محمد جوشقانی

محمد جوشقانی

محمد جوشقانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سینتیک و ترمودینامیک واکنش های معدنی
1 فایل پی دی اف درس جلسات 1-6
2 فایل پی دی اف

درس جلسات 7-12

3 فایل پی دی اف درس جلسات 13-15

 

طیف سنجی معدنی
1 فایل پی دی اف فایل  درس
     

 

شناسایی نانومواد
1 فایل پی دی اف فایل  درس
     

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سینتیک ،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی 2606023 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طیف سنجی 2606024 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شیمی معدنی پیشرفته 2606011 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد (1) 2610003 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
طیف سنجی پیشرفته معدنی(دکتری) 2606017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1