سامانه ها

اعضای هیات علمی

جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343234-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

آدرس صفحه شخصی:  http://ce.razi.ac.ir/kabudian

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری عمیق 1422406 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 1398/11/03 (13:30 - 14:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 02 1398/11/03 (13:30 - 14:00) ترم اول 1398
پردازش سیگنال های دیجیتال 1422120 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سیگنالها و سیستم ها 1422387 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
یادگیری ماشین 1422329 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (10:30 - 11:00) ترم دوم 1397
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 1422135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
گفتار پردازی رقمی 1422348 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (15:00 - 15:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422036 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (15:00 - 15:30) ترم اول 1397
پردازش سیگنال های دیجیتال 1422120 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه نویسی متلب 1422222 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2