نشریه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل» به عنوان نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی منتشر می‌شود.

نشریه«مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل» به استناد مجوز شماره 3/18/193859/ مورخ 1397/08/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه علمی- پژوهشی گردیده است و در ارزیابی مجدد کمیسیون نشریات علمی در سال 98 موفق به دریافت درجه «ب» گردید.

نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل با انجمن علوم سیاسی ایران تفاهم نامه همکاری دارد. 

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی

 سردبیر: فرهاد دانش‌نیا

 مدیر مسئول:فرهاد دانش‌نیا

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://journals.razi.ac.ir

آخرین اخبار