اعضای هیات علمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری (2) 1614189 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1614015 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1614015 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
زندگی علمی-سیاسی امام خمینی 1614323 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) 1614166 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
فقه سیاسی 1614082 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی جامعه شناسی 1614248 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی جامعه شناسی 1614248 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی علم سیاست 1614246 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی علم سیاست 1614246 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 1614156 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تاریخ تحول دولت در اسلام 1614032 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی وسیاست 1614177 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی وسیاست 1614177 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1614015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سیره سیاسی ائمه معصومین(ع) 1614167 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
فقه سیاسی 1614082 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)و امام خامنه ای 1614168 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2