یاسین نوروزی
دبیر انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشجوی دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
یاسین نوروزی دانشجوی دکتری زراعت_فیزیولوژی گیاهان زراعی و دبیر انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی در انتخابات چهارمین نشست اتحادیه انجمن‌های علمی تولید و ژنتیک گیاهی، به عنوان نفر اول انتخابات و به عنوان دبیر اتحادیه تولید و ژنتیک گیاهی کشور منصوب شد.