فرخ کفیل زاده

فرخ کفیل زاده

فرخ کفیل زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پرورش گاو شیری 1822114 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 01 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 02 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیوانرژتیک در تغذیه دام 1822155 2 01 1399/03/25 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
رفتارشناسی حیوانات اهلی 1822118 1 01 1399/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
رفتارشناسی و تنش در حیوانات مزرعه‌ای 1822205 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه پیشرفته 1822163 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1822168 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 02 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه پیشرفته 1822163 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه دام تکمیلی 1822048 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1822051 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1822168 2 01 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2