عنوان جدید

مشخصات نشریه

نام نشریه

نامۀ فرهنگ رازی «نشریۀ تحلیلی فرهنگی دانشگاه رازی»

صاحب امتیاز

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی
دکتر طهماسب علی‌پوریانی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی
مدیرمسئول و سردبیر نشریۀ نامۀ فرهنگ رازی