مدرسه قرآن

قدسی موحدیان
رئیس مدرسۀ قرآن دانشگاه رازی
 

شرح وظایف:

 •  تدوین ساختار و ارائه برنامه و اولویت های مدرسه جهت تصویب در شورای سیاستگذاری
 •  اجرا و تعقیب برنامه های مصوب در شورای سیاستگذاری
 •  بررسی و برگزاری برنامه های مربوط به مسابقات قرآنی در سطح دانشگاه و استان
 • برگزاری جلسات با ارگان های مختلف استانی
 • دریافت، بررسی و پیگیری درخواست های استادان، کارکنان،دانشجویان
 • پیگیری برگزاری برنامه های قرآنی ویژۀ استادان، کارکنان و دانشجویان
 • پیگیری برگزاری برنامه های قرآنی .ویژۀ  خانوادۀ استادان و کارکنان دانشگاه
 • پیگیری برگزاری کلاس­ها و کارگاه­های آموزشی تخصصی در بخش های مقدماتی و مهارتی
 • تشکیل اتاق فکر
 • تشکیل تیم های اجرایی و آموزشی و پیگیری و نظارت بر برنامه های آنان
 • انعقاد تفاهم نامه با مراکز و نهادهای قرآنی در سطح کشور
 • انجام امور محوله شده  توسط معاونت و مدیران فرهنگی دانشگاه