آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه،انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی (مهرا)، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، انجمن علمی دانشجویی تاریخ رازی برگزار می کند:

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی 

سخنران:

دکتر موسی پرنیان

دکتر تورج زینی وند  

دکتر زاگرس زند 

دبیر جلسه:

دکتر روح اله بهرامی 

زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 ساعت  10 الی 12 

مکان: دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی سالن آمفی‌تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

آخرین اخبار