اعضای هیات علمی

وکیل احمدی

وکیل احمدی

وکیل احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622038 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق (روش های کمی) 1622087 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش تحقیق کمی پیشرفته 1622073 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1622015 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1622029 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی جامعه شناسی 1624101 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق (روش های کمی) 1622087 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق کمی پیشرفته 1622073 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1622015 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1622029 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آمار در علوم اجتماعی 1622011 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1622037 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی نابرابری اجتماعی 1622079 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
کاربرد جمعیت شناسی 1622027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1