محمد هاشم نیا

محمد هاشم نیا

محمد هاشم نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 

جزوات مربوط به دروس ترم دوم 1398

پاتولوژی عمومی
پاتولوژی عمومی فصل 1
پاتولوژی عمومی فصل 2
زبان تخصصی
زبان تخصصی دکتری عمومی
زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آسیب شناسی عمومی 1212423 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان انگلیسی برای علوم آزمایشگاهی 1212385 2 01 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1212107 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
عملی آسیب شناسی عمومی 1212424 2 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عملی آسیب شناسی عمومی 1212424 2 02 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عملی آسیب شناسی عمومی 1212424 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 03 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 04 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آسیب شناسی اختصاصی 1212425 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی آسیب شناسی اختصاصی 1212426 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی آسیب شناسی اختصاصی 1212426 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212073 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1212063 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 03 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00) ترم اول 1397 طرح درس
آسیب شناسی عمومی 1212221 2 01 نیمه اول ترم شنبه (08:30 - 10:30 ) | نیمه دوم ترم شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212073 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3