افتخارات قرآنی

  • کسب مقام اول رشته قرائت (تحقیق) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط خانم فرنوش زنگیشه
  • کسب مقام دوم رشته حفظ کل در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مهدی پری زاد
  • کسب مقام دوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مصطفی زارعی
  • کسب مقام سوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای سهیل یاری گلدره
  • کسب مقام اول رشته حفظ کل قرآن کریم در مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مهدی پری زاد (بهار ۱۳۹۸)
  • کسب مقام سوم رشته قرائت تحقیق در مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط خانم فرنوش زنگیشه (بهار ۱۳۹۸)
  • راهیابی خانم معصومه عزیزی و آرزو جمشیدی به مرحلۀ سراسری بخش معارفی سی و پنجمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان (مهر ماه ۹۹)
  • راهیابی خانم فرنوش زنگیشه به مرحلۀ سراسری بخش آوایی سی و پنجمین جشنوارۀ سراسری قرآن و عترت دانشجویان (مهر ماه ۹۹)
  • کسب مقام اول بخش معارفی سی و پنجمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان توسط خانم معصومه عزیزی (آبان ماه ۹۹)
Responsive Image