محل برگزاری:دانشگاه رازی 

واحد برگزار کننده:دانشکده کشاورزی 

تاریخ برگزاری : 6-5 آبان  1400

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده : دانشکده کشاورزی 

تاریخ برگزاری : 6-5 آبان  1400

محورهای همایش

1) زیست‌شناسی بذر(فیزیولوژی، اکولوژی، بیوشیمی، ژنتیک...)

2) فن‌آوری تولید و فرآوری بذر

3) کنترل و گواهی بذر

4) صنعت و اقتصاد بذر (کارآفرینی، ثبت، مالکیت، بازاریابی، زنجیره ارزش، خوشه صنعتی و تجاری‌سازی)

لینک همایشhttps://seedconf.razi.ac.ir/fa/

 

آخرین اخبار