معرفی دانشکده

در دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، چهار گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی علوم دامی، مهندسی گیاهپزشکی، و علوم و مهندسی باغبانی فعالیت دارند که به پذیرش دانشجو در چهار رشته کارشناسی، 11 رشته - گرایش کارشناسی ارشد، و 7 رشته دکترای تخصصی می‌پردازند. تعداد 19 عضو هیئت علمی در گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، 15 عضو هیئت علمی در گروه مهندسی علوم دامی، 11 عضو هیئت علمی در گروه مهندسی گیاهپزشکی، و 6 عضو هیئت علمی در گروه علوم و مهندسی باغبانی؛ و به طور کلی 51 عضو هیئت علمی در این دانشکده شاغل هستند که ترکیب مرتبه علمی آن‌ها به ترتیب 25 استادیار، 23 دانشیار و 3 استاد می‌باشد. در حال حاضر، تعداد 352 دانشجو در در مقطع کارشناسی، 169 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 116 دانشجو در مقطع دکترا، و همچنین تعداد 27 دانشجوی خارجی در حال تحصیل هستند.


 • گروه گیاه پزشکی

  مقاطع تحصیلی:

  کارشناسی: مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی  
  کارشناسی ارشد: حشره­ شناسی کشاورزی-بیماری ­شناسی گیاهی  
  دکتری تخصصی (Ph.D): حشره ­شناسی کشاورزی

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
  102 48 16
 • گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  مقاطع تحصیلی:

  کارشناسی: مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

  کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی و اگرواکولوژی

  دکتری:  اصلاح نباتات گرایش(ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)،

              زراعت گرایش(فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)

   

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  ۱۱۰

  ۸۴ ۳۷
 • گروه علوم دامی

  گروه مهندسی علوم دامی

  کارشناسی:

  • مهندسی علوم دامی

  کارشناسی ارشد:

  • گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
  • گرایش تغذیه طیور
  • گرایش فیزیولوژی
  • گرایش ژنتیک و اصلاح دام
  • گرایش پرورش و مدیریت طیور

  دکترا:

  تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور

   

  تعداد دانشجویان

  کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
  ۱۰۶ ۶۹ ۲۸