آخرین اخبار

در جلسه هیات ممیزه، 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی ارتقاء مرتبه یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، یازدهمین و دوازدهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه،25 بهمن ماه 1402، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌ رازی و دانشگاه صنعتی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:

- دکتر سامان عبادی (گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی)

- دکتر رضا همتی (گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

- دکتر شجاع تفکری رضایی (گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی)

- دکتر محسن گل محمدیان (گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی)

-دکتر نادر گودرزی (گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی)

- دکتر یوسف محمدی فر (گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی)

- دکتر محسن اویسی (گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه رازی)

- دکتر شعیب خانمحمدی (گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

-دکتر عبدالحمید زاهدی (گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

آخرین اخبار