محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343006-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مباحث منتخب در جامدات 1418354 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 نتیجه