معرفی معاونت

دکتر فرزاد رستمی
معاونت آموزشی دانشکده
استادیار علوم سیاسی

تلفن:

آدرس ایمیل:f.rostami۱۳۶۱@gmail.com

 امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از زمان ورود تا فارغ التحصیلی در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می‌شود. این امور شامل انتخاب واحد، تشکیل کلاسها، امتحانات، تطبیق واحد،برنامه هفتگی،تغییر رشته، میهمانی، انتقال، انصراف، فارغ التحصیلی، تصویب پروپوزال، دفاع از پایان نامه یا رساله و سایر امور است. حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، امور آموزشی دانشجویان را از طریق اداره آموزش دانشکده و گروه های شش گانه آموزشی پیگیری می‌کند. اداره آموزش دانشکده متشکل از یک نفر مسئول آموزش و چند نفر کارشناس آموزش است.گروه های شش گانه دانشکده نیز هر کدام یک نفر مدیر گروه و یک نفر کارشناس دارند که با همکاری یکدیگر و اداره آموزش دانشکده، وظیفه پیگیری امور آموزشی دانشجویان را بر عهده دارند.دانشجویان عزیز برای پیگیری امور آموزشی خود ابتدا به کارشناس و مدیر گروه خود و در صورت نیاز به مسئول و یا کارشناسان اداره آموزش دانشکده مراجعه می‌نمایند. برای انجام نهایی کارها در صورت ضرورت، عزیزان گروه ‌ها و اداره آموزش دانشکده، دانشجویان را به معاون آموزشی دانشکده معرفی می‌نمایند

 

شرح وظایف معاونت آموزشی

  1. -نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

  2. برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرای لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده

  3. نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

  4. نظارت بر ارائه دروس سرویس و حق التدریس ها

  5. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران زیر ربط  حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های آموزشی مصوب

  6. تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی