با حضور آقای دکتر حسین عیدی

دکتر مسعود نصیری مدیرکافه کارآفرینی

محل برگزاری: مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده علوم ورزشی

تاریخ: 9 اردیبهشت 1403 

ساعت: 13:30 

آخرین اخبار