,
 • مقالات

  •     محمدمهدی طبابایی, فردین هژبری, خلیل زابلی, حسن علی عربی, علی اصغر ساکی, حسین حجت ، اثر مراحل مختلف رشد بر ارزش غذایی یونجه همدانی در چین دوم ، پژوهش و سازندگی ، شماره ۰ ، ۱۳۸۴ ، ،
  •     Fardin Hozhabri, k s , In Vitro Evaluation of Sugarcane Bagasse in complete feed , INDIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION , vol. ۰ , ۲۰۰۶ , ,
  •     Fardin Hozhabri, k s , Physical Parameters of Complete Feed Blocks Based on Wheat Straw and Sugarcane Bagasse , INDIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION , vol. ۰ , ۲۰۰۶ , ,
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ، بررسی ارزش غذایی، ترکیب شیمیایی و قابلیت هضمی یونجه همدانی در مراحل مختلف رشد با استفاده از گوسفند سنجابی و بز مرغوز ، علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     فردین هژبری, یوسف روزبهان, فرخ کفیل زاده ، تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم دانه خلر(Lathyrus sativus) با روش in vitro در گوسفند ، علوم کشاورزی ایران ، ، ۱۳۸۳ ، ،
  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمد ابراهیم نوریان سرور ، اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی ، مجله کشاورزی ، ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     Farokh Kafilzadeh, Fardin Hozhabri, a k , Effect of pleurotus florida on in vitro gas production of wheat stubble and date palm leaf , RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES , vol. ۱ , ۲۰۰۹ , ,
  •     فردین هژبری, عباس ولایتی ، معرفی بلوکهای خوراک کامل برای تغذیه دام ، نشریه ترویجی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، ، ۱۳۸۷ ، ،
  •     منصور اقبالی کوزه کنان, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ، اثر فرآوری های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حلالیت، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتئین خام ، پژوهش کشاورزی - دانشگاههای منطقه غرب ، شماره ۷ ، ۱۳۸۶ ، ،
  •     Milad Eghbali, Farokh Kafilzadeh, Fardin Hozhabri, s a, m k , Treating Canola Meal Changes in Situ Degradation Nutrien Apparent Digestibility and Protein Fractions in Sheep , SMALL RUMINANT RESEARCH , , ۲۰۱۱ , ,
  •     Danial Kahrizi, m m, a f, kh y, e k, a.m f, SHahriair Hemati, Fardin Hozhabri, h a, Kianoosh Cheghamirza, Alireza Zebarjadi, Namdar Yousefvand , Medicinal Plant in Holy Quran , AMERICAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH , vol. ۴۲ , ۲۰۱۲ , ,
  •     Fardin Hozhabri, k s , Effect of sugarcane bagasse and formaldehyde treated mustard cake in complete feed block on in-sacco degradability , INDIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION , vol. ۲۴ , ۲۰۰۷ , ,
  •     Fardin Hozhabri, k s , Influence of Roughage Sources Protected Protein in Complete Feed Block On Nutrients Utilization Growth Performance Microbial Synthesis and Body Composition in Crossbred Calves , INDIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION , vol. ۲۶ , ۲۰۰۹ , ,
  •     , Fardin Hozhabri, Farokh Kafilzadeh , Assessment of in vitro digestibility and fermentation parameters of alfalfa hay-based diet following direct incorporation of fenugreek seed (trigonella foenum) and asparagus root (asparagus officinalis) , JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION , vol. ۹۷ , ۲۰۱۳ , ,
