ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره
1 دکتر مسعود اخوان کاظمی ریاست دانشکده ۳۸۳۶۳۶۲۷
2 دکتر شهرام فتاحی معاون پژوهشی ۳۸۳۶۱۳۷۰
3 دکتر فرزاد رستمی معاون آموزشی ۳۸۳۶۱۳۷۰
4 سعید مالمیر مسئول دفتر حوزه ریاست ۳۸۳۶۴۸۳۵
5 محمدرضا عباسی رییس اداره امور عمومی ۳۸۳۶۱۳۷۰
6 بابک محمدی رییس اداره امور عمومی دانشکده علوم اجتماعی ۳۴۳۴۳۱۵۰
7 ویدا صیفوری رییس اداره آموزش وکارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ۳۸۳۹۹۰۴۹
8 سحر محمدی کارشناس پژوهش ۲۷_۳۸۳۶۳۶۷۰
9 صبا یزدان فر کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و حسابداری ۳۴۳۴۳۱۵۹
10 سید میلاد حسینی کارشناس خدمات آموزشی ۳۸۳۶۱۳۷۰
11 محمد صادق توره سرپرست اداره پژوهش و فناوری ۳۸۳۶۸۰۶۹
12 علی اشرف نویدی نیا کارشناس خدمات آموزشی وکارشناس گروه جامعه شناسی -
13 پیمان مرادی کارشناس گروه روانشناسی ۳۸۳۸۸۴۹۲
14 سلمان نظری کارشناس گروه مدیریت و کارآفرینی ۳۴۳۴۳۱۵۲
15 امید حیدری کارشناس گروه جامعه شناسی ۳۴۳۴۳۱۵۱
16 الهام بهمنی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۸۳۵۹۰۶۹
17 لیدا یلوه کارشناس گروه مشاوره ی راهنمایی ۳۸۳۸۸۴۹۲
18 گیلدا قنبرپور کارشناس فناوری اطلاعات -
19 کوروش روندی کارشناس مسئول حسابداری ۳۸۳۸۸۰۹۶
20 افسانه رستمی مسئول بخش امانات کتابخانه دانشکده اقتصاد و حسابداری -
21 ثریا شریفی کارشناس نشریات ۳۸۳۶۰۶۵۰
22 لیلا خدنگ مسئول بخش امانات کتابخانه ۳۸۳۸۸۴۹۱
23 صادق مرادی چهری کارشناس گروه اقتصاد