آخرین اخبار

چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی 

زمان:  ۲۷ ام لغایت ۲۹ شهریور ماه

محل برگزاری: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

4th Iranian International Congress of Entomology (IICE4),  September, 18-20, 2023  Razi University, Kermanshah, Iran

 https://4iice.areeo.ac.ir


 

آخرین اخبار