آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

ردیف
نام آزمایشگاه(fa)
نام آزمایشگاه(en)
1

فیزیولوژی گیاهان زراعی

Crop Physiology

2

کشت بافت

Tissue culture

3

زراعت

Agronomy

4

مهندسی ژنتیک

Genetic Engineering

5

بیوتکنولوژی ۱

Biotechnology I

6

هرباریوم

Herbarium

7

تنش های زیستی

Biotic Stress

8

بانک بذر

Seed Bank

9

هیدروپونیک

Hydroponic
10

آزمایشگاه جانور شناسی و

آزمایشگاه ژنتیک

Animal genetic and zoology

11

آزمایشگاه انتقال جنین

In vitro Fertilization (IVF)

12

آزمایشگاه پشم و پوست

Wool and skin technology

13

آزمایشگاه اصول تبدیل و فناوری طیور

Processing of animal Products

14

آزمایشگاه تغذیه دام ۱

Animal nutrition I

15

آزمایشگاه تغذیه دام ۲

Animal nutrition ۲

16

آزمایشگاه جوجه کشی و
آزمایشگاه تجزیه لاشه

Currcass Analysis and egg Incu bation

17

آزمایشگاه تغذیه برون حیوانی

Animal nutrition

18

فارم گاو داری

Farm cows

19

فارم گوسفند داری

Farm Sheeps

20

مرغداری تخم گذار

Farm Layer

21

مرغداری گوشتی

Farm broiler

22
آبیاری
Irrigation
23

هیدروانفورماتیک

Hydro Informatics

24

هیدروپونیک۱

Hydroponic۱
25

کیفیت آب

Water Quality

26

آزمایشگاه عمومی

General Lab