امیرمحمد کولانی
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه رازی
امیر محمد کولانی دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی و دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است که در بیست و چهارمین انتخابات سراسری شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور، به‌عنوان عضو این شورا با کسب رأی اول دفاتر کشوری انتخاب شد.