اعضای هیات علمی

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تفاسیر ادبی قرآن کریم 2416386 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 1 2416061 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 1 2416061 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 1 2416061 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 3 2416068 2 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 3 2416068 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 3 2416068 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
صرف 1 2416292 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
عربی 1 قسمت اول :صرف ونحو 2414369 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
علوم بلاغی 3 (بدیع) 2416318 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
علوم بلاغت1(معانی) 2416220 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نحو 5 2416307 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه 2 2416064 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه 2 2416064 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با متون ادب فارسی معاصر2(بعد از انقلاب) 2416340 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل متون(تفسیری-عرفانی) 2416278 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترجمه قرآن کریم 2416331 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترجمه قرآن کریم 2416331 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم دوره معاصر 2 2416320 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث صرفی ونحوی 2416382 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2