ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره
1 دکتر مسعود اخوان کاظمی ریاست دانشکده ۳۸۳۶۳۶۲۷
2 دکتر محسن گلمحمدیان معاون پژوهشی ۳۸۳۶۱۳۷۰
3 دکتر فرزاد رستمی معاون آموزشی ۳۸۳۶۱۳۷۰
4 سعید مالمیر مسئول دفتر حوزه ریاست ۳۸۳۶۴۸۳۵
5 محمدرضا عباسی رییس اداره امور عمومی ۳۸۳۶۱۳۷۰
6 محمد جواد حیدر نژاد رییس اداره امور عمومی دانشکده اقتصاد وکارآفرینی ۳۴۳۴۳۱۵۰
7 ویدا صیفوری رییس اداره آموزش وکارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ۳۸۳۹۹۰۴۹
8 سحر محمدی کارشناس پژوهش ۲۷_۳۸۳۶۳۶۷۰
9 صبا یزدان فر کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد وکارآفرینی ۳۴۳۴۳۱۵۹
10 الهام بهمنی کارشناس تحصیلات تکمیلی وکارشناس گروه روانشناسی ۳۸۳۶۱۳۷۰
11 محمد صادق توره سرپرست اداره پژوهش و فناوری ۳۸۳۶۸۰۶۹
12 علی اشرف نویدی نیا کارشناس خدمات آموزشی وکارشناس گروه جامعه شناسی -
13 میترا جهانگیری کارشناس فرهنگی ۳۸۳۸۸۴۹۲
14 سلمان نظری کارشناس گروه اقتصاد ومدیریت کارآفرینی ۳۴۳۴۳۱۵۲
15 امید حیدری مسئول آموزش دانشکده اقتصاد ۳۴۳۴۳۱۵۱
16 الهام بهمنی کارشناس گروه علوم سیاسی ۳۸۳۵۹۰۶۹
17 لیدا یلوه کارشناس گروه مشاوره ی راهنمایی ۳۸۳۸۸۴۹۲
18 گیلدا قنبرپور کارشناس فناوری اطلاعات -
19 کوروش روندی کارشناس مسئول حسابداری ۳۸۳۸۸۰۹۶
20 بیژن مهدی آبادی مسئول بخش امانات کتابخانه دانشکده اقتصاد وکارآفرینی -
21 ثریا شریفی کارشناس نشریات ۳۸۳۶۰۶۵۰
22 لیلا خدنگ مسئول بخش امانات کتابخانه ۳۸۳۸۸۴۹۱
23 پیمان مرادی کارشناس حسابداری -
24