علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی

علی سلیمی قلعه ئی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

عنوان درس:النثر  المعاصر العربی(نیمسال دوم 98)

-کارشناسی ارشد

بخش اول جزوه    
بخش دوم جزوه    
بخش سوم جزوه   

 

منبع  1 (اصل کتاب)  
منبع  2 (اصل کتاب)  
منبع  3 کمک درسی (اصل کتاب - دکتر ناظمیان)  

 

 فایلهای صوتی درس النثر المعاصرالعربی

(مرحله اول- خواندن مروری):

یاد آوری روشن خواندن (رفع نگرانی)

جلسه اول  (مقدمه)

 
 جلسه دوم (محمد عبده)  
جلسه سوم (مصطفی لطفی المنفلوطی)  

 

جلسه چهارم (محمد المویلحی)  
جلسه پنجم (مصطفی صادق الرافعی)  
جلسه ششم (احمد لطفی السید)  

 

جلسه هفتم (ابراهیم عبدالقادر المازنی)  
جلسه هشتم (طه حسین)  
جلسه نهم (توفیق الحکیم)  

 

جلسه دهم (محمود تیمور)  
جلسه یازدهم (علی احمد باکثیر)  
جلسه دوازدهم (غسان کنفانی)  

 

جلسه سیزدهم (محمد مندور)  
جلسه چهاردهم (نجیب الکیلانی)  

جلسه پازدهم (یحیی حقی)- (محمد حسین هیکل)

 
امتحان میان ترم (ارزیابی خواندن مروری)  

 

مرحله دوم-  (خواندن تأملی) 

فایلهای صوتی در سامانه  LMS 

صوتی 1 ال ام اس  
صوتی 2  ال ام اس  
صوتی 2 (ادامه)  

صوتی 3 (ضبط نشده)

صوتی 4  ال ام اس  
صوتی 5 ال ام اس  
صوتی 6 ال ام اس  
صوتی 7 ال ام اس  
صوتی 8 ال ام اس  
صوتی 9 ال ام اس  
صوتی 10 ال ام اس  

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2416429 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر معاصر عربی 2416415 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار مسائل ترجمه 2416088 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق و سمینار 2416385 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد ادبی و مکاتب نقدی 2416384 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل متون معاصر 2416277 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نقد ادبی 2416026 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات داستانی 2416397 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نقد ادبی 2416284 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1