کتاب سرمایهداری، گسست اندیشه و جان جهان تألیف فریبرز حمزهای توسط انتشارات دانشگاه رازی به چاپ رسید.  

این کتاب به زنجیرهای از موضوعات گوناگون پرداخته که تنگاتنگ با هم در پیوند هستند و حاصل پژوهشها و تجارب روزمره نگارنده در جوامع مختلف است که ارزش زیستگاه فرهنگی را روشن‌تر مینماید.

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_460.html


 

آخرین اخبار