آخرین اخبار

انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور، مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه)،دادگستری کل استان کرمانشاه برگزار می کند:

سخنرانی حضوری - مجازی با موضوع

بررسی عملکرد دستگاه عدلیه کرمانشاه در دوره پهلوی اول

سخنران:

دکتر طلعت ده پهلوان عضو هیئت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی دبیر جلسه

دکتر روح اله بهرامی عضو هیئت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی

زمان: سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 ساعت 8:30 الی 10

مکان: دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی سالن جلسات شماره 1

لینک ورود:

http://vc5.razi.ac.ir/ru4lnh7dsvlf


 

آخرین اخبار