تاریخچه

تاریخچه
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به­‌ عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. در سال 1369 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (با نام قبلی: زراعت و اصلاح نباتات) نیز دایر شد. گروه مهندسی علوم دامی در سال 1370 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به کار نمود. رشته مهندسی گیاهپزشکی در سال 1379 و در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت. رشته علوم و مهندسی باغبانی در مقطع کارشناسی در سال 1396 زیر نظر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی تأسیس شد و در سال 1402 گروه علوم و مهندسی باغبانی به عنوان یک گروه مستقل از گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی جدا گردید