Heading Example

اعضای هیئت تحریریه

دکتر سیدامیرحسین بنی‌اشراف
مدیر داخلی و فنی
شمارۀ تماس: 34274578-083 
داخلی 19

شرح وظایف:
1. نظارت بر محتواهای تولید شده
2. تهیۀ گزارش
3. مسئول امورفنی نشریه
مهری مارابی
مدیر اجرایی
شمارۀ تماس: 34274578-083   
داخلی 14

شرح وظایف:
1. بارگذاری تمام محتواهای تولیدی
2. نظارت بر فرایند تولید و بارگذاری 
3. تهیۀ نسخه‌های تلگرامی محتوای تولیدی
4. مسئولیت بازنشر در کانال‌ها و نشریات
دکتر وحید احسانی
مدیر تولید محتوا

شمارۀ تماس: 34274578-083 
داخلی 19

شرح وظایف:
1. تهیه و تولید یادداشت
2. مسئولیت برگزاری جلسات هم‌اندیشی جهت تولید محتوای نشریه
3. پیگیری پیاده کردن و بارگذاری محتواهای تولید شده
شمسی رنجبر
دبیر سرویس هنر و ادبیات
شمارۀ تماس: 34274578-083
داخلی 19

شرح وظایف: 
1. تهیۀ گزارش‌های ادبی و فرهنگی استان
2. ارتباط‌گیری با مفاخر فرهنگی و اجتماعی استان در جهت تولید محتوا
3. تهیۀ گزارش‌های مناسبتی فرهنگی و اجتماعی استان 
سحر رنجبر
دبیر سرویس اجتماعی
شمارۀ تماس: 34274578-083
داخلی 19

شرح وظایف:
1.    انجام مصاحبه از افراد برجسته در حوزه‌های مختلف بنا بر موضوع مورد نظر
2.    تهیه گزارشات میدانی و موضوعی
3.    برگزاری نشست‌های حضوری و مجازی و دعوت از میهمانان داخل دانشگاه و خارج آن بنابر موضوعات مورد نظر
4.    گرفتن یادداشت از اساتید و تنظیم و ویرایش آن در قالب استاندارد یادداشت نویسی
5.    همکاری در پیاده سازی وبارگذاری سخنرانی های  ارائه شده درنشست ها و هم افزایی ها جهت درج در نامۀ فرهنگ رازی