گروه الهیات

تاریخچه

مدیر گروه

کارشناس گروه

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

چارت درسی

تاریخچه گروه


 اولین سال پذیرش دانشجو در گروه الهیات دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۱ می‌باشد. رشته های کارشناسی دایر در این گروه آموزشی شامل علوم قرآن وحدیث، فلسفه و حکمت اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی است، همچنین رشته های کارشناسی ارشد این گروه نیز شامل علوم قرآن و حدیث (سال ۱۳۸۰)، فلسفه و حکمت اسلامی (سال ۱۳۸۸)، فقه و مبانی حقوق اسلامی (سال ۱۳۸۸) می‌باشد.
 

عبدالله غلامی

مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی
استادیار

گروه تحصیلی

تماس

مریم اجاقی

کارشناس گروه

وظایف

تماس

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

۸. کنترل فهرست دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز.

۹. کنترل فهرست دانش آموختگان استعدادهای درخشان و تماس گرفتن با آنها در مواقع ضروری.

تلفن:۰۸۳۳۴۲۸۳۹۱۱

:پست الکترونیک

ردیفعنواندانلود فایل
1  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی

2  فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی

3  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی

4  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی ارشد

5  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی ارشد

6  فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد

ردیفعنواندانلود فایل
1  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی

2  فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی

3  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی

4  فلسفه و حکمت اسلامی - کارشناسی ارشد

5  فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی ارشد

6  علوم قرآن و حدیث - کارشناسی ارشد