سامانه ها

اعضای هیات علمی

فرزاد ویسی

فرزاد ویسی

فرزاد ویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343013-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سیستمهای انتقال آب 1418284 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 17:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:30 - 19:00) ترم دوم 1395
لایه مرزی 1418343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1