گروه جغرافیا

تاریخچه

مدیر گروه

کارشناس گروه

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

چارت

تاریخچه گروه


  گروه جغرافیای دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به متخصصان جغرافیا به ویژه آموزش و پرورش، در سال ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۵ دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تاسیس گردید. بعد از دو دوره پذیرش دبیر جغرافیا با تغییر سیاستهای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نیاز اساسی استان به مسائل آمایش سرزمینی و مخاطرات محیطی استان در سال ۱۳۷۴ با کارشناسی رشته جغرافیای محض با گرایش ژئومورفولوژی  و به دنبال آن با راه اندازی گرایش آب و هواشناسی دوره شبانه در سال ۱۳۷۵ دنبال شد . در سال ۱۳۷۶ با تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی این گروه آغاز شده در سال بعد با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آب وهواشناسی و همچنین در سال ۱۳۸۷ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فعالیت تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا ادامه یافت و در سال ۱۳۹۰ با کسب مجوز راه اندازی دوره های دکتری در رشته های ژئومورفولوژی و آب وهواشناسی، فرایند تحصیلات تکمیلی وارد مرحله دیگری شده است.
 

 دکتر آئیژ عزمی

مدیر گروه جغرافیا
استادیار

گروه تحصیلی

تماس

علی خزائی

کارشناس گروه

وظایف

تماس

۱.برنامه ریزی درسی ترمهای تحصیلی گروه وارائه در سیستم گلستان

۲.کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان گروه

۳.نظارت درامتحانات پایان ترم

۴.نظرت برآزمون جامع و دکتری

۵.کنترل انتخاب واحد دانشجویان کمتر وبیشترازسقف

۶.همکاری وانجام امور محوله از طرف مدیر گروه

۷.مشاوره تحصیلی وآموزشی وفرهنگی دانشجو

۸.تنظیم برنامه درسی دانشجو واساتید واطلاع رسانی آنها

۹.انجام ونظارت دروس معرفی به استاد دانشجویان

۱۰.همکاری با گروههای دانشکده

۱۲.تهیه لیست حضور غیاب برای اساتید

۱۳.دریافت واجرا واطلاع رسانی اطلاعیه آموزشی به دانشجو

۱۴.کنترل ونظارت بر امور دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز

۱۵.انجام امور متفرقه.

۳۴۲۸۳۹۰۷تلفن: 

alikhazaei@razi.ac.ir :پست الکترونیک


کارشناسی


برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

تحصیلات تکمیلی


برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

کارشناسی

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

تحصیلات تکمیلی

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

جغرافیا (گرایش آب و هواشناسی)

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

جغرافیا (گرایش ژئومورفولوژی)

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

آب و هواشناسی (کارشناسی ارشد)

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

ژئومورفولوژی (کارشناسی ارشد)


برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (کارشناسی ارشد)

برای دانلود کلیک کنید.
دانلود

 لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

این آزمایشگاه  برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد.

نام مسئول آزمایشگاهعلی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه۳۴۲۸۳۹۰۷

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

هدف از این آزمایشگاه اجرای مدل های اقلیمی است.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه۳۴۲۸۳۹۰۷

ایمیلalikhazaei@razi.ac.ir

آزمایشگاه هیدروژئومورفولوژی به منظور اندازه گیری آن دسته از ویژگی رودخانه ها که در روی زمین امکان اندازه گیری آن وجود ندارد مانند دانه بندی رسوب ،خصوصیات مورفوسکوپی رسوبات،تجزیه و تحلیل ویژگیهای رودخانه ای که در زمین اند مانند دبی رودخانه ،رسوب رودخانه ، اشکال بستری فرسایش رود طراحی شده است.

نام مسئول آزمایشگاهعلی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه۳۴۲۸۳۹۰۷

ایمیل:alikhazaei@razi.ac.ir

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : ۳۴۲۸۳۹۰۷

ایمیلalikhazaei@razi.ac.ir


مقاطع تحصیلی

  • کارشناسی رشته جغرافیا با گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی
  • کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)
  • کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی(آب و هوا شناسی محیطی)
  • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ربزی روستایی(مدیریت توسعه پایدار روستایی)
  • دکتری آب و هواشناسی
  • دکتری ژئومورفولوژی