فرزاد ویسی

فرزاد ویسی

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سیستمهای انتقال آب 1418284 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 17:30) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:30 - 19:00) ترم دوم 1395 طرح درس
لایه مرزی 1418343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1