علی اشرف خزایی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
ورزش های رزمی(جودو.کاراته .تکواندو.موتای .ووشو...) 2212824 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
ورزش های رزمی(جودو.کاراته .تکواندو.موتای .ووشو...) 2212824 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت نشان(برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی 2212632 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش 2212427 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش 2212427 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت بازاریابی جهانی 2212628 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیرت اماکن و رویدادهای ورزشی 2212821 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (18:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 03 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
ورزش های جسمی و ذهنی(پیلاتس.یوگا.تای چی.بادی بالانس...) 2212825 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت بازاریابی جهانی 2212628 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مسائل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ورزشی 2212783 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
انگیزش و هیجان 2212773 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
اصول ، مبانی و فلسفه تربیت بدنی 2212636 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سیستم های اطلاعاتی مدیران سازمان های ورزشی 2212794 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2