  •     علیرضا کرم پور, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ، تاثیر پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر بر قابلیت هضم یونجه و عملکرد بره های پرواری ، تولیدات دامی ، شماره ۱۴ ، ۱۳۹۱ ، ،
  •     Vahid Alamehsadr, Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, m s , The effects of dietary inclusion rate of molasses distillers soluble on nutrients digestibility performance and some blood biological parameters of fattening lambs , Agricultural Technology an International Journal , vol. ۹ , ۲۰۱۳ , ,
  •     Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, , Effect of Molasses Distillers Condensed Soluble on Nutrients Digestibility Performance and Some Blood Biological Parameters in Lambs , ANNUAL REVIEW and RESEARCH IN BIOLOGY , vol. ۱۸۵ , ۲۰۱۴ , ,
  •     Nahid Aghamohammadi, Fardin Hozhabri, Daryoush Alipour , Effect of oak acorn (Quercus persica) on ruminal fermentation of sheep , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۲۰ , ۲۰۱۴ , ,
  •     , Zahra Salehyan, Manochehr Souri, Fardin Hozhabri, r m , Influence of nutrition supplementation on the seasonal change in fiber growth and skin follicle activity in both male and female Sanjabi lambs , SMALL RUMINANT RESEARCH , vol. ۱۲۳ , ۲۰۱۵ , ,
  •     Zahra Salehyan, Noshin Naderi, Manochehr Souri, r m, Fardin Hozhabri , Seasonal variation of fibre follicle activity and wool growth in fat-tailed Sanjabi sheep in west Iran , TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION , vol. ۴۷ , ۲۰۱۵ , ,
  •     علی حاتمی, داریوش علیپور, میثم طباطبایی, فردین هژبری ، اثر سیلو کردن پوست انار بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و تولید توده میکروبی در شرایط برون تنی ، تحقیقات تولیدات دامی ، شماره ۴ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۷۹ تا ۹۳ ،
  •     Ali Hatami, Daryoush Alipour, Fardin Hozhabri, Maitham Tabatabaee , The effect of different inclusion levels of polyethylene glycol as a silage additive on ensilage characteristics of pomegranate peel and in vitro rumen fermentation , SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH , vol. ۱۳ , ۲۰۱۵ , ,
  •     Veria Naseri, Farokh Kafilzadeh, Fardin Hozhabri , Fenugreek Seed (Trigonella foenum graecum) and Asparagus Root (Asparagus officinalis) Effects on Digestion and Kinetics of Gas production of Alfalfa Hay Using in vitro Technique , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۵ , ۲۰۱۵ , pp. ۶۰۷-۶۱۳ ,
  •     فردین هژبری, علی شمشادی, فرخ کفیل زاده ، اثرات گل بومادران و برگ اکالیپتوس بر قابلیت هضم یونجه به روش برون تنی ، پژوهش های علوم دامی ، شماره ۲۵ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۷۳ تا ۸۳ ،
  •     زهرا میرزایی, فردین هژبری, داریوش علیپور ، ترکیبات اسانس روغنی آویشن و اثرات آنها بر تخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوآیی و فراسنجه های اسیدوسیز در شرایط آزمایشگاهی ، ، شماره ۶ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۷۷ تا ۸۵ ،
  •     , Mohammad Mehdi Moeini, Fardin Hozhabri, Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor , Effect of Essential Oils of Zataria multiflora Eucalyptus globolus and Their Combination on Fermentation Parameters Using Merghoz Goat Rumen Liquor , Iranian Journal of Applied Animal Science , vol. ۷ , ۲۰۱۷ , pp. ۵۳-۵۹ ,
 • همایش ها

