حامد کرمی شبانکاره

change-logo

حامد کرمی شبانکاره    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 1 1822181 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی شیردهی 1822182 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
میانی ایمنی‌شناسی 1822185 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی پیشرفته 1822160 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
هورمون‌شناسی و غدد داخلی 1822180 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی پیشرفته 1822160 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 01 1397/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
هورمون‌شناسی و غدد داخلی 1822180 2 01 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
دام و مرتع 1822060 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی پیشرفته 1822160 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی تولید و ترشح شیر 1822143 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
دام و مرتع 1822060 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی(دام و طیور) 1822043 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
هورمون‌شناسی و غدد داخلی در دام و طیور 1822047 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1