ویدا صیفوری
مدیر آموزش

تحصیلات

تماس

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
08338359049

سید میلاد حسینی
کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
08338368203     

علی اشرف نویدی نیا
کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزش
08338368203

الهام بهمنی
کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

تماس

کارشناسی جامعه شناسی
08338359069