آخرین اخبار

طی ابلاغی جناب آقای دکتر جلیل کریمی، به عنوان مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین استان کرمانشاه به مدت یکسال منصوب شدند.

آخرین اخبار