محل برگزاری : دانشگاه رازی-واحد برگزار کننده : دانشکده فنی مهندسی 

تاریخ برگزاری : روزهای نوزدهم و بیستم خرداد 1400

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده : دانشکده فنی مهندسی 

تاریخ برگزاری : روزهای نوزدهم و بیستم خرداد 1400

محورهای اصلی کنفرانس:

-  الکترونیک

-  مخابرات، سیستم

-  مخابرات، میدان ها و امواج الکترومغناطیس

-  قدرت، سیستم

-  قدرت، ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

-  کنترل

- مهندسی پزشکی

 - کامپیوتر

 - فناوری اطلاعات

 - هوا فضا

لینک همایشhttps://iscee2021.razi.ac.ir/fa/

 

 

 

آخرین اخبار