گروه گیاه پزشکی

مدیر گروه گیاه پزشکی


مرضیه علیزاده

استادیار

گروه

تماس

انتشارات

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

بیشتر

گروه گیاه پزشکی
تدریس
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: alizadehmzh [at] gmail.com     
 • کتب

  •  Sharifi, R., Ryu, C.M. ۲۰۱۶. Chatting with a tiny belowground member of the holobiome: communication between plants and growth-promoting rhizobacteria, Advances in Botanical Research, Elsevier, ۸۲: ۱۳۵-۱۶۰.
  •  
  • Sharifi, R. & Ryu, C.-M. ۲۰۲۰. Contribution of Bacterial Volatiles to Chemical Ecology. In: Ryu C-M, Weisskopf L& Piechulla B, eds. Bacterial Volatile Compounds as Mediators of Airborne Interactions. Springer .
  •  
  • Sharifi, R. & Ryu, C.-M. ۲۰۲۰. Formulation and Agricultural Application of Bacterial Volatile Compounds. In: Ryu C-M, Weisskopf L& Piechulla B, eds. Bacterial Volatile Compounds as Mediators of Airborne Interactions.  Springer .
 • مقالات

  •  
  •  
  • Sharifi, R. Rashidi Monfared, S. ۲۰۰۶. Real-time PCR method and application in plant pathology. Modern genetic. ۷: ۴۰-۴۵. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Sharifi, R. Kiani, H. Farzaneh, M. Ahmadzadeh M. ۲۰۰۸. Chemical composition of essential oils of Iranian Pimponella anisum and Foeniculum vulgare and their antifungal activity against postharvest pathogens. Journal of essential oil bearing plant. ۱۱ (۵): ۵۱۴ - ۵۲۲.
  •  
  • Ranjbar, H. Farzaneh, M. Hadian, J. Sharifi. R. ۲۰۰۸. Antifungal activity of some essential oils on postharvest diseases of strawberry fruit. Research and reconstruction journal.۸۱: ۵۴-۶۰. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Fallahzade, V. ۲۰۰۹. Competition for iron uptake by fluorescent pseudomonads to control Rhizoctonia solani Kühn, a causing agent of bean damping-off disease. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology ۲۲:۱۸۳-۱۹۶. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. ۲۰۰۹. Screening systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads for control of bacterial blight of cotton caused by Xanthomonas campestris pv. malvacearum. Journal of plant pathology. ۹۱ (۳), ۶۶۳-۶۷۰.
  •  
  • Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. ۲۰۰۹. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and root knot nematode. Commun Agric Appl Biol Sci. ۷۴(۲): ۵۵۹-۵۶۶.
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. Talebi-Jahromi K. ۲۰۱۰. Pyoverdine production in Pseudomonas fluorescens UTPF۵ and its association with suppression of common bean damping off caused by Rhizoctonia solani (Kuhn). Journal of plant protection research, ۵۰(۱): ۷۲-۷۸.
  •  
  • Fallahzadeh,V. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. ۲۰۱۰. Growth and pyoverdine production kinetics of Pseudomonas aeruginosa ۷NSK۲ in an experimental fermentor. Journal of Agricultural Technology ۶(۱):۱۰۷-۱۱۵.
  •  
