آخرین اخبار

دانشگاه رازی در اجراي سياست‌هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد و دکتری تخصصی با استناد به آيين‌نامه‌هاي شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و مصوّبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي 1404-1403 از بين واجدین شرایط به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوط به پذیرش دانشجوی استاد محور، دانشجو مي‌پذيرد.


 

آخرین اخبار