آخرین اخبار

در نشست هیات ممیزه، ۵ عضو هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف ارتقاء یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دهمین نشست از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه، ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:

- دکتر خدامراد مومنی (گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی)

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

- دکتر فرزاد رستمی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم اجتماعی)

-دکتر کیوان شعبانی مقدم (گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)

- دکتر بیژن رضایی (گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی)

- دکتر اکرم فاطمی (گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)

- دکتر مجید محدثی (گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی).

آخرین اخبار