  •     محمدمهدی معینی, منوچهر سوری, فردین هژبری, محمدرضا سنجابی ,Nutrient digestibility of alfferent at different growth stages ۰n ,کنفرانس سالانه BASA انگلستان ,1382/01/01 ,نامشخص ,
  •     حسن علی عربی, اروانا چاپرا, فردین هژبری ,اثرمنابع مختلف روی (کلت شده و معدنی ) بر شاخصهای ایمنی در گوساله ,اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی -دانشگاه رازی ,1385/05/01 ,ایران ,
  •     فرخ کفیل زاده, منصور اقبالی کوزه کنان, فردین هژبری ,Effect of physical and chemical treatments on in vitro solubility and in sacco degradability of canola meal protein ,۲۸th Malaysian society of animal production annual conference ,1386/01/11 ,ایران ,
  •     فردین هژبری, محمدمهدی معینی, ه وحید, هادی حجاریان ,oestrus synchronisation in ewes with different intravaginal devices and various levels of pmsg treatments ,۲۸th Malaysian society of animal production annual conference ,1386/01/11 ,ایران ,
  •     حسن علی عربی, ارونا چاپرا, فردین هژبری, خلیل زابلی ,اثر روی کلیت شده بر رشد و مصرف ویتامین A در گوساله ها ,دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور-کرج ,1386/02/27 ,ایران ,
  •     الهه ملکی چقازردی, فرخ کفیل زاده, کیانوش چقامیرزا, فردین هژبری, گلناز تاسلی ,بررسی عملکرد کلش باقی مانده از کشت پنج رقم نخود دیم استان کرمانشاه ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     فردین هژبری ,Local feedstuff utilization potential and realities ,proceedings of the ۲۰th malaysian society of animal production (MSAP) annual conference ,1377/05/05 ,نامشخص ,
  •     ویس کرمی سعید, محمدمهدی معینی, فردین هژبری, محمد ابراهیم نوریان سرور ,بررسی ترکیبات شیمیایی و استفاده از پساب تقطیری در تغذیه بره های لری ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     گلناز تاسلی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری, الهه ملکی چقازردی ,ترکیب شیمیایی و مقایسه خصوصیات تجزیه پذیری و تخمیر تفاله آب سیب و پوره سیب ,سومین کنگره علوم دامی کشور ,1387/07/01 ,ایران ,
  •     الهه ملکی چقازردی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ,تغذیه دام و محیط زیست پایدار ,توسعه پایدار روستایی ,1388/02/30 ,نامشخص ,
  •     علیرضا کرمپور, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده, وریا ناصری ,امکان سنجی استفاده از پسماند کارخانجات تولید اسید سیتریک در تغذیه دام ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     سیدیاسرالدین موسوی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,تاثیر متابولیت ها ی ثانویه گیاهان بر فرایند تخمیر در شکمبه ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     سیدیاسرالدین موسوی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی تولید گاز حاصل از تخمیر سورگوم ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     الهه ملکی چقازردی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ,اصلاح نباتات با توجه به بقایای زراعی به منظور استفاده بهینه از این بقایا در تغذیه دام ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     علی شمشادی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و اثر آن بر فرایند تخمیر در شکمبه ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     وریا ناصری, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,Effect of fenugreek seed(Trigonella foenum) and asparagus root(asparagus officianllis) on in vitro digestibility fermentation parameters and gas production of alfafa ,international scientific conference of iran and russia ,1388/04/17 ,نامشخص ,
  •     گلناز تاسلی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری ,پتانسیل های موجود در استفاده از بقایای حاصل از صنایع تبدیلی میوه ها در تغذیه دام ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     فردین هژبری, عبدالحمید پاپ زن, منصور اقبالی کوزه کنان ,امکان سنجی استفاده از گیاه ارتیشو در تغذیه دام ,همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی ومنابع طبیعی ,1388/09/04 ,ایران ,
  •     حسن خمیس ابادی, قاسم پورحسابی, فردین هژبری ,تعیین ترکیبات شیمیایی علف خشک یونجه در استان کرمانشاه ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     وریا ناصری, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده, علیرضا کرمپور ,تاثیر تخم شنبلیله بر تولید گاز حاصل از یونجه ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     علیرضا کرمپور, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده, وریا ناصری ,اثر جایگزینی پسماند قارچ آسپرژیلوس نایجرپس از استحصال اسید سیتریک بر روی قابلیت هضم جیره بر پایه علوفه در شرایط آزمایشگاهی ,چهارمین کنگره علوم دامی ایران ,1389/06/01 ,ایران ,
  •     الهه ملکی چقازردی, فرخ کفیل زاده, فردین هژبری, کیانوش چقامیرزا, سیدحسین صباغ پور ,تعیین ارزش غذایی و کینتیک هضم کاه حاصل از دو رقم نخود ,سومین همایش ملی حبوبات ,1389/02/29 ,ایران ,
  •     فردین هژبری, رشید احمدیار ,تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر سنتز پروتیین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     عثمان زمانی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلایکول(PEG) روی قابلیت هضم پروتئین میوه سه گونه بلوط (برو، مازو و ویول) در شرایط آزمایشگاه ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     عثمان زمانی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلایکول (PEG) روی قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی میوه بلوط(Persica Quercus) در شرایط آزمایشگاه ,اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1389/09/28 ,ایران ,
  •     عثمان زمانی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر الگوی تخمیر میوه بلوط(Quercus persica) در شرایط آزمایشگاهی ,اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ,1390/06/19 ,ایران ,
  •     عثمان زمانی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر الگوی تخمیر میوه بلوط (Quercus infectoria ) در شرایط آزمایشگاهی ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     وریا ناصری, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده, علیرضا کرمپور ,تاثیر تخم شنبلیله بر قابلیت هضم آزمایشگاهی یونجه ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     عثمان زمانی, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده ,اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر قابلیت هضم ماده خشک ، ماده آلی و پروتئین خام میوه سه گونه بلوط ( برو ، مازو و ویول ) در شرایط آزمایشگاهی ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     وریا ناصری, فردین هژبری, فرخ کفیل زاده, علیرضا کرمپور ,تاثیر ریشه مارچوبه بر تولید گاز حاصل از یونجه در شرایط آزمایشگاهی ,پنجمین کنگره علوم دامی ایران ,1391/06/09 ,ایران ,
  •     زهرا میرزایی, فردین هژبری, داریوش علیپور ,Isolation and Molecular Identification of Lactic Asid Producing Bacteria from the Rumen of Sanjabi Sheep ,۱۴th International Iranian Congress of Microbiology ,1392/06/07 ,ایران ,
  •     نوشین نادری, زهرا صالحیان, فاطمه قربانخانی, منوچهر سوری, محمدمهدی معینی, فردین هژبری ,Effects of Feeding Level and Sex on Growth Performance in Sanjabi Lambs ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     زهرا میرزایی, فردین هژبری, د علیپور ,The Effects of Essential Oils Extracted from Thymus Kotschyanus on Fermentation Parameters Using in Vitro Gas Production Technique ,دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بابل عراق ,1392/10/04 ,ایران ,
  •     زهرا میرزایی, فردین هژبری, داریوش علیپور ,Identification of Lactate-utilisers Bacteria Isolated from the Rumen of Sanjabi Sheep ,اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ,1393/03/03 ,ایران ,
  •     امیر براتی مصلح, حسن علی عربی, فردین هژبری, امین قاسمی, خلیل زابلی ,بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی فراسنجه های خونی در بره های نر مهربان ,سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ,1394/03/21 ,ایران ,
  •     امیر براتی مصلح, حسن علی عربی, فردین هژبری, خلیل زابلی, شهناز عاشوری ,بررسی اثر ضایعات کمپوست قارچ دکمه ای سیلو شده بر برخی پارامترهای شکمبه ای در بره های نر مهربان ,سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ,1394/03/21 ,ایران ,
-

دکتر علی بهشتی آل آقا

دانشیار

گروه

تماس

طرح های پژوهشی

 مقالات و کتب

 دروس ارائه شده

مهندسی علوم خاک
شماره تماس: -
اتاق: -۱۱۲۵
پست الکترونیکی: 
 •  
 • کتب

  • -
 • مقالات

  •  
 • همایش ها

  •  
-

صحبت بهرامی نژاد

دانشیار