اعضای هیات علمی

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری

سیمین اسفندیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 4 2424067 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فلسفه معاصر 2424065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی(2) 2424382 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فلسفه تطبیقی 2424071 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فلسفه غرب(1) 2424372 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تاریخ فلسفه غرب 3 2424061 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه غرب (2) 2424377 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1