  • Alizadeh, A, Zamani E, Sharifi, R, Javan-Nikkhah, M, Nazari, S. ۲۰۱۰. Antifungal activity of some essential oils against toxigenic Aspergillus species. Commun Agric Appl Biol Sci. ۷۵(۴):۷۶۱-۷.
  •  
  • Alizadeh, A, Sharifi, R, Javan-Nikkhah, M, Sedaghat, N. ۲۰۱۰. Survey of Thymus migricus essential oil on aflatoxin inhibition in Aspergillus flavus. Commun Agric Appl Biol Sci. ۷۵(۴):۷۶۹-۷۶.
  •  
  • Omidvari, M., Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Abaszadeh Dahaji, P. ۲۰۱۰. Role of fluorescent pseudomonads siderophore to increase bean growth factors. J. Agri. Sci.  ۲(۳); ۲۴۲-۲۴۷.
  •  
  • Ziaie, Z., Kafi, M., Khalighi, A., Azizi, M., Sharifi, R. ۲۰۱۰. Replacement potential of chemical antibacterial compound with natural products in preservation solution of Gerbera flower. Iranian Journal of Horticultural Sciences. ۴۱(۴): ۳۳۷-۳۴۵. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Heidari, F.T. Ahmadzade, M. Sharifi-Tehrani, A. Sharifi, R. ۲۰۱۱. Evaluation of biocontrol efficiency of Pseudomonas fluorescens UTPF۶۱ in different nitrogen sources. Journal of plant pathology. ۹۳: ۱۹۵-۱۹۸.
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzade, M. Behboudi, K. Ryu, C.M. ۲۰۱۳. Role of Bacillus subtilis volatiles in induction of systemic resistance in Arabidopsis. Iranian journal of plant protection science. ۴۴:۹۱-۱۰۱. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Abbasi, K. Abbasi, S. Bardi-fotohifar, K. Sharifi, R. ۲۰۱۳. Virulence of Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. Isolates on walnut seedlings and excised twigs. Mashhad Journal of Agriculture Science and Technology ۲۲:۱۸۳-۱۹۶. (In Persian with English abstract).
  •  
  • Farzaneh, M. Kiani, H. Sharifi, R. Reisi, M. Hadian, J. ۲۰۱۵. Chemical composition and antifungal effects of three species of Satureja (S. hortensis, S. spicigera, and S. khuzistanica) essential oils on the main pathogens of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology ۱۰۹:۱۴۵-۱۵۱.
  •  
  • Sharifi, R., Ryu, C.M. ۲۰۱۶. Are bacterial volatile compounds poisonous odors to a fungal pathogen Botrytis cinerea, alarm signals to Arabidopsis seedlings for eliciting induced resistance, or both? Frontiers in Microbiology ۷:۱۹۶. doi: ۱۰.۳۳۸۹/fmicb.۲۰۱۶.۰۰۱۹۶
  •  
  • Sharifi, R., Ryu, C.M. ۲۰۱۶. Making healthier or killing enemies? Bacteria volatile-elicited plant immunity play major role upon protection of Arabidopsis than the direct pathogen inhibition. Communicative & integrative biology. ۹(۴):doi: ۱۰.۱۰۸۰/۱۹۴۲۰۸۸۹. ۲۰۱۶.۱۱۹۷۴۴۵
  •  
  • Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. ۲۰۱۶. Charachterization of new gene in biofilm formation of Bacillus subtilis. Modern Genetics Journal ۱۱(۲): ۱-۱۰
  •  
  • Sharifi, R., Alizadeh, H., Ahmadzade, M. Rasouli-sadaghiani, M.H. ۲۰۱۶. Investigation of different methods in siderophore measurement in indigenous fluorescent pseudomonads. Biology of Microorganisms ۲۱:۹۷-۱۰۶.
  •  
  • Sharifi, R., Ahmadzade, M. Behboudi, K. ۲۰۱۶. Priming of resistance against Pseudomonas syringae pv. tomato in Arabidopsis by volatiles of Bacillus subtilis. Iranian Journal of Plant Protection science ۴۷:۲۹۳-۳۰۱.
  •  
  • Ardalan A, Abbasi S, Sharifi R. ۲۰۱۷. Effect of some mineral elements on biocontrol efficiency of Bacillus pumilus INR۷ against bean damping-off caused by Rhizoctonia solani. Biological Control of Plant Pests and Diseases, ۶: ۱۸۷-۱۹۵.
  •  
  • Sharifi, R., Lee, S.M., Ryu, C.M. ۲۰۱۷. Microbe‐induced plant volatiles. New Phytologist ۲۱۸:Doi: ۱۰.۱۱۱۱/nph.۱۴۹۵۵
  •  
  • Sharifi, R., Ryu, C.M. ۲۰۱۸. Sniffing bacterial volatile compounds for healthier plants. Current Opinion in Plant Biology ۴۴:۸۸-۹۷. doi: https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.pbi.۲۰۱۸.۰۳.۰۰۴
  •  
  • Nasir Hussein, A., Abbasi, S., Sharifi, R., Jamali, S. ۲۰۱۸. The effect of biocontrol agents consortia against Rhizoctonia root rot of common bean Phaseolus vulgaris. Journal of Crop Protection ۷ (۱):۷۳-۸۵
  •  
  • Amiri S, Nosrati I, Mohammadi GR, Kahrizi D, Sharifi R. ۲۰۱۸. Rye (Secale cereale L.) and plant probiotics interaction on control of branched broomrape (Phelipanche ramose) on tomato (Solanum lycopersicum) Sivand and Super strain b cultivars. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, ۲۸: ۱۳۹-۱۴۹. (In Persian with English abstract)
  •  
  • Sharifi, R., Ryu, C.M. ۲۰۱۸. Revisiting bacterial volatile-mediated plant growth promotion: Lessons from the past and objectives for the future. Annals of Botany, doi: ۱۰.۱۰۹۳/aob/mcy۱۰۸
  •  
  • Jasem, A. M., Sharifi, R. and Abbasi, S., ۲۰۱۸. Induced systemic resistance to wheat take-all disease by probiotic bacteria. Journal of Plant Protection Research ۵۸: ۳۰۴-۳۱۰
  •  
  • Sharifi, R. and Ryu, C., ۲۰۱۸. Biogenic volatile compounds for plant disease diagnosis and health improvement. The Plant Pathology Journal ۳۴: ۴۵۹-۴۶۹
  •  
  • Borzouei, S., Sharifi, R., and Moarrefzadeh, N. ۲۰۱۹. Induction of systemic resistance in tomato against broomrape (Phelipanche aegyptiaca). Journal of Phytopathology ۱۶۷:۱-۹
  •  
  • Sohrabi, F., Sheikholeslami, M., Heydari, R., Rezaee, S. and Sharifi, R. ۲۰۲۰. Investigating the effect of Glomus mosseae, Bacillus subtilis and Trichoderma harzianum on plant growth and controlling Meloidogyne javanica in tomato. Indian Phytopathology, ۷۳: ۲۹۳-۳۰۰.
  •  
  • Sharifi, R. and Ryu, C.-M. ۲۰۲۰. Social networking in crop plants: Wired and wireless cross-plant communications. Plant, Cell & Environment.
  •  
  • Olfati, A., Kahrizi, D., Balaky, S.T.J., Sharifi, R., Tahir, M. & Darvishi, E. ۲۰۲۱. Green synthesis of nanoparticles using Calendula officinalis extract from silver sulfate and their antibacterial effects on Pectobacterium caratovorum. Inorganic Chemistry Communications, ۱۲۵: ۱۰۸۴۳۹.
  •  
 • همایش ها

  •  
  • پژوهش­های چاپ شده در همایش­های داخلی و خارجی
  •  
  •  
  •  
  • Sharifi, R. Lotfi, Fallahzade, V. Ahmadzade, M. ۲۰۰۸. Study of Pseudomonas aeruginosa ۷NSK۲ and its siderophore mutant ecological behavior by means of gusA reporter gene. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.
  •  
  • Sharifi, R. Lotfi, Ahmadzade, M. Fallahzade, V. ۲۰۰۸.  Optimization of Gus and GFP transformation in order to study of root colonization by fluorescent pseudomonads. XX International Congress of Genetics. Berlin, Germany.
  •  
  • Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M .۲۰۰۸. Effect of pyoverdine production on ecological fitness of fluorescent pseudomonads in rhizosphere. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzade, M. Sharifi- Tehrani, A. ۲۰۰۸. Environmental factors regulating pyoverdine production by Pseudomonas fluorescens UTPF۵. XII international congress of bacteriology and applied microbiology. Istanbul, Turkey.
  •  
  • Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. ۲۰۰۸. Growth kinetics of Pseudomonas aeruginosa ۷NSK۲ in a bench-top fermentor. ۵th International conference of biology. Tehran, Iran.
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Fallahzadeh, V. ۲۰۰۸. Study of physiochemical properties of fluorescent Pseudomonads siderophores. ۵th International conference of biology. Tehran, Iran.
  •  
  • Fallahzadeh, V. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Sharifi-Tehrani, A. ۲۰۰۸. Effect of pH and temperature on siderophore production in fluorescent pseudomonads. ۱۸th Iranian plant protection congress. Hamadan, Iran.
  •  
  • Sharifi, R. Golmakani, M. Kiani, H. Ahmadzadeh. M. ۲۰۰۷. Evaluation of four essential oil and Thiabendazol for their toxicity against aflatoxin producing Aspergillus flavus. ۵۶ international symposium of plant protection Gent, Belgium.
  •  
  • Sharifi, R. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. ۲۰۰۷. In vitro antifungal activity of the essential oil of Foeniculum vulgare against postharvest plant pathogens. ۵۶ International Symposium of Plant Protection. Gent, Belgium.
  •  
  • Lotfi, K. Sharifi, R. Shahrokhi, A.R. Fallahzadeh, V. Ahmadzade, M. ۲۰۰۸. Study of rhizosphere competence and biocontrol ability of Pseudomonas fluorescence UTPF۵ in iron competition condition by means of reporter gens. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Istanbul, Turkey.
  •  
  • Sharifi, R. Heidari, F. Farzaneh, M. Ahmadzade, M. ۲۰۰۶. Composition and antifungal activity of anise (Pimpinella anisum) essential oil against some post harvest fungi. ۱۷th Irnian Plant Protection Congress, karaj, Iran.
  •  
  • Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Ahmadzadeh. M. ۲۰۰۷. Antifungal activity of medicinal savary (Satureja hortensis) essential oil against post harvest pathogens. ۵th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.
  •  
  • Sharifi, R. Kiani, H. Golmakani, M. Farzaneh, M. Ahmadzadeh. M. ۲۰۰۷. Control of postharvest pathogen, Aspergillus niger, with essential oils and thiabendazole fungicide. ۵th Iranian Horticulture Science Congress. Shiraz, Iran.
  •  
  • Fallahzadeh, V. Omidvary, M. Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. ۲۰۰۸. Effect of some iron reglated metabolites on biological control of bean damping-off by fluorescent pseudomonads. ۱۸th Iranian Plant Protection Congress. Hamadan, Iran.
  •  
  • Saeedizadeh, A. Kheiri, A. Zad, J. Etebarian, H. R. Bandani, A. R. and Sharifi, R. ۲۰۹. A study of the changes in quantitative activity of some enzymes in olive cultivars during the interaction between of Verticillium wilt and rootknot nematode. ۶۱ International Symposium of Plant Protection, Gent, Belgium.
  •  
  • Sharifi, R. Lee, S. and Ryu, C-M. ۲۰۱۰. Insight into priming of resistance by bacterial volatiles in Arabidopsis. Federation of Korean Microbiology Society Symposium, Seoul, South Korea
  •  
  • Behtoi, H. Amini, J. javadi, T, Sharifi, R. and Karimi, K. ۲۰۱۰. Antifungal activity of essential oil of black cumin (Bunium persicae) on control of two formae speciales of Fusarium oxysporum. ۱۹th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
  •  
  • Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Salehi jozani, Gh. R. Sharifi, R. Behboudi, K. Rahimi, H. ۲۰۱۰. A study of Bacillus rhizobacteria effects on the root colonization, plant growth factors and biological control Fusarium culmorum on wheat. ۱۹th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
  •  
  • Khezri, S. Ahmadzadeh, M. Sharifi, R. Ahangaran, A. ۲۰۱۰. Screening of some isolates of Pseudomonas fluorescence against Sclerotinia sclerotiorum on sunflower. ۱۹th Iranian Plant Protection Congress, Tehran, Iran
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Ryu, C-M. ۲۰۱۱. Alteration of phenotype and phathogenesis of Botrytis cinerea by bacterial volatile emission on Arabidopsis. Korean Society of Plant Pathology Symposium, Deago, South Korea
  •  
  • Sharifi, R. Ahmadzadeh, M. Behboudi K. Ryu, C-M. ۲۰۱۲. Priming of resistance against Arabidopsis bacterial leaf speck by bacterial volatiles in Arabidopsis. ۲۸th New Phytologist Symposium, Rhodes, Greece
  •  
  • Ghanbari, Sh. Zamani-zadeh, H.R. Sheikholeslami, M. Sharifi R. ۲۰۱۲. Biological control of sugar beet damping-off caused by Rhizoctonia solani with some commercial and non-commercial isolates of Trichoderma harzianum. ۲۰th Iranian Plant Protection Congress, Shiraz, Iran
  •  
  • Sharifi, R. Abbasi, S, Merikhi, P. ۲۰۱۵. Effect of zinc on wheat growth improvement by Pseudomonas fluorescens RUP۵. ۸th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
  •  
  • Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. ۲۰۱۵. Effect of wheat cultivars on root colonization and growth promotion activity of Pseudomonas fluorescens RUP۵. ۸th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
  •  
  • Ardalan, A. Abbasi, S, Sharifi, R. ۲۰۱۵. Comparison of some commercial Bacillus strains on biological control of Bean damping- off caused by Rhizoctonia solani. ۸th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
  •  
  • Abbasi, S. Sharifi, R. Chehri, K. Yousefvand, M. ۲۰۱۵. Identification of Fungi associated with root and crown rot of wheat in Kermanshah province. ۸th Congress on Advances in Agricultural research, Sanandej, Iran
  •  
  • Sharifi, R. Abbasi, S. Ahmadzadeh, M. ۲۰۱۵. The effect of bacterial volatiles on tomato plants’ resistance to the postharvest pathogen Botrytis cinerea. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.
  •  
  • Merikhi, P. Abbasi, S, Sharifi, R. ۲۰۱۵. Biological control of wheat take-all, Gaeumannomyces grminis var tritici by Bacillus isolated from wheat rhizosphere. First Congress on Agriculture, Environment and Food Security, Jiroft, Iran.
  •  
  • Babaii, F. Abbasi, S. Sharifi, R. Behshti, A. ۲۰۱۴. Effect of nitrogen and phosphorous on biocontrol activity of Bacillus sp. In suppression of wheat take-all in greenhouse. ۲۱th Iranian Plant Protection Congress, Uromia, Iran
  •  
  • Khezri, S., Sharifi, R. ۲۰۱۴. Effect of some nitrogen and carbon exudates of chickpea on biofilm formation of Bacillus subtilis. ۴th congress on conventional and organic agriculture, Ardabil, Iran
  •  
  • Sharifi, R. Kazemi, N. Ahmadzadeh, M. Behboudi, M. ۲۰۱۶. Activation of plant defense signaling pathways by Bacillus volatiles in Arabidopsis. ۲۲th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran
  •  
  • Borzoii, S. Sharifi, R. ۲۰۱۶. Biological control of Broomrape by Tomato growth promoting rhizobacteria. ۲۲th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran
  •  
  • Seifi, S. Sharifi, R. ۲۰۱۶. Effect of nitrate-reducing bacteria on growth of tomato plants. ۲۲th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, Iran
  •  
  • Amiri, S., Nosrati, I., Sharifi, R. ۲۰۱۶. The responce of Karon cultivar of Tomato (Solanum lycopersicum) to infection by broomrap (Phelipanche ramosa) in presence of PGPRs. International symposium of agriculture, Environment and food security, Jiroft, Iran
  •  
  • Seifi, S. Behboudi, K. Sharifi, R. ۲۰۱۸. Effect of enthomopathogenic Bacillus thuringiensis on biocontrol of tomato Fusarium wilt. ۲۳th Iranian Plant Protection Congress, Gorgan, Iran
  •  
  • Sohrabi, F. Sheikholeslami, M. Heidari, R. Sharifi, R. ۲۰۱۸. Combined Application of Glomus mosseae, Bacillus subtilis and Trichoderma harzianum on Plant Growth and Controlling of Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Tomato. ۲۳th Iranian Plant Protection Congress, Gorgan, Iran
  •  
  • Pakdel, S. Gholami, F. Beheshti, A. Habibi, A. Sharifi, R. ۲۰۱۸. Microbial degradation of petroleum hydrocarbons in contaminated soils mechanisms of action. The National Conference on Treatment of Water Air and Soil, Tehran, Iran
  •  
  • Safari, E. Sharifi, R. Abbasi, S. ۲۰۱۹. Inhibition of wheat take-all using defence-inducing compounds. ۹th Conference on Biological Control, Hamadan, Iran
  •  
  • Seifi, S. Behboudi, K. Sharifi, R. ۲۰۱۹. Optimization of Urea fertilizer by using plant probiotic bacteria with the ability to reduce nitrate in tomato plants. ۹th Conference on Biological Control, Hamadan, Iran
  •  
  • Montazersaheb, M. Zamani, A. Sharifi, R. ۲۰۱۹. Effect of plant probiotic bacteria and herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) on life table parameters of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). ۳th international Congress of Entomology, Tabriz, Iran.
  •  
  •  

 

دروس تدریس شده

 • کارشناسی: بیماری شناسی گیاهی، باکتری شناسی گیاهی، بیماری­های درختان میوه
 • کارشناسی ارشد: کنترل بیولوژیک بیماری­های گیاهی، روش تحقیق در بیماری شناسی گیاهی، باکتری شناسی گیاهی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی پارازیتیسم

 

پایان نامه ها

 • محسن امانی مهر: مهار زیستی بیماری مرگ گیاهچه گوجه فرنگی با عامل Pythium aphanidermatum توسط ریزوباکترهای جدا شده از فراریشه گوجه فرنگی.
 • سارا معتضدی: بررسی اثر برخی منابع کربن و ازت در تولید زی­توده و افزایش کارایی باکتری Bacillus subtilis علیه  Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچه­ی لوبیا
 • ارغوان اردلان: تأثیر برخی از مواد معدنی روی فعالیت بیوکنترلی باکتری Bacillus subtilis علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا
 • شهلا برزویی: کنترل بیولوژیک گل جالیز توسط ریزوباکتری های جداشده از فرا ریشه گوجه فرنگی
 • یونس رضایی فر: مهار زیستی بیماری مرگ گیاهچه لوبیا با عامل Rhizoctonia solani توسط ریزوباکترهای جدا شده از فراریشه‌ی لوبیا
 • زمان مرادی: اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه بر کمیت و کیفیت عملکرد سه رقم عدس در شرایط دیم
 • مسعود سهرابی: کنترل بیولوژیک گونه­های قارچی فوزاریوم مرتبط با پژمردگی و پوسیدگی نخود در استان­های کرمانشاه وکردستان با استفاده از باکتری­های محرک رشد گیاه.
 • بهار ناصریه: اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه بر کمیت و کیفیت عملکرد دو رقم بزرک در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی
 • شیدا ناصری: بررسی نقش ریزوباکتری های افزایش دهنده رشد گیاهان (PGPRدر کاهش تنش شوری در گوجه فرنگی
 • سهیلا ساسانی فر: نقش ریزوباکتری‌های محرک رشد (PGPRدر کاهش تنش خشکی در گوجه‌فرنگی
 • ثنا دائی چین: زیست شناسی شته جالیز (Aphis gossypii) روی خیار گلخانه­ای تیمار شده با باکتری Bacillus subtilis
 • فرشته سعید سروبابایی: اثر تغذیه خاک روی استقرار Bacillus sp عامل کنترل زیستی پاخوره ی گندم
 • سحر نعمتی: استخراج رنگدانه‌های کارتنوئیدی از مخمر Rhodotorula toruloides برپایه روش مکانیکی- سایشی
 • سحر امیری: امکان بهره گیری از گیاهان دگراسیب و پروبیوتیک های گیاهی به منظور کاهش الوده شدنگوجه فرنگی ) Solanum lycopersicum ( توسط گل جالیز ) Orobanche spp
 • سمیه کرمیان: زیست شناسی شته ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hem.; Aphididae)، و زنبور پارازیتویید آن، Diaeretiella rapae (Hym., Braconidae)، روی کلزای تلقیح شده با باکتری محرک رشد، Bacillus subtilis، در شرایط آزمایشگاهی
 • سمیرا فلاحی: مطالعه‌ی سنیتیکی و بهینه‌سازی تولید رنگدانه‌های کاروتنوئیدی از مخمر Rhodotorula toruloides با استفاده از عصاره خیسانده ذرت
 • حامد عبداللهی: مهار پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی ریشه نخود با برخی قارچکش¬ها و ترکیبات القاگر مقاومت درشرایط گلخانه
 • Ali Naser Hossein: Interactions of Trichoderma harzianumBacillus pumilus and Glomus intraradices as biocontrol agents against Rhizoctonia solani and Fusarium solani the causal agents of common bean root and stem rots
 • Ali Mahmood Jasem: Biological control of wheat take-all disease caused by Gaeumannomyces graminis var. tritici by some plant probiotic bacteria and Methyl jasmonic and Methyl salicylate

راه‌های ارتباطی


راه‌های ارتباطی با گروه گیاه پزشکی  و آموزش پردیس:

 گروه گیاه پزشکی:          ۰۹۱۸۱۲۶۲۶۵۶     (فقط جهت ارسال پیام)
 
 شماره آموزش پردیس کشاورزی:                  ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹
 
 
 آدرس کانال آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:               
https://eitaa.com/amoozesh_keshavarzi_razi


  آدرس کانال روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:
https://eitaa.com/raziagriculture
 

 

اعضای هیئت علمی


شمارنده اعضا
1 صمد جمالی
2 هادی خاطری
3 عباسعلی زمانی
4 روح اله شریفی
5 سعید عباسی
6 مرضیه علیزاده
7 علیرضا معرفت
8 ناصر معینی‌نقده
9 حسنعلی واحدی
10 حمیدرضا پوریان
11 مریم درب امامیه
12 ناهید معرف‌زاده
جزییات اعضا

تاریخچه

اهداف تأسیس

مباحت آموزشی

اعضای هیات علمی

اعضای  هیأت علمی پژوهشی

مقاطع تحصیلی

گروه گیاه‌پزشکی دارای دو بخش بیماری‌شناسی گیاهی و حشره‌شناسی کشاورزی است که در بخش بیماری‌شناسی گیاهی مباحث مرتبط با بیماری‌های گیاهی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی گیاهی، پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی، نماتدشناسی گیاهی، اصول مدیریت بیماری‌های گیاهی و کنترل بیولوژیک تدریس می‌شود. در بخش مرتبط با آفات نیز مباحت مرتبط با آفت شناسی، حشره‌شناسی کشاورزی، کنه شناسی، اصول مدیریت آفات گیاهی، اکولوژی و دینامیسم جمعیت حشرات، فیزیولوژی و سم‌شناسی تدریس می‌گردد.

گروه گیاهپزشکی از دو آزمایشگاه آموزشی و هفت آزمایشگاه تحقیقاتی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی خود بهره می‌گیرد. آزمایشگاه‌های گروه مجهز به تجهیزات کلاسیک ضروری در تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی و تجهیزات پیشرفته برای خالص‌سازی و تشخیص مولکولی عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی می‌باشد. از تجهیزات گروه می‌توان به اتاقک‌های رشد گیاهی، میکروسکوپ‌های تشریح و نوری متنوع، دستگاه Real-time PCR، PCR، سانتریفیوژ معمولی و یخچال دار، ژل‌داک و همچنین دسترسی به آزمایشگاه مرجع دانشکده کشاورزی اشاره کرد.

در حیطه آموزشی، هدف گروه تربیت نیروهای متخصص و توانمند در زمینه تشخیص آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی و آشنا به اصول و روش های نوین مدیریت مزرعه است. در این راستا تلاش می‌شود دانشجویان علاوه بر دانش کلاسیک گیاهپزشکی با مباحث نوین در مدیریت پایدار مزرعه و کشاورزی سالم و ارگانیک آشنا شوند. گروه گیاهپزشکی رسالت اصلی خود را تربیت دانش آموخته گان کارشناسی کارامد به منظور رفع نیازهای کشاورزی استان در نظر گرفته است.

در دوره های تحصیلات تکمیلی نیز، فعالیت‌های پژوهشی گروه در گرایش‌های متنوع گیاه‌پزشکی انجام می‌شود و رسالت اصلی آن معطوف به، فراهم ساختن بستر لازم جهت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی و تقاضا محور در حوزه کشاورزی است. علاوه بر این تحقیقات مرز دانش و همکاری‌های بین‌المللی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

شمارنده اعضا درجه علمی زمینه پژوهشی
ایمیل
1

علی­نقی میرمؤیدی

استاد بازنشسته

سیستماتیک حشرات
2

حسنعلی واحدی

دانشیار

سیستماتیک حشرات

vnassah@yahoo.com

3

سعید عباسی

دانشیار

قارچ شناسی و مدیریت بیماری­های گیاهی

abbasikhs@yahoo.com

4

علیرضا معرفت

دانشیار

باکتری شناسی گیاهی

marefat[at]razi.ac.ir

5

عباسعلی زمانی

دانشیار اکولوژی حشرات، کنترل بیولوژیک آفات

azamani[at]razi.ac.ir

6

ناصر معینی نقده

استادیار

اکولوژی حشرات

moeeny[at]razi.ac.ir

7

روح الله شریفی

استادیار

باکتری­های محرک رشد گیاه، کنترل بیولوژیک

r.sharifi[at]razi.ac.ir

8

صمد جمالی

استادیار

قارچ شناسی

jamali۴۵۴@yahoo.com

9

مرضیه علیزاده

استادیار

فیزیولوژی و سم شناسی

alizadehmzh@gmail.com

10

هادی خاطری

استادیار

ویروس شناسی گیاهی

hkhateri[at]razi.ac.ir

11 حمیدرضا پوریان استادیار کنترل بیولوژیک آفات pourian[at]razi.ac.ir
12 مریم درب‌امامیه استادیار کنه شناسی  m.dabemamieh@razi.ac.ir
13 ناهید معرف‌زاده استادیار کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی nmoarref@gmail.com ​​​​​​​

کارشناسی:

-          گیاهپزشکی

کارشناسی ارشد:

-         بیماری شناسی گیاهی

-         حشره شناسی کشاورزی

دکترا:

-         حشره شناسی کشاورزی