پذیرش و حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر

طرح بورسیه صنعتی 
امکانات رفاهی دانشگاه